A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 grudnia 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r, poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r ,poz 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 57/2014 z dnia 10.12.2014 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 300,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 300,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 150,00 3 100,00 75023 Urzędy gmin 3 150,00 3 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 3 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 350,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 350,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 350,00 4810 Rezerwy 1 350,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 488,00 26 488,00 80101 Szkoły podstawowe 21 901,00 6 188,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 401,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 401,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 500,00 5 588,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 000,00 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80104 Przedszkola 87,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87,00 80110 Gimnazja 1 500,00 16 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 16 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80195 Pozostała działalność 800,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 397,00 4 397,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 267,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 267,00 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 4 267,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 397,00 130,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 397,00 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 130,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 130,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 267,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500,00 500,00 90002 Gospodarka odpadami 500,00 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Ogółem wydatki 35 835,00 35 835,00


  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1149
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 780 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna