A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 30 grudnia 2014r.


  Protokół Nr III/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  w dniu 30 grudnia 2014r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 30 grudnia 2014r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Gminy Łączna nowej kadencji.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła do końca Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska
  - pracownicy Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko oraz p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkanka gminy

  W obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecny radny Osman Artur - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Czesława Borowca, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Radny Śliwa - prosił o przemyślenie p. 9 - przyjecie protokołu , ponieważ nie miał czasu zapoznać się z protokołem a ponieważ niedowidzi nie ma możliwości zapoznać się z protokołem dziś na sesji. Prosił wobec tego o usunięcie tego punktu z porządku obrad.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za wnioskiem radnego Śliwy o usunięcie p. 9 z porządku obrad .
  Wniosek nie uzyskał poparcia radnych (za – 4 radnych, przeciw – 9, wstrzymał się – 1 /14 )
  Radny Januchta - zaproponował inne wyjście tj. indywidualne przesyłanie protokołu radnemu Śliwie, w wersji papierowej do domu .
  Wniosek radnego Januchty został przyjęty jednogłośnie (za- 14 radnych / 14)
  Radny Śliwa - podziękował Radzie Gminy za zrozumienie problemu.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, dlatego proponowany porządek obrad stał się obowiązujący. I tak:

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia przedmiotu działania poszczególnych stałych komisji Rady Gminy
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  d) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  e) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym
  9. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r.
  10. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
  oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od 16 grudnia 2014r. do 30 grudnia 2014r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I. Uczestniczyłem :
  17 grudnia - w spotkaniu z projektantem p. Andrzejem Munnichem w sprawie kanalizacji w miejscowościach Łączna- Gózd,
  18 grudnia - w spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim i jego służbami
  - wigilia w Zespole Szkół w Goździe
  19 grudnia – wigilia w Zespole Szkół w Łącznej
  22 grudnia – w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim
  23 grudnia – w inauguracyjnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowej kadencji. Zebrani na wstępie wysłuchali sprawozdania z działalności Związku w kadencji 2011-2014 przedstawionego przez dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu - Stanisława Marka Kraka. Następnie wybrano władze Związku. Na Przewodniczącego Zgromadzenia członków Związku wybrany został ponownie p. Krzysztof Gajewski - Wójt Gminy Waśniów. Jego zastępcą został p. Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia.
  Przewodniczącym Zarządu Związku wybrano p. Sławomira Kopacza - Wójta Gminy Bieliny, Zastępcą Przewodniczącego został p. Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna, a Członkiem Zarządu p. Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów.

  W skład Komisji Rewizyjnej Związku weszli: Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Mirosław Kopytek - przedstawiciel Gminy Łączna i Władysław Kowalewski - przedstawiciel Gminy Zagnańsk. Zebrani serdecznie podziękowali za dotychczasową pracę ustępującemu Zarządowi Związku na czele z p. Stanisławem Markiem Krakiem współzałożycielem Związku i jego jedynym, jak dotychczas, Przewodniczącym.

  Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 marca 2014r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a Gminą Łączna otrzymaliśmy rozliczenie godzin służby ponadnormatywnej, i tak :
  VI.2014r. - 2 służby, VIII - 10 służb, XI - 8 służb na łączną kwotę 3.200 zł.
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów - na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego,
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Kończąc sprawozdanie Wójt Gminy poinformował, że Zespół Szkół w Łącznej przystąpił do programu pod nazwą „ Kluby Sportowe Orange” wspierającego lokalne sportowe inicjatywy, propagujące zdrowy styl życia dzieci i młodzieży . Do tego programu zgłosiło się 2725 klubów z całej Polski, a powstanie tylko 100 klubów. Najlepsze projekty zostaną wsparte materialnie oraz merytorycznie przez Orange Polska. Ambasadorami programu są znani polscy sportowcy. Projekt szkoły w Łącznej znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych projektów i został zakwalifikowany do realizacji. Program trwa dwa lata do 2016 roku. Klub dostanie wsparcie materialne a szkoła dostanie wyposażenie sportowe dla 4 dyscyplin sportowych, stroje dla zawodników i sprzęt do treningów.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.


  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty.
  Radny Wisowaty - zgłosił, że nie świeci oświetlenie uliczne od gminy do szkoły oraz ulica osiedlowa i koło placu zabaw. Prosił również o dodatkową lampę na plac zabaw w Kamionkach.
  Radny Nyga - jak wszyscy wiemy, zaginęła niepełnosprawna mieszkanka Występy, czy gmina poczyniła jakieś działania aby pomóc Policji w poszukiwaniach.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w sprawie oświetlenia poinformował, że wczoraj naprawiane były oświetlenia.
  Odnośnie zabezpieczenia placu zabaw w Kamionkach, firma ma zainstalować dodatkową lampę na ten plac a oprócz tego jedna kamera z przedszkola została skierowana na plac zabaw.
  W sprawie zaginionej osoby szerzej wypowie się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od poszukiwań osoby zaginionej są odpowiednie służby , gmina nie ma takich środków ani możliwości. Gdyby zaistniała potrzeba uruchomimy ochotników, ale na razie nie mamy takich sygnałów od Policji.
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska - poinformowała, że są w stałym kontakcie z Policją. Policja przeszukała okoliczne lasy, prowadzi rozmowy z sąsiadami i póki co nie ma żadnych śladów. Zaginiona Pani wybrała się na wigilię do siostry na Zachełmie ale tam nie dotarła. Są informacje, że widziana była na Ostojowie, we Wzdole i nic więcej. Była osobą samotną, nie wyrażała zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, miała 5 sióstr. Doglądała i odwiedzała ją siostra z Zachełmia.
  Pracownice GOPS jeździły wczoraj na Występę , rozmawiały z sąsiadami , ale nikt nic więcej nie wiedział. Z Policją jesteśmy w stałym kontakcie.
  Radny Januchta - jesienią br. wykonany został łącznik dróg Zagórze-Zaskale. Dziś przed sesją zrobiłem objazd dróg Zaskale-Zagórze-Podzagnańszcze- do przystanku koło Urzędu Gminy. Jest to pętla długości 9,7 km. Są ludzie , w większości starsi, którzy zmuszeni są przemierzać tę drogę pieszo. Proszę o przemyślenie problemu i podjęcie działań w kierunku zorganizowania jakiejkolwiek komunikacji zbiorowej. Dwa kursy dziennie tą pętlą wystarczą.
  Wójt Gminy - problemy z komunikacją dotyczą nie tylko Zagórza i Zaskala. Skala problemu jest poważna . Od wielu lat próbujemy nawiązać kontakty z MPK Kielce oraz MKS Skarżysko-Kam. Jeśli chodzi o komunikację ze Skarżyska czyli linia Nr 11, gdyby nie Suchedniów linia ta byłaby już dawno zlikwidowana, bo z Łącznej korzysta bardzo niewiele osób a często zwolnionych z opłat za przejazdy. Prezes MKS Skarżysko powiedział, że zastanawiają się czy w ogóle linia „11” będzie kursować do Łącznej bo nie ma podstaw ekonomicznych dalszego utrzymywania tej linii. Nie można też obciążać gminy większymi opłatami bo kilomertażowo jest to niewiele od granicy gminy. Do tej linii nasza gmina dopłaca rocznie 13 tys. zł.
  Kiedy wspomniałem o przedłużeniu kursów „11” do Klonowa Pan Prezes potraktował to śmiechem, bo wydłużąjąc linię do Klonowa dopłata będzie bardzo duża , ok. 100 tys. zł.
  Będę rozmawiał o możliwości przedłużenia linii do Zagórza i Zaskala , za jaką dopłatą nie wiem.
  Rozmawiałem również z Panem Witkowskim w sprawie uruchomienia komunikacji na trasie Zagórze-Zaskale-Łączna jak również do Klonowa. Gdyby Pan Witkowski wyraził zgodę , być może zażąda również dotacji i nie wiadomo w jakiej wysokości, ale wtedy będziemy się zastanawiać wspólnie. Mam nadzieję, że coś uda się załatwić.
  MPK Kielce nie wyraża zgody na przedłużenie linii a przyczyną jest zbyt wąski most na rzece i dlatego sprawa jest trudna. Pisma z taką prośbą wysyłaliśmy kilkakrotnie.
  Wrócimy do sprawy ponownie po nowym roku, wyślemy ponownie pisma. Czekamy też na odpowiedź Pana Witkowskiego.
  Po otrzymaniu jakiejkolwiek informacji na te tematy , przekażę Radzie Gminy.
  Radny Januchta - stwierdził, dopóki nie uruchomimy komunikacji to nigdy nie przekonamy się czy jest ekonomiczna.
  Radny Śliwa - powiedział, że w Klonowie jest sytuacja inna. Jeśli chodzi o most, który jest w Gminie Masłów, autobusy mają metr nie centymetry. Wystarczy tylko ustawić znaki z obu stron mostu oraz barierki na moście. Od września do szkoły do Kielc będzie jeździło z Klonowa ponad 20 osób. Czy te osoby codziennie mają chodzić po 3 km. Autobus rozwiązałby problem. Czy nie da się coś zrobić aby autobus jeździł do Kielc.
  Druga sprawa to prawdopodobnie zostanie zlikwidowany sklep w Klonowie, więc proszę o interwencję.
  Trzecia sprawa to proszę o odblaski dla dzieci z Klonowa bo chodzą przez las , są niewidoczne i może dojść do tragedii.
  Dlaczego nie ma współpracy między radnym a sołtysem i rada sołecką.
  W odpowiedzi zabrała głos Sołtys Klonowa p. Sucheńska.
  Nie czuje się winną do słów jakie padły na poprzedniej sesji Rady Gminy, na której byłam nieobecna . Szanowny Panie Radny , wybory dały Panu szansę i gratuluję Panu.
  Ile razy zwrócił się Pan Radny do mnie czy do rady sołeckiej z pytaniem, czy jakąkolwiek propozycją. Nigdy nie nawiązał Pan żadnego kontaktu z sołtysem a ani z Rada Sołecką.


  Przez minione lata na barkach radnego, sołtysa i rady sołeckiej spoczywało wiele spraw i obowiązków. Rokrocznie w Klonowie było coś organizowane np. wigilia czy spotkanie wielkanocne. W tym roku wigilia do obecnej chwili się nie odbyła i mam nadzieję, że jeszcze się odbędzie.
  Pan Radny na poprzedniej sesji wspomniał o budynku po byłej szkole. Dzieci mogły przychodzić ale z rodzicami, bo ktoś musi pilnować dzieci , ale niestety rodzice nie byli tym zainteresowani. Mimo to, ja otwierałam szkołę w listopadzie i grudniu codziennie , dzieci przychodziły, grały w ping ponga i nadal będę otwierać szkołę dla dzieci. Nauczyłam kilkoro dzieci z Klonowa kolędowania i od dziś wożę dzieci do innych sołectw naszej gminy. Pan Radny o tym nie wiedział, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać i jest mi z tego powodu bardzo przykro.
  Pani Sołtys podziękowała pracownikom Urzędu za drogowskaz na Klonów i prosiła Pana Wójta o znak ograniczający tonaż na wyremontowany odcinek drogi.
  Co do komunikacji, był czas kiedy do Klonowa jeździły BUS-y, a mieszkańcy Klonowa nie kupowali biletów z Klonowa tylko szli dalej do Barczy i tam wsiadali by było taniej.
  Pani sołtys Klonowa zakończyła i podziękowała.
  Radny Śliwa - zwracając się do Pani Sołtys stwierdził, że Pani się ode mnie odwraca, Pani nie umie rozmawiać. Kolędników nie Pani przygotowała, tylko Pani Małgosia z KGW.
  Odnośnie komunikacji zbiorowej, dzieci z Klonowa przychodzą do mnie i zapewniają, że będą jeździć autobusem, że wykupią bilety miesięczne, to jest 22 osoby młode plus osoby dorosłe. Pan Radny podziękował.
  Radny Chaba - poinformował, że tydzień przed świętami została zaproszona telewizja Kielce na drogę Występa, gdzie miała być przedstawiona sprawa budowy drogi.
  Tymczasem nie było tematu drogi , tylko temat zastępczy - zarobki Wójta, bo gdyby nie zarobki Wójta na pewno byłaby droga.
  Dyskusję prowadziło dwóch panów w tym radny Zalezianki p. Borowiec, który nie wiem po co się tam znalazł bo temat dotyczył mieszkańców Występy. Na pytanie gdzie się podziały pieniądze z drogi powiatowej Występa 330 tys. zł , padło stwierdzenie , że część pieniędzy poszła na drogę Stara Występa, część na drogę Klonów ora a resztę na uposażenia urzędników.
  Kiedy poinformowałem, że tych pieniędzy nie można przenosić na rok następny , zostałem wyśmiany a radny Borowiec krzyczał , że się nie znam i chciał się ze mną zakładać .
  W pewnym momencie radny Zalezianki zwracając się do mnie powiedział, co ty się znasz przydupasie Wójta. Mieszkańcy Występy uwierzyli radnemu Zalezianki, przez co zostali wprowadzeni w błąd bo jest to nieprawda. Poproszę wobec tego Panią Skarbnik o ponowne wyjaśnienie pieniędzy na budowę drogi powiatowej Występa. Poza tym , mnie wybrali mieszkańcy Występy i ja sobie nie pozwolę być wyśmiewany.
  Radny Kałuziński - zwracając się do radnego Borowca zapytał po co przychodzi na sesję Rady Gminy, bo na ostatniej sesji sprawę pieniędzy na drogę Występa wyjaśniała Skarbnik Gminy oraz Pan Starosta Powiatu. Na czym Panu zależy, czy na awanturze czy na współpracy. Zachowuje się Pan tak jakby Pan nie był obecny na sesji, bo ja byłem i słyszałem bardzo dokładne wyjaśnienia w sprawie pieniędzy na drogę Występa. W tej chwili Pani Skarbnik musi ponownie tłumaczyć tylko dla Pana.
  Radny Śliwa - radny Borowiec zgodnie z tym co ślubował dba o dobro całej gminy, nie tylko Zalezianki. Jeśli chodzi o zachowanie to w imieniu Klubu Radnych wyciągnę konsekwencje wobec radnego.  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - ponownie tłumaczyła sprawę pieniędzy na drogę Występa. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym.
  Skarbnik Gminy wyjaśniła zgodnie z ustawą, co to są dotacje, szczególnie zaznaczając, że termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do końca roku budżetowego. Nie zrealizowane kwoty wydatków jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Środki z dotacji nie można więc przenieść na rok następny.
  Radny Chaba - zażądał w tym momencie od radnego Borowca przeprosin ponieważ ubliżył mu wobec mieszkańców i ośmieszył. Czy Pan jest gotów to uczynić.
  Radny Chaba kontynuował dalej. Nie zabraniam radnemu chodzić na spotkania w innych sołectwach ale radnego Borowca nie interesowała droga Występa tylko zupełnie inne sprawy szczególnie krytyka pracowników Urzędu.
  Proszę Pana Przewodniczącego Klubu Radnych Nasz Dom o rozmowę z członkiem klubu w tej sprawie.
  Proszę również radnego Borowca , jeśli będą zebrania z mieszkańcami Występy aby Pan nie zabierał głosu, bo Pan nic do sprawy nie wnosi tylko zamęt, kłótnie, zamieszanie i wyzwiska.
  Radny Śliwa - jako Przewodniczący Klubu Radnych obiecał, że sprawa będzie rozpatrzona przez Klub Radnych i jeśli się to potwierdzi zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec radnego.
  Radna Żaczek - prosiła o uzupełnienie znaku „przejście dla pieszych” w Łącznej.
  Zaprosiła wszystkich na przegląd kolęd i pastorałek 11 stycznia 2015r. o godz. 17 w kościele parafialnym w Łącznej.
  Radny Borowiec - stwierdził, że słowa przed chwilą powiedziane pod moim adresem to w większości nieprawda. Na drogę miałem prawo przyjść tak jak każdy mieszkaniec a poza tym mnie ta droga interesuje i jest mi bliska , bo często nią jeżdżę. Mnie chodzi o to aby ta droga była.
  Pieniądze na budowę drogi w budżecie gminnym były w wysokości 330 tys. zł., należało dołożyć 50 tys. zł, ale Rada Gminy nie dołożyła. Te pieniądze były w budżecie gminy i można je było zabezpieczyć na te drogę w jakiś sposób. Nie zostały zabezpieczone.
  Zakładać się chciałem o kanalizację, która nie będzie budowana w 2016 roku. Możemy zapytać świadków czy tak było naprawdę.
  Jeśli padło słowo „przydupasie” , a w potoku słów mogło się wyrwać , wobec tego przepraszam.
  Radny Chaba - to nie była rozmowa, to były krzyki, że pieniądze z drogi Występa poszły na wynagrodzenie Wójta i sobie przywłaszczyli. Pytał Pan ile kosztowała droga Stara Występa sugerując, że 100 tys. zł zostało wzięte właśnie z tych pieniędzy.
  Radny Borowiec - zaprotestował, że nie mówił słowa przywłaszczyli sobie, a odnośnie drogi Stara Występa przyjął do wiadomości wyjaśnienia Wójta.
  Radny Śliwa - nawoływał radnych do spokoju, nie kłóćmy się na sesji. Wszyscy razem mamy działać na rzecz gminy.
  Radny Chaba - odnośnie odblasków stwierdził, że ustawa weszła w życie aby poza terenem zabudowanym nosić odblaski i nie tylko dzieci ale również dorośli.
  Proszę o interwencję do Komisariatu Policji w tej sprawie oraz o kontrole ograniczenia tonażu na drodze Występa.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  W listopadzie zakupione były odblaski dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy z pieniędzy Komisji Alkoholowej, ale nawyki są jakie są. Jesteśmy to w stanie sprawdzić . Jeśli jest potrzeba , możemy odblasków jeszcze dokupić i powtórzyć akcję.

  Niejednokrotnie poruszane były również kwestie większej ilości dyżurów i patroli, ale trzeba przeznaczyć pieniądze na ponadnormatywne dyżury Policji i wskazać miejsce gdzie mają się pojawiać. W tym roku takie pieniądze były i można je zapewnić w przyszłorocznym budżecie.

  Kwestia dobrych obyczajów - wszyscy ulegamy emocjom.
  Wybory się skończyły i warto pomyśleć czy tego typu dyskusje powinny mieć miejsce tu na tej sali. Obrażanie kogokolwiek, emanowanie zajadliwością, złością, nienawiścią jest przejawem bardzo negatywnym i nie daje szans porozumienia.
  Demokracja to nie jest coś, gdzie wszystko każdemu wolno.
  Jeśli się czegoś nie rozumie to należy dopytać , a emocje zostawiać za drzwiami. Nie można powielać kłamstw ani oszczerstw. Proszę o takie zachowanie aby się nie było czego wstydzić.
  Radny Klonowa, Pani Sołtys i była radna Klonowa chodzicie tymi samymi ścieżkami, mieszkacie pod tym samym kawałkiem nieba i nie wiedzieć dlaczego emanujecie z siebie tyle nienawiści. Ja również nie rozumiem dlaczego niektórzy mieszkańcy Zalezianki uważają, że jestem najgorszym wrogiem jaki może być , choć nikomu nie nadepnąłem na odcisk.
  Trzeba z tej lekcji wyciągnąć prosty wniosek, nie uprzedzajmy się do siebie nawzajem, bo to zburzy pewien porządek, który od 8 lat w tej gminie istnieje. Ja się pod tym porządkiem podpisuję. Prowadziłem przez 8 lat tę gminę tak, że nie wstydzę się tego.
  Państwo radni wchodząc na tę salę musicie zachowywać się do siebie z pełnym szacunkiem, nie może być tak jak dzisiaj.
  Na mojej liście znaleźli się ludzie, którzy kulturę wobec drugiego człowieka stawiają na pierwszym miejscu. Żadna z tych osób z mojego komitetu wyborczego na nikogo nie pluła i nikogo nie wyzywała.
  Proszę, zamknijmy tę kartę i zacznijmy mówić na temat, to w każdym temacie się dogadamy, bo po to jesteśmy tu razem.
  W ostatnich dwóch kadencjach miałem przyjemność uczestniczyć wspólnie z byłym Przewodniczącym Rady w obradach Rady Gminy. Nie zdarzyła się nigdy taka sytuacja jak w chwili obecnej.
  Na ścianie wisi nie tylko godło ale i krzyż więc miejmy to wszystko w sercu, patrzmy przez serce i mówmy przez serce a dojdziemy zawsze do porozumienia.
  Zakończmy ten temat. Nikt z nas nie jest bez winy, ale proszę o to aby była atmosfera życzliwości , zaufania i porozumienia.
  Deklaruje chęć współpracy z każdym radnym, ale miejmy szacunek dla siebie, dla dokonań innych i każdego z nas. Jeśli tak będzie, wzniesiemy się ponad podziały i dokonamy tego na co wszyscy oczekujemy.
  Wójt Gminy zakończył i przeprosił z zbyt długie wystąpienie.
  Radny Chaba - poinformował, że jeszcze dziś skontaktuje się z Wydziałem Komunikacji w sprawie odblasków i przekażę informację.
  Radny Śliwa - dodał, że każda ilość odblasków go interesuje.
  Nawiązując do obszernej wypowiedzi Wójta Gminy powiedział, że wychował się w demokracji i jest całe życie demokratą. Apelował o jedność w Radzie Gminy , radni powinni być jedną pięścią, jedną rodziną. Jeżeli będzie jedność, wtedy coś dla tej gminy zrobimy.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - uzupełnił informację w sprawie odblasków rozdanych w naszej gminie. Na otwarcie Domu Kultury Policja rozdała 108 odblasków, Urząd Gminy zakupił 300 szt. odblasków czyli dotychczas łącznie rozdysponowano dla mieszkańców gminy 408 odblasków.

  Radna Żaczek - wnioskowała o zapraszanie na sesję Rady Gminy dzielnicowego.
  Druga sprawa to prosiła o usunięcie płyt betonowych z chodnika przy zalewie.
  Radna Odrzywolska - w imieniu dzieci szkoły Zalezianka zaprosiła na Jasełka w dniu 4 stycznia w Zaleziance o godz. 14, oraz dnia 6 stycznia w kościele Występa po sumie.
  Przewodnicząca Rady - prosiła o naprawę drogi do lasu w Osełkowie na zakręcie koło Pana Nicponia bo nadal nie zostało nic zrobione.
  Inna sprawa to między starodrożem E7 a mostem na rzece, wypływa woda z pól i płynie środkiem drogi. Proszę o zajęcie się tymi problemami.
  Radny Śliwa - zabrał głos w sprawie sklepu w Klonowie . Właściciel likwiduje sklep ponieważ płaci zbyt duży podatek od nieruchomości. Jeśli zlikwiduje sklep to już nigdy sklepu w Klonowie nie będzie. Miasto Kielce obniżyło podatki wszystkim małym sklepikom i zakładom ginącym, bo to są miejsca pracy.
  Druga sprawa to handel obwoźny, który powoduje, że miejscowi sklepikarze nie mogą się utrzymać na rynku. Przynajmniej powinny być kontrole Powiatowego Sanepidu aby te samochody były przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych.
  Rada Gminy powinna tu przyjść z pomocą.
  Radna Żaczek - handel obwoźny to jest konkurencja dla sklepów, ale jest to wygodne dla mieszkańców. Mieszkańcy chcą i kupują przez co sami mieszkańcy doprowadzają do upadku sklepów.
  Wójt Gminy - mamy demokrację, zakładam działalność gospodarczą i mogę handlować. Sanepid dużo nie da. Można przekazać Urzędowi Skarbowemu aby skontrolowali handel obwoźny. Jeśli chodzi o podatki my nie mamy wysokich stawek i płacą wszyscy jednakowo w całej gminie.
  Państwo Gębscy zwracali się z prośbą o zakup gruntu ale Rada Gminy nie wyraziła zgody, ponieważ było to nieopłacalne dla gminy. Kwestia jest nadal otwarta.
  Radny Januchta - handel obwoźny jest konieczny , bo np. w Zaskalu od roku nie ma sklepu.
  Radny Borowiec - zwrócił uwagę, że handel taki stwarza niebezpieczeństwo na ulicy, bo ludzie nagle wychodzą zza samochodu. Dobrze byłoby aby taki handel odbywał się ale nie na ulicy.
  Radny Śliwa - rozpoczęła się zima , chciałem się skontaktować z Powiatem i okazało się , że telefony , które nam podano są już nieaktualne a pan Derra telefonu nie odbierał. Próbowałem dzwonić kilkanaście razy. Odcinek drogi w Występie od kościoła do E7 jest to najbardziej niebezpieczny odcinek w gminie, dlatego proszę aby go odśnieżać co kilka godzin. Proszę o podanie właściwego kontaktu z Panem Derra.
  Radny Śliwa - natomiast pochwalił stan zimowego utrzymania dróg w Klonowie, obie drogi były bardzo ładnie odśnieżone.
  Radny zgłosił natomiast inny problem w Klonowie , a mianowicie brak zasięgu telefonicznego. Czy nie można coś zrobić aby był zasięg telefoniczny, może jakąś antenę , czy nadajnik założyć. Telefony poza zasięgiem , nie ma internetu, nie mamy nawet telewizji.

  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minutową przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania poszczególnych stałych komisji Rady Gminy .
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.


  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr III/9/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr III/10/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że uchwał ta jest uaktualnieniem WPF według zmian budżetu.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr III/11/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że ustawodawca pozwala na przesunięcie środków na rok następny pod warunkiem, że muszą one być zapewnione na realizacje tego zadania w tym roku, następnie podpisana jest umowa z wykonawcą , wykonawca wykonuje zadanie ale nie zdąży złożyć faktury do końca roku. Tak było jeśli chodzi o realizację zadania budowa kanalizacji Podzagnańszcze – projekt, gdzie projekt nie został ukończony dlatego nie będzie płatności w tym roku, wobec czego proponuje się przenieść kwotę 61 500 zł na przyszły rok.
  Podobna sytuacja jest z projektem budowy drogi Czerwona Górka gdzie proponuje się przenieść kwotę 14 000 zł na rok następny. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2015r.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr III/12/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - stwierdziła, że uchwała taka była podejmowana przez Radę Gminy w 2011 roku. W treści było odwołanie do przepisów, które w tej chwili straciły moc wobec powyższego należy dostosować zapisy uchwały do obowiązujących przepisów. Problem dotyczy przede wszystkim czynszów najmu, dzierżawy. Jest to uchwała typowo porządkowa.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr III/13/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r.
  Przewodnicząca Rady – przeprowadziła głosowanie za przyjęciem protokołu.
  Protokół Nr II/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 16 grudnia 2014r. został przyjęty większością głosów. ( za- 10 radnych, przeciw - 3, wstrzymał się – 1/14)
  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk – z okazji nadchodzącego Nowego Roku złożyła serdeczne życzenia wszystkim zebranym na tej sali oraz wszystkim mieszkańcom gminy.
  Życzenia noworoczne złożył również Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk – podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła III -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Czesław Borowiec


  Data wprowadzenia: 2015-01-30 1309
  Data upublicznienia: 2015-01-30
  Art. czytany: 793 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna