A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr IV/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 29 stycznia 2015r.

  Protokół Nr IV/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  w dniu 29 stycznia 2015r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 10,00 - 15,30

  Ad. 1
  Dnia 29 stycznia 2015r. odbyło się kolejne IV-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Obrady otworzyła , przewodnicząc im do końca Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik,
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz,
  - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda
  - pracownicy PCC Silicium w Zagórzu (wg. listy obecności)
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkańcy gminy
  - Telewizja Regionalna Kielce , która filmowała część obrad.

  W momencie otwierania obrad, obecnych było 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Dwoje radnych spóźniło się, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.
  Nieobecny radny Czesław Borowiec - nieusprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Edwarda Chabę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .
  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk - zaproponowała dwie zmiany do porządku obrad.
  Ponieważ na sali obrad obecni są licznie przybyli pracownicy PCC Silicium, którzy prosili o możliwość wystąpienia w sprawie dalszego funkcjonowania zakładu, proponuję wprowadzenie punktu 3 a) o treści „wystąpienie przedstawicieli PCC Silicium w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu”.
  Druga zmiana porządku obrad to, wprowadzenie w p. 10 f) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna, zgodnie z wnioskiem Pani Wojewody.
  Radny Śliwa - wnioskował o odrzucenie projektu uchwały w sprawie skargi na kolejną sesję, ponieważ projekt uchwały dostaliśmy na 4 dni przed sesją i nasi prawnicy nie zdążyli się z nią zapoznać.
  Przewodnicząca Rady - wyjaśniła . Dokumenty na dzisiejszą sesję radni otrzymali dnia 14 stycznia br. Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego otrzymaliśmy dnia 15 stycznia br. , w którym Pani Wojewoda wzywa Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy. Skargą zajmowała się poprzednia Rada Gminy, rozpatrzyła skargę zgodnie z kpa, z jednym mankamentem a mianowicie nie sporządzono stosownej uchwały. W związku z tym Pani Wojewoda wzywa nas w piśmie, do załatwienia skargi w drodze uchwały.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie wszystkich wniosków.
  Wniosek o wprowadzenie p. 3 a) Wystąpienie przedstawicieli PCC Silicium w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu , został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych
  (za-12 radnych /12 ).
  Wniosek za wprowadzeniem w p. 10 f) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna, został przyjęty większością głosów ( za- 9 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się -0 / 12 ) .
  W związku z powyższym niecelowe stało się głosowanie wniosku radnego Śliwy.
  Przewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych dwóch punktów , po czym poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości.
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty większością głosów. (za- 9 radnych, przeciw- 3 , wstrzymał się - 0 / 12) .
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3 a)Wystąpienie pracowników PCC Silicium w sprawie dalszego funkcjonowania
  zakładu.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2014 roku.
  a) Zespołu Szkół w Łącznej
  b) Zespołu Szkół w Goździe
  c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  e) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2015 rok
  b) Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łączna na 2015 rok
  c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łączna
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  e) Uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  f) Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r.
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 3 a)
  Wystąpienie pracowników PCC Silicium w sprawie dalszego funkcjonowania zakładu.
  Pan Andrzej Liczbik - powiedział, że istnieje potencjalne zagrożenie likwidacji spółki lub znacznego ograniczenia działalności spółki, co wiąże się z likwidacją miejsc pracy, czyli ze zwolnieniami mieszkańców gminy. Poprzez działania sołtysa Zagórza, Pan Prezes zmuszony będzie do likwidacji zakładu lub ograniczenia miejsc pracy. Obecny Sołtys Zagórza p. Piec zmierza do tego aby zlikwidować spółkę lub ograniczyć działalność. Spółka ograniczyła już swoją działalność poprzez ograniczenie produkcji zmiany III-ej, co przekłada się również na zmniejszenie dochodów gminy. Jako pracownicy i mieszkańcy gminy chcielibyśmy podjąć jakieś działania aby zmienić niekorzystną sytuację spółki. Pytamy również co kieruje Panem Sołtysem , byłym pracownikiem Bukowej Góry, do poczynań w kierunku , aby pracownicy w większości nasi mieszkańcy, tracili pracę.
  Radna Zagórza Marta Siewierska - jako radna ubolewam nad tym, że konflikt pomiędzy sołtysem a Panem Prezesem zaszedł tak daleko, że zagraża utratą miejsc pracy naszym mieszkańcom. Mieszkańcy proszą o załagodzenie konfliktu. Mieszkańcy Zagórza nie znają konkretnych celów i metod działania pana Sołtysa, nie było zebrań sołeckich w tej sprawie.
  Kurz i hałas jest wielką uciążliwością dla mieszkańców Zagórza, jednakże nie należy dążyć do upadłości czy likwidacji zakładu. Dnia 6 lutego br. odbędzie się spotkanie z Prezesem Zakładu, na które chciałabym aby przyszli również mieszkańcy zainteresowani bezpośrednio tym problemem. Może wspólnie wypracujemy jakiś kompromis w tej trudnej sytuacji, a nie tylko utrudnianie sobie wzajemnie, pisanie skarg i nasyłanie kontroli.
  Radny Śliwa - zadał pytanie ilu ludzi zatrudnia spółka i w jakiej wysokości wpływa podatek do gminy z Zakładu.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wysokość podatku dla gminy to 54 tys. zł/m-c + opłata eksploatacyjna w zależności od wydobycia tj. na rok bieżący założono 400 tys. zł.
  Pracownicy udzielili informacji, że Spółka zatrudnia 80 osób.
  Sołtys Zagórza p. Andrzej Piec - poprosił o głos. Powiedział, że nie działa przeciwko pracownikom PCC i przeciwko Spółce, tylko chciałby aby zakład stosował się do przepisów prawa. Zakład nie działa zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy w 2003 roku.


  Wycięto stare drzewa 30-40 letnie , które miały stanowić naturalny pas ochronny.
  Bierzmy pod uwagę zdrowie ludzi, którzy mieszkając w pobliżu stale narażeni są na uciążliwości zakładu.
  Jak jest zakład szkodliwy to wiadomo. Takie kopalnie na terenie Polski są dwie Łączna i Wiśniówka . Zawartość krzemu w kamieniu jest 98 % a w pyle jest 30-60 % .
  Ja tylko chcę aby zakład stosował się do przepisów. Hałas jest udowodniony, zakład płaci kary. Kruszarki pracują na zewnątrz.
  Odnośnie zmiany organizacji ruchu, zgłaszałem w imieniu mieszkańców, bo nie może być tak aby droga zakładowa była z pierwszeństwem przejazdu przed drogą powiatową. Była w tej sprawie komisja z Policją i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych.
  Poruszałem w pismach sprawę granic terenu 111/3, nie otrzymałem odpowiedzi gdzie te granice przebiegają, a jest to teren gdzie są duże utrudnienia dla mieszkańców, bo nie można się budować ani rozbudowywać.
  Niech się zakład stosuje do przepisów, które uchwaliła Rada Gminy.
  Radny Kałuziński - pytał dlaczego Pan Sołtys nie protestował kiedy pracował na Bukowej Górze i skąd ma Pan emeryturę. Czy pan Sołtys pisząc skargi, zbiera podpisy od mieszkańców, czy tylko sam podpisuje jako sołtys. Czy pan się konsultuje i z jaką grupą ludzi.
  Sołtys Piec - kiedy ja pracowałem na Bukowej Górze od lat 70-tych , były tylko dwie kruszarki, był zrobiony wyciąg, odpylanie i było to zabudowane.
  W 2000 r. pracownicy otrzymywali pisma stwierdzające o szkodliwości pyłu krzemionkowego, podpisane przez ówczesnego Dyrektora Kopalni Pana Olchawę i Pana Wydrycha.
  Pan Liczbik - pytał czy Pan Sołtys jest w posiadaniu dokumentacji medycznej, świadczącej o konsekwencjach zdrowotnych mieszkańców . Pracownicy Zakładu są 2 razy w roku informowani o wpływie czynników szkodliwych. Czy na etapie budowy zakładu były protesty mieszkańców.
  Radny Januchta - pomijając akty wszelkie prawne i uciążliwości widzę aspekt ludzki i społeczny i nad tym trzeba się pokłonić. Ci ludzie, czyli pracownicy PCC tam żyją i mieszkają, a zakład jest ich jedynym źródłem utrzymania.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - Kopalnia Bukowa Góra została zlokalizowana w przeszłości. Istnienie tego Zakładu przez szereg lat było dla miejscowej ludności źródłem pracy i stabilizacji życiowej. Co do wyglądu Zakładu wtedy i dziś różnica jest widoczna.
  Sołtys Zagórza p. Piec podniósł 3 elementy.
  Plan zagospodarowania przestrzennego Bukowej Góry, czyli brak możliwości budowy czy rozbudowy.
  Zakres, obszar terenu górniczego został ustawą zmniejszony, przez co powstał pewien pas, z którego wyłączono ograniczenia co daje szersze możliwości mieszkańcom i jest bardziej korzystne dla mieszkańców. Pan Sołtys dziś interpretuje ten fakt zupełnie inaczej, czyli odwrotnie.
  Linia terenu 111/3 - można w Urzędzie zobaczyć i poprosić o interpretację, lub nawet w Internecie przeczytać .
  Aktywność Pana Sołtysa nosi znamiona natarczywego nękania.
  Zakład PCC Silicium to nie jest fabryka perfum i szkodliwość jakaś jest i będzie, dopóki zakład będzie funkcjonował. Należy do tego problemu podejść rozsądnie i próbować ograniczać wpływ negatywnych skutków na mieszkańców Zagórza. Nie da się ładować kamienia na wagony czy samochody w sposób bezszelestny. Kurz i hałas niestety występują. Musimy znaleźć takie rozwiązania , które pogodzą interesy tych ludzi.
  Dzisiejsza obecność pracowników zakładu świadczy o ich zaniepokojeniu i szukaniu dróg wyjścia.
  Przeprowadziłem ostatnio dwie rozmowy z Prezesem PCC Silicium, który powiedział, że jeśli dalej trwać będą działania Pana Pieca i osób towarzyszących, to zmuszony będzie zlikwidować produkcję kruszyw w ogóle i ograniczyć działalność zakładu do pozyskiwania tylko samego kwarcytu, bo wtedy nie będzie hałasu i kurzu. Być może taka sytuacja dałaby panu sołtysowi poczucie satysfakcji.
  Pewne działania Pana Pieca są jednak dla Pana Prezesa mobilizujące, w kierunku minimalizowania uciążliwości ale nie da się wyeliminować uciążliwości zupełnie.
  Poza tym do kontroli PCC są powołane pewne instytucje a nie Wójt i Rada Gminy. Gmina nie ma podstawy prawnej do kontrolowania Zakładu. Do tego są powołane określone instytucje i one to robią na Pana wniosek.
  Sołtys p. Piec - powiedział, że w 2006 roku mieszkańcy kierowali już pisma do WIOŚ,
  z podpisami mieszkańców. Są wnioski mieszkańców a ja robię co mogę.
  Pracownik Pan Liczbik - zapytał czy Pan Sołtys skorzystał z zaproszenia Pana Prezesa. Większość procesów najbardziej uciążliwych została przeniesiona do wyrobiska, przez co hałas i zapylenie zostały w znaczny sposób ograniczone.
  Odnośnie reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu, kto poniesie moralną odpowiedzialność jeśli zdarzy się wypadek, bo kierowcy jeżdżą na pamięć.
  Radna Siewierska - podpisy mieszkańców kilka lat temu może były ale mamy 2015 rok. Jestem radną od 3 m-cy i Pan Sołtys ze mną nawet nie rozmawiał na ten temat, nie ma zebrań, spotkań, na których można próbować rozwiązywać trudne przecież problemy lub rozmawiać w kwestiach spornych.
  Sołtys Łącznej p. Bogdan Pająk - zapytał ile razy Pani Radna zgłosiła się do Sołtysa w tej sprawie .
  Radna Siewierska - od tego są zebrania wiejskie, organizowane przez sołtysa. Tak trudne problemy powinniśmy rozwiązywać w szerszym gronie, a przynajmniej Pan Sołtys powinien informować mieszkańców o taktyce działania.
  Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik - sprawy poruszane przez Sołtysa Pana Pieca nie powinny być na sesji rady gminy, bo od tego są odpowiednie organy takie jak: Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy Urząd Górniczy. Na sesji jest to tylko zabieranie czasu. Wójt ani Rada Gminy nie mają na to wpływu.
  Inna sprawa popatrzmy na aspekt ludzki , jeśli Zakład zostanie zamknięty ile ludzi straci pracę.
  Kolejna sprawa to jeśli Pan Sołtys czuje się bardzo pokrzywdzony, powinien wnieść sprawę z powództwa cywilnego i otrzyma odszkodowanie i w ten sposób może zrobić każdy pokrzywdzony mieszkaniec.
  Radny Śliwa - dał przykład, że kiedyś pracował w fabryce czekolady i też były skargi , że jest szkodliwe, co było nieprawdą. Radny uważał, że badania są na pewno przeprowadzane rzetelnie a gdyby wyniki były bardzo złe to zakład byłby zamknięty. Popierał załogę, bo każde miejsce pracy jest na wagę złota ale też uważał , że nie powinno to mieć miejsca na sesji .
  Pracownik PCC p. Liczbik - zapytał Sołtysa Zagórza czy istnieje możliwość konsensusu miedzy Panem a Panem Prezesem.
  Sołtys p. Piec - na pewno przyjdę na spotkanie dnia 6 lutego br. Konsensus jest możliwy w przypadku respektowania przez zakład ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 roku
  Pan Liczbik - z góry wiadomo, że spółka nie spełni Pana żądań , dlatego konsensusu nie będzie .
  Pracownik PCC p. Tadeusz Barański - drzewa zostały wycięte, które zagrażały bezpieczeństwu, zapylenie nie ulega wątpliwości jest szkodliwe, ale nie tak szkodliwe jak poczynania Pana Sołtysa.
  Innych głosów na temat funkcjonowania Spółki PCC Silicium nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady podziękowała pracownikom po czym pracownicy wyszli.

  Ad. 4 a)
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2014 roku.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej w 2014 roku złożył Dyrektor Pan Maciej Mądzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.
  Radny Nyga - zapytał o działalność Klubu 4-H oraz kto dostarczył jabłka do szkoły.
  Dyrektor Szkoły - podziękował radnemu Mirosławowi Nydze za dostarczenie jabłek oraz w skrócie przedstawił działalność Klubu 4-H .
  Wójt Gminy - dołączył podziękowanie radnemu Nydze za załatwienie ławek do szkoły w Łącznej i w Goździe za niską cenę.
  Radny Osman - zwrócił uwagę, że pomimo zakazu nauczyciele na parkingu przed szkołą zatrzymują się .
  Druga sprawa to remont parkietu w szkole , kto przygotowywał specyfikację remontu, czy przed remontem był naprawiony dach, czy był nadzór nad remontem parkietu oraz czy protokół powykonawczy został podpisany.
  Dyrektor Szkoły Pan Mądzik - po spotkaniu z Zarządem Dróg Powiatowych oraz z Policją został uzgodniony zakaz zatrzymywania się na drodze powiatowej na wysokości szkoły i nic więcej w tym temacie nie mogę zrobić.
  Parking dla gości i rodziców jest troszeczkę oddalony a nauczycielom zwracam uwagę aby tam się nie zatrzymywali .
  Sprawa parkietu - rozpocząłem od odwodnienia, są plany aby jak najszybciej zająć się dachem. Było kilka ofert na cyklinowanie parkietu, wybrałem najtańszą. Dokumenty są do sprawdzenia.
  Radny Osman - prosił aby coś zrobić w kierunku zieleni koło szkoły, bo nie jest taka jak powinna być.
  Wójt Gminy - sprawę zieleni koło szkoły też mam na uwadze , bo zieleń przydałaby się .
  W specyfikacji budowy szkoły, zieleni nie było. To co jest, zrobiła szkoła we własnym zakresie. W kolejnym okresie programowania będą działania , gdzie będzie można pozyskać środki na szkołę np. na zieleń, czy na boisko koło szkoły. Planowane było boisko wielofunkcyjne.
  W sprawie ofert na cyklinowanie sali gimnastycznej, zgodnie z prawem zamówień publicznych, przy kwocie poniżej 30 tys. euro jest obowiązek zebrania ofert i takie oferty zostały zebrane. Wszystkim oferentom postawiono jednakowe wymagania. Pełna dokumentacja jest w posiadaniu Dyrektora szkoły.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty - powiedział, że 2 razy w tygodniu dorośli mieszkańcy w różnym wieku wynajmują salę gimnastyczną. Zapytał Pana Dyrektora kto zajmował się wymianą słupków do podtrzymywania siatki do gry w siatkówkę, czy to było odebrane i ile kosztowało, bo według nas jest to zepsute, nie jest tak jak powinno być.
  Dyrektor Szkoły p. Mądzik - odpowiedział, że na chwilę obecną, słupki są dobrze umocowane, jest wszystko w porządku a wykonawcą był Pan Osman.
  Radny Osman - tłumaczył, że zrobił to najlepiej jak można było. Miał jednak ograniczone możliwości, bo stare tuleje były już zalane w fundamentach. Nie mogłem zalać fundamentu takiego jakiego wymagała tuleja zakupiona przez Pana Dyrektora . Słupki były aluminiowe a tuleja była metalowa, to nie był komfort. Tak jak pozwalały warunki w miarę starannie zostało to wykonane. Protokół odbioru został podpisany.
  Innych pytań do Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej nie zgłoszono.

  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe w 2014 roku złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi ząłącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku złożyła Kierownik GBP Pani Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pani Kierownik GBP.
  Radny Śliwa - zapytał jaka jest ogólna kwota na bibliotekę , co jest w kwocie 140 tys. zł . Ilość rocznych wypożyczeń to 5 tys. książek tj. 18 szt./dzienne. Zaniepokoiło mnie powiecie 5 miejsce w powiecie na 5 gmin i 90 miejsce na 100 gmin w województwie, to nie jest dobrze.
  Kierownik GBP Pani Beata Kołda - na 2 lata biblioteka została przeniesiona do szkoły, gdzie godziny są niekorzystne bo od godz. 8-ej do 16-ej. Dojście do biblioteki jest utrudnione ponieważ trzeba przejść całą szkołę. Nie ma osobnego wejścia. Obecnie przeprowadzam bibliotekę do nowego budynku dlatego uważam, że po przeniesieniu wypożyczeń będzie więcej.
  Radny Śliwa - proponował aby książki kupować w antykwariacie, bo tam są bardzo tanie.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wyjaśniła sprawę kwoty 140 tys. zł.
  Kierownik Biblioteki przedstawiała w sprawozdaniu wykonanie budżetu za 2014 rok, natomiast Pan Radny Śliwa mówił o budżecie na 2015 rok, gdzie kwota 140 tys. zł dotyczy utrzymania całego obiektu instytucji kultury , kiedy takowa będzie powołana.
  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 4 d)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2014 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pani Kierownik GOPS.

  Radny Nyga - zapytał ile osób z terenu naszej gminy znajduje się w Domach Pomocy Społecznej. W sytuacji kiedy rodzina wyrzekła się osoby , gmina jest w stanie się nią zająć.
  Kierownik GOPS p. Wasińska - odpowiedziała. W tej chwili w domach pomocy społecznej przebywa 2 osoby. Jeśli wpłynie wniosek o umieszczenie osoby w DPS , pracownik GOPS idzie do rodziny , rozmawia i czasem udaje się przekonać rodzinę. W sytuacji trudnej gdzie daną osobę należy umieścić w Domu Pomocy Społecznej, taką osobą zajmujemy się.
  Pobyt osoby w DPS kosztuje ok. 2700 – 2800 zł , a dochody podopiecznych osób wynoszą średnio około 1000 zł. Żadna z tych osób nie jest samowystarczalna. Do wszystkich osób przebywających w DPS-ach gmina musi dopłacać, ponieważ kryterium dochodowe w tym wypadku jest 300 % czyli 1500 zł/osobę.
  Radna Żaczek - zwróciła uwagę, że 154 tys. zł wyniosły zasiłki alimentacyjne wypłacone a tylko 1700 zł odzyskano. Czy GOPS podejmuje jakieś działania w kierunku odzyskania tych środków. Drugie pytanie to czy zaginiona Pani z Występy odnalazła się .
  Kierownik GOPS - odpowiedziała najpierw na drugie pytanie , zaginiona Pani nie odnalazła się i nie mamy żadnych informacji na jaj temat.
  Odzyskiwanie środków od dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne, ponieważ dłużnikami są osoby , które na ogół nie pracują, raczej nie ma szans na odzyskanie. Kierujemy sprawy do komornika ale komornik też nie może nic zrobić, a zasiłki trzeba wypłacać.
  Radna Żaczek - czy nie ma możliwości aby dłużnicy odpracowali te kwoty.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - mieliśmy takie przypadki, że dłużnicy zwracali się do nas aby ich zatrudnić w pracach interwencyjnych, zatrudniliśmy ich i dość sumiennie wykonywali swoje obowiązki. Kwota 60 % wynagrodzenia jest wtedy przelewana na poczet długów alimentacyjnych. Nie mamy jednak podstawy prawnej aby zatrudniać te osoby z automatu i potrącać z wynagrodzenia.
  Radny Osman - ilu pensjonariuszy korzystało przez cały rok z pobytu w DPS za kwotę 61 tys. zł.
  Kierownik GOPS - dwie osoby korzystały przez cały rok a jedna osoba od stycznia do czerwca 2014 r.
  Radny Śliwa - zapytał czy nie będzie już istniał asystent rodziny.
  Kierownik GOPS - wystąpiliśmy o takie pieniądze do programu rządowego na nowy rok i prawdopodobnie otrzymamy pieniążki dla asystenta.
  Radny Nyga - czy na terenie gminy nie można stworzyć domu pomocy społecznej dla naszych pensjonariuszy.
  Kierownik GOPS - może kiedyś w przyszłości będziemy myśleć o tym, bo to jest inwestycja .
  Wójt Gminy - wrócił do tematu grupy osób, które mają dochody na granicy wartości, co budzi wątpliwości. W ramach realizacji projektów są dokładnie określone granice i podlegają bardzo dokładnej kontroli. Często rodziny mają zmienną, płynną, sytuację życiową.
  W ubiegłym roku był kolejny program dla 8 osób, który aktywizował osoby bezrobotne. Jeśli choć jedna osoba z tych 8 osób w programie , znajdzie pracę to już będzie ogromny sukces. Pojawienie się tych osób w takim programie już jest sukcesem, bo są to konkretne umiejętności.

  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnejw Łącznej w 2014 roku złożył Kierownik ZGK Pan Jacek Śladkowski.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pana Kierownika ZGK.

  Radny Kałuziński - jest zima więc wraca temat odśnieżania. Są odcinki dróg stale nie odśnieżone i stale śliskie jak np. zjazd z Osełkowa na drogę E7, zakręt koło Pana Nicponia w Osełkowie , podjazd w Goździe do szkoły. Tymi drogami jeździ autobus szkolny, czy czekamy na tragedię .
  Poza tym droga E 7 od ZGK w stronę Ostojowa , piaskarka nie jeździ.
  Kierownik ZGK p. Śladkowski - mam ustalone przez gminę pewne priorytety odśnieżania . Najważniejszą drogą jest starodroże E 7, później Klonów , potem Osełków, Stawik,
  ul. Osiedlowa i Jęgrzna. Mam 1 sprzęt do odśnieżania i do posypywania i w sumie 29,8 km dróg, dlatego takie sytuacje będą się zdarzały. Przy większej ilości sprzętu nie byłoby problemu. Mimo to zwrócę uwagę pracownikom.


  Radny Litwiński - zakupiono agregat na ujęcie wody Czerwona Górka. Były rozmowy o zakupie mniejszego agregatu na inne ujęcia wody i co dalej z tym.
  Kierownik ZGK - taki agregat będzie zamówiony w tym roku w granicach kilkunastu tysięcy zł.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - jest problem z odśnieżaniem Klonowa, trzeba ciągle dzwonić, prosić, a przecież jeżdżą autobusy z małymi dziećmi, które zsuwają się do rowu, widziałam to osobiście. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Róbmy wszystko systematycznie a będzie dobrze . W miarę dobrze i systematycznie robi to powiat.
  Kierownik ZGK - za ubiegły rok było 75 tys. zł środków na odśnieżanie , godzina pracy sprzętu 85 zł/godz. Dzieląc, kwota ta wystarczy na 35 dni zimy więc nie ma mowy o systematycznej pracy.
  Sołtys Klonowa - prosiła wobec tego o piach na zakrętach, na co Pan Kierownik obiecał dowieźć piach niezwłocznie.
  Radny Barański - prosił o sprawdzenie kanalizacji Czerwona Górka, ponieważ mieszkańcy uskarżają się na przykre zapachy w łazienkach.
  Kierownik ZGK - poinformował, że wie o tym i w tym roku zostanie zakupione i zamontowane sterowanie na Czerwonej Górce , bo w ubiegłym roku zabrakło funduszy.
  Radna Żaczek - zapytała jaką kwotę wydał Pan Kierownik na zabezpieczenie ujęć wody .
  Kierownik ZGK - na ujęciu wody w Czerwonej Górce wykonano ogrodzenie i okamerowanie. Na zbiorniku Jamno należy wykonać betonowe ogrodzenie oraz wymianę zbiorników, bo takie jest zalecenie Sanepid-u tj. koszt ok. 200 tys. zł.
  Radny Śliwa - prosił o wygospodarowanie pieniędzy na zakup ciągnika, ponieważ praca na obecnym sprzęcie zagraża bezpieczeństwu pracowników.
  Według orientacji Kierownika na ciągnik potrzeba kwoty około 60 tys. zł.
  Sołtys Występy p. Bracha - przypominał o odśnieżaniu drogi gminnej Występa w kierunku lasu, Stara Występa, oraz parkingu koło kościoła.
  Innych pytań do Pana kierownika nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.


  Ad. 5
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania .
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami tj. od 30 grudnia 2014r. do 29 stycznia 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  8 stycznia - w spotkaniu z dyrektorem Agencji Artystycznej „Joanna” w Kielcach w sprawie organizacji tegorocznego festynu,
  - w spotkaniu z projektantem p. Andrzejem Munnichem w sprawie kanalizacji w miejscowościach Łączna- Gózd,
  9 stycznia - w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy,
  12 stycznia – w spotkaniu z p. Wiesławem Miernikiem właścicielem firmy ECUREX w sprawie umorzenia podatku od środków transportu,
  13 stycznia – w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam.
  15 stycznia – w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich,
  16 stycznia – w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarczej z udziałem projektanta i p. Krzysztofa Łakomca, na gruncie u p. Ziółkowskich dot. podłączenia Liliowego Dworu do budowanej sieci kanalizacyjnej,
  19 stycznia – udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów z Zarządem Wojewódzkim PLS w Kielcach,
  20 stycznia – w spotkaniu z Dyrektorem PUP w Skarżysku Kam. p. Romanem Białkiem w sprawie współpracy w 2015 roku,
  21 stycznia – w spotkaniu z Prezesem SANITEXu wykonawcy kanalizacji w Łącznej i w Goździe,
  23 stycznia – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim p. Jerzym Żmijewskim.
  Potrzeba spotkania podyktowana była przede wszystkim :
  - interwencją Państwa Ziółkowskich u Starosty Skarżyskiego w sprawie realizacji
  inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”,
  - analizą budżetów Gminy i Powiatu pod kątem możliwości realizacji inwestycji drogowej w Występie,
  - realizacją wniosków zgłaszanych podczas ostatnich posiedzeń Rady Gminy w ramach bieżącej współpracy między organami.
  - w spotkaniu z Państwem Stanisławem i Haliną Ziółkowskimi także w sprawie kanalizacji,
  26 stycznia – w spotkaniu z Prezesem PCC SILICIUM w sprawie przyszłości funkcjonowania kopalni w obliczu skarg mieszkańców Zagórza na działalność zakładu,
  - zgodnie z wnioskiem radnego Śliwy uczestniczyłem w spotkaniu z Państwem Agnieszką
  i Szymonem Gębskimi w sprawie zakupu działki w Klonowie i dalszej działalności sklepu
  - w połączonym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady,
  27 stycznia – w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Ka
  - z projektantem p. Andrzejem Munnichem w sprawie kanalizacji w miejscowościach Łączna- Gózd,
  28 stycznia – przyjąłem delegację pracowników PCC Silicium w sprawie skargi na działanie sołtysa wsi Zagórze p. Andrzeja Pieca wobec PCC Silicium,
  - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim.


  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łączna na rok 2015,
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych
  na terenie Gminy Łączna na rok 2015,
  - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna.

  Zgodnie z moją zapowiedzią - w dniu 12 stycznia br. – wystąpiłem do Prezes Zarządu MPK w Kielcach Sp. z o.o. oraz do Prezesa MKS w Skarżysku –Kam. w sprawie uruchomienia komunikacji publicznej w miejscowości Klonów.
  W ostatnich dniach otrzymaliśmy od nich odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Pisma w załączeniu do sprawozdania do wglądu w przerwie posiedzenia.

  Pracownicy ZGK w Łącznej na dwie zmiany systematycznie posypują i odśnieżają drogi gminne.
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.


  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Januchta - zgłosił 3 wnioski:
  1/ prosił o oznakowanie miejscowości Ostrów od strony Zaskala.
  2/ prosił na spotkanie dnia 5 lutego br. w Zaskalu o przygotowanie symulacji kosztów komunikacji zbiorowej Zagórze-Zaskale 4 kursy dziennie. Mieszkańcy są bardzo tym zainteresowani.
  3/ odniósł się do artykułu na stronie internetowej Klubu Radnych Gmina Łączna Nasz Dom po sesji Rady Gminy dnia 30 grudnia 2014r. pt. „Gminne prawo miejscowe się kupy nie trzyma”.
  Radny Januchta - czytał kolejne fragmenty tego artykułu i odnosił się do nich.
  - Fragment dotyczący przesyłania protokołu z poprzedniej sesji rady Gminy dla radnych, z komentarzem, że wniosek przepadł w głosowaniu.
  Radny wyjaśnił dlaczego wniosek przepadł w głosowaniu. Oczywiście wniosek przepadł w głosowaniu, ponieważ protokół jest ogólnie dostępny w biurze Rady Gminy, w dwóch egzemplarzach jest na każdej sesji Rady Gminy i można się z nim zapoznać, a oprócz tego jest umieszczany na stronie BIP Łączna. Przyjęcie protokołu jest zwykle tuż przed zakończeniem obrad , po to aby radni mogli się spokojnie zapoznać podczas kilkugodzinnych obrad.
  - kolejny wniosek radnego Śliwy o przesyłanie protokołu dla Przewodniczącego Klubu Radnych i powołanie się na treść art. 32 Konstytucji RP „ Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” z komentarzem, czym zasłużył sobie radny Śliwa na takie wyróżnienie a resztę radnych pominięto.
  Radny Januchta - ustosunkował się . Na obecną chwilę radny Jacek Śliwa niczym sobie nie zasłużył na żadne wyróżnienie ani honor aby w drodze wyjątku otrzymywać protokół.
  Mój wniosek był objawem ludzkiej życzliwości, ponieważ chwilę wcześniej radny Śliwa opowiedział wszystkim jak duże ma problemy ze wzrokiem, które uniemożliwiają mu zapoznanie się z treścią protokołu podczas obrad sesji. Wniosek mój był ukłonem w kierunku człowieka, który o coś prosi. Wniosek ten poparli wszyscy obecni radni w tym również członkowie Klubu Radnych. Po głosowaniu radny Jacek Śliwa podziękował radnym za zrozumienie i przegłosowanie.
  Zastanawia mnie mentalność myślenia ludzi, którzy ten artykuł napisali.
  Jest to dla mnie zwykła hipokryzja, dwulicowość.
  Zwracając się do radnego Śliwy jako Przewodniczącego Klubu Radnych radny Januchta stwierdził.
  Z nieukrywaną przykrością, mając przed sobą artykuł Klubu Radnych , a w uszach brzmienie art. 32 Konstytucji RP, nie mam innego wyboru jak zawnioskować o zaprzestanie przesyłania protokołu dla radnego Jacka Śliwy i to jest mój formalny wniosek.


  Radny Śliwa - oburzony powiedział, że Pan sobie chyba kpi. Mam poważne problemy ze wzrokiem, dlatego przeczytanie protokołu zajmuje mi dużo czasu . Jako radni Klubu chcemy rzetelnie i uczciwie pracować tak jak ślubowaliśmy.
  Chciałbym się zapoznać z każdym dokumentem, a wciągu kilkunastu minut nie zdążą się wszyscy radni zapoznać z treścią protokołu. Nie mam czym dojechać do Urzędu aby w biurze Rady zapoznać się z protokołem.
  Radny Januchta - Pan radny Śliwa tak wiele mówi o demokracji oraz o znajomości Konstytucji. Czy w tej chwili chce Pan Radny polemizować z art. 32 Konstytucji.
  Radna Odrzywolska - odczytała treść art. 32 Konstytucji RP.
  Radny Kałuziński - popieram wniosek radnego Jacka Januchty, który jest spowodowany właśnie treścią tego artykułu Konstytucji, o równym traktowaniu wszystkich.
  W świetle tego artykułu składam kolejny wniosek aby wszyscy radni otrzymywali zaproszenia na sesję Rady Gminy z niezbędnymi materiałami w formie papierowej, nie elektronicznej jak otrzymywał tylko radny Osman. Był to kolejny ukłon w stronę radnego Osmana . Powołując się na art. 32 Konstytucji składam wniosek o przesyłanie dokumentów na sesję rady gminy w formie papierowej wszystkim radnym.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty - zapytał radnego Śliwę , czy jako Przewodniczący Klubu Radnych, podpisuje się pod artykułami ukazującymi się na stronie internetowej Klubu Radnych.
  Radny Śliwa - odpowiedział, tak podpisuję się pod tym jak również cały Klub się podpisuje.
  Radny Osman - zauważył, że na nowej stronie gminy Łączna nie można znaleźć strony BIP.
  Jaki problem jest abym mógł protokół dostać w wersji elektronicznej, abym spokojnie mógł się z nim zapoznać w domu.
  Radny Januchta - proszę mi jeszcze raz odpowiedzieć kto się powołał na art.32 Konstytucji. Nic innego nie zrobiłem tylko zawnioskowałem zgodnie z intencją Klubu Radnych.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Nie rozumiem pewnych rzeczy. Jeśli pojawia się ukłon ze strony Rady Gminy, w stronę przedstawiciela Klubu a komentarz na stronie internetowej jest negatywny, to nie rozumiem o co chodzi członkom Klubu.
  Wszystkie gminy udostępniają protokoły w Urzędzie, nie wysyłane są indywidualnie do radnych. Moje prywatne zdanie jest takie, że prawo powinno służyć ludziom, dlatego nie zastanawiałem się co do tego, jeśli padł wniosek o przesyłanie protokołu jednemu radnemu, który ma problem ze wzrokiem. Był to naturalny przejaw ludzkiej życzliwości i głosowanie było jednomyślne. Nagle pojawia się komentarz jak można było potraktować radnego, niezgodnie z Konstytucją. Radni - członkowie Klubu, strzelacie sobie w kolano bo z tego wynika, że jesteście przeciwni temu. Brak jest konsekwencji w tym co robicie.
  Jeśli Rada Gminy uzna, że należy wyposażyć radnych w laptopy i komunikację elektroniczną to tak zrobimy i ja jestem za tym. Co do przesyłania dokumentów można przesyłać tylko w jednej wersji do wyboru albo papierowa albo elektroniczna. Nie widzę logicznego połączenia, bo działacie przeciwko swojemu radnemu. Jeśli zajdzie potrzeba to udostępnimy dokumenty o których mowa na życzenie radnego.
  Radny Śliwa - podtrzymał swój wniosek o przysyłanie protokołu do domu, na co Pan Wójt ponownie przypomniał, że jest to traktowanie niezgodnie z konstytucją.
  Przewodnicząca Rady - Przewodniczący Klubu mógł przecież skserować i rozdać protokół pozostałym radnym. Przekazujecie Państwo nierzetelne informacje.
  Zgłoszone zostały 3 wnioski:
  1/ radnego Januchty o zaprzestanie przesyłania protokołu wersji papierowej radnemu Śliwie
  2/ radnego Kałuzińskiego o przesyłanie dokumentów w wersji papierowej wszystkim radnym
  3/ radnego Śliwy o przesyłanie protokołu w wersji papierowej dla niego do domu.

  Radny Osman - zapytał na jakiej podstawie radny Kałuziński wnioskuje o zaprzestanie przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.
  Radny Kałuziński - powołując się na art.32 Konstytucji - składam wniosek zgodnie z konstytucją, o równe traktowanie wszystkich czyli przesyłanie dokumentów w formie papierowej wszystkim radnym.
  Radny Osman - w odpowiedzi , zapytał czy Radny Kałuziński wie jakie środki zostały wydane z budżetu gminy na e-świetokrzyskie.
  Proszę ponownie o przesyłanie mi dokumentów w wersji elektronicznej a nie w papierowej.
  Radny Kałuziński - i znów składa Pan Radny wniosek niezgodny z konstytucją.
  Radny Osman - wobec tego poprawił swój wniosek, prosił o wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną wszystkim radnym .
  Radny Śliwa - ostro zaprotestował , że nie życzy sobie wersji elektronicznej bo nie ma dostępu do internetu.
  Radny Barański - zapytał w jakiej formie były wysyłane dokumenty elektronicznie, bo Word można przerobić.
  Pracownik Biura Rady p. Halina Dziarmaga – odpowiedziała, że wysyła w takiej formie w jakiej otrzyma dokumenty od pracowników i było to w programie Word i Excel.

  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie czterech zgłoszonych wniosków.

  1/ wniosek radnego Januchty o zaprzestanie przesyłania protokołu wersji papierowej dla radnego Śliwy .
  Wniosek poparła większość radnych: (za- 10, przeciw – 4 / 14 )
  2/ wniosek radnego Kałuzińskiego o przesyłanie dokumentów w wersji papierowej wszystkim radnym.
  Wniosek poparła większość radnych: (za- 10, przeciw – 4 / 14 )
  3/ wniosek radnego Śliwy o przesyłanie protokołu w wersji papierowej dla niego do domu.
  Wniosek nie przeszedł : ( za - 4, przeciw - 10, /14)
  4/ prosił o wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną w PDF-e wszystkim radnym i sołtysom.
  Wniosek nie przeszedł : ( za - 4, przeciw - 10, /14).

  Radny Śliwa - w tym momencie złożył na ręce Przewodniczącej Rady interpelację.
  Sołtys Występy p. Bracha - zadał kilka pytań:
  - zapytał dlaczego nie dostał projektu budżetu na 2015 rok i WPF na dzisiejszą sesję.
  - pytał jakie są środki w budżecie gminy na drogę Występa
  - które tablice na Występie wykonane zostały przez Urząd Gminy, kto je wykonał i za ile.
  - Wykorzystanie urlopu przez Wójta Gminy z ostatnich 5 lat.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział na wnioski .
  - Odnośnie tablic ogłoszeń.
  Sołtys ma pewne przywileje ale i obowiązki. Jeśli widzi potrzebę umiejscowienia tablicy ogłoszeń , lub uszkodzoną tablicę należy to zgłosić do Urzędu Gminy. Tablice ogłoszeń były wykonywane i są wykonywane przez Urząd Gminy corocznie Za jaką kwotę tego nie jestem w stanie odpowiedzieć. Akty wandalizmu zdarzały się i nadal zdarzać się będą. Wszelkie takie przypadki należy zgłaszać.
  - W kwestii drogi Występa.
  Budżet musi się zbilansować .Są pewne inwestycje rozpoczęte, które muszą być zakończone jak np. kanalizacja.
  Spotkałem się z Panem Starostą dwa razy i rozmawialiśmy na temat drogi powiatowej Występa. Pan Starosta uzależnił podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie drogi Występa, kwotami pozostałymi z rozstrzygniętych przetargów na inne inwestycje, czyli jeśli powstaną oszczędności.
  Odnośnie naszych środków odpowiedziałem Panu Staroście , że 200 tys. zł, które dziś jest zapisane na drogę w Zajamniu, jesteśmy w stanie przenieść na drogę Występa. Jeśli trzeba będzie wygospodarować kwotę większą , przedstawię temat Radzie Gminy.
  Jak będzie dalej nie wiem. Jest to droga powiatowa dlatego inicjatywa należy do powiatu , czyli Starostwo musi wystąpić do naszej gminy o takie pieniądze oraz przygotować porozumienie. O dalszych krokach w tej sprawie będę Radę Gminy informował.
  - W sprawie niekompletnych dokumentów na sesję.
  Dlaczego Pan Sołtys nie otrzymał dokumentów zweryfikuję to, prawdopodobnie nastąpiła jakaś pomyłka. Mimo wszystko przepraszam za ten incydent w imieniu pracowników, a brakujące dokumenty Pan Sołtys otrzyma możliwie najszybciej.
  - Sprawa wykorzystywania urlopu przez Wójta Gminy
  Wykorzystuję urlopy co roku w całości a nawet brakuje mi tego urlopu. Z tego tytułu gmina nie wypłaciła mi ani grosza.
  Radny Śliwa - padły na sali słowa, kto zapraszał telewizję.
  Radny Kałuziński - radni jako osoby publiczne nie mogą się sprzeciwiać nagrywaniu przez telewizję, natomiast mieszkańcy, a byli dziś na sesji dość licznie, mogą zaprotestować.
  Radny Nyga - pytał czy dobrze zrozumiał, że Pan Wójt chce zabrać z drogi Zajamnie 200 tys. zł., które obiecaliśmy mieszkańcom.
  Wójt Gminy - jakąkolwiek zmianę w budżecie Rada Gminy będzie musiała przegłosować. Powiedziałem, że istnieje taka możliwość ale ostateczną decyzję podejmuje Rada Gminy po decyzji Powiatu.
  Radny Czerwiński - zabrał głos w sprawie odśnieżania dróg. Kierownik ZGK mówił, że ma zbyt małe środki na odśnieżanie, że nie ma sprzętu. Prosił o rozwiązanie problemu.
  Wójt Gminy - starodroże E 7 jest to bardzo ważny odcinek drogi gminnej , dlatego upoważniłem Kierownika ZGK o szczególne zadbanie tej drogi. Standardy odśnieżania dróg gminnych są takie, że należy utrzymać przejezdność drogi . Staramy się i będziemy się starać utrzymywać również bezpieczeństwo. Nie dysponujemy takim taborem aby w ciągu 48 godz. doprowadzić wszystkie drogi gminne do należytego stanu. Będę uczulał pracowników ZGK aby jednak szczególnie zadbali . Co do zakupu sprzętu dla ZGK trzeba sprawę przedyskutować i podjąć decyzję.
  Radny Osman - zadał 3 pytania Kierownikowi ZGK.
  1/ czy w okresie obecnej zimy zlecił Pan Kierownik wyjazdy w sprawie utrzymywania dróg poza godzinami pracy np. o godz. 3 w nocy.
  2/ kiedy były przeprowadzane ostatnie badania wody w Klonowie w sprawie zawartości manganu w wodzie i co zostało zrobione w tej sprawie .
  3/ czy wiadomo jaka jest przyczyna pojawiania się bakterii coli w wodzie w Łącznej i jakie kroki przedsięwzięto w kierunku zniwelowania przyczyny.
  4/ pytanie do Pana Wójta - o remont parkietu w szkole w Łącznej , dach nie został naprawiony , woda leje się z dachu ( w prawym rogu sali gimnastycznej) a parkiet wyremontowano.
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - mam 4 pracowników, dlatego były dwie zmiany. Obecnie jeden pracownik przebywa na 20 dniowym urlopie za 2013 rok, dlatego pracuje tylko 1 ekipa, która jeśli się coś zadzieje będzie pracować w ramach godzin nadliczbowych.
  Jeśli chodzi o wodę w Klonowie jeden raz od listopada ub. roku zdarzył się zanik napięcia w Klonowie i musiał być wypompowany zbiornik. Kiedy uruchamiają się pompy może pojawić się mangan. Od czasu wykonania stacji uzdatniania wody nie ma problemu z wynikami wody, wyniki są w normie i wywieszane są do publicznej wiadomości. Żaden pomiar nie wskazywał większej ilości manganu jak 50.
  Jeden raz pojawiła się bakteria coli na ujęciu wody w Zaleziance i została zlikwidowana w ciągu 1 dnia.
  Wójt Gminy - odnośnie przeciekającego dachu w szkole w Łącznej odpowiedział, że nie ma takiej informacji że dach przecieka w sali gimnastycznej. Natomiast rozmawiał z Dyrektorem Szkoły o potrzebie docieplenia dachu, bo są spore straty ciepła.
  Radna Żaczek - zapytała kto i w jakim terminie wykonywał remont parkietu w szkole w Łącznej.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek odpowiedział, że wykonywała firma z Kielc, bliższych szczegółów nie znam, ponieważ cała procedurę prowadził Dyrektor Szkoły.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - zgłosiła kilka spraw.
  1/ Urząd Gminy w porę zareagował w sprawie zgłaszania wniosków do projektu ochrony Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego. Składanie sprzeciwów jest przedłużone do dnia
  2 lutego i związku z tym czy Urząd Gminy prześle jeszcze jeden sprzeciw.
  2/ sprawa nawracania autobusów, czy coś będzie zrobione w tej kwestii
  3/ prosiła o poprawienie stanu drogi gminnej, tej gdzie nie było remontu.
  4/ kiedy ostatni raz było badanie wody, kiedy będzie następne badanie i jakie są wyniki bo mieszkańcy wożą próbki wody do Sanepidu Kieleckiego i okazuje się , że wyniki wody są bardzo złe. Gdyby to było prawdą to się trujemy tą wodą.
  5/ po przerwie w dostawie wody , kiedy pojawiła się woda była tak brudna , nie nadająca się do spożycia , ani nawet do prania. Mieszkańcy obawiają się o zdrowie. Proszę o informację.
  6/ do Kierownika GOPS w sprawie rozprowadzania żywności . W ubiegłych latach było tak, że sołtysi byli informowani o żywności , lub była dowożona żywność do sołtysów. Teraz mieszkańcy Klonowa nie wiedzieli o pomocy żywnościowej i zarzucają mi to. Róbmy tak aby ludzie wiedzieli.
  Kierownik GOPS p. Wasińska - poinformowała. W styczniu wydawaliśmy żywność dla ludności najuboższej, w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa. W ramach tej pomocy przyjęte są ściśle określone kryteria dochodowe 813 zł/osobę, a w rodzinie 864 zł. Do takiej pomocy kwalifikują ośrodki pomocy społecznej a nie mieszkańcy. Żywność ta powinna trafić do osób korzystających z pomocy społecznej. Był to podprogram, pilotaż 2014 roku, natomiast program będzie obowiązywał od maja. Otrzymaliśmy pomoc dla 400 osób czyli dla 134 rodzin. Dalsza dystrybucja będzie do maja na skierowania, a w maju będzie więcej żywności i rozdawać będzie stowarzyszenie. Nie będziemy powiadamiać , bo wydawane będą skierowanie i ci ludzie będą wiedzieli kiedy i gdzie mogą żywność odebrać.
  Radni mogą pomóc w ten sposób, że mogą kierować biednych do GOPS-u.
  Wójt Gminy - odpowiedział na pozostałe wnioski Pani Sołtys Klonowa.
  Odnośnie Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego , drugi raz nie będziemy składać sprzeciwu, bo Park musi się do tego ustosunkować.
  W sprawie zawracania autobusów - ustalona została możliwość zawracania na działce nadleśnictwa Zagnańsk po utwardzeniu gruntu. Na razie nie mamy odpowiedzi z nadleśnictwa.
  Poprawienie stanu drogi gminnej w Klonowie - dzisiaj już wiadomo, że środki z PROW będą na budowę dróg lokalnych, natomiast z RPO będą na drogi wojewódzkie i wyższych klas.
  W 2016 roku będą uruchomione środki z PROW.

  Mamy dwa długie odcinki dróg Zajamnie i Klonów i te drogi muszą się znaleźć w strategii LGD. Projekty tych dróg są wykonanie i będziemy składać wnioski.
  Tymczasem Pan Wójt obiecał poprawienie tej drogi kruszywem w ramach remontów bieżących.
  Kierownik ZGK p. Śladkowski - zabrał głos w sprawie wody w Klonowie.
  Wszystkie badania wody przez Sanepid wykazują poziom manganu poniżej 50 a bakterii coli nie ma i nigdy nie było na Klonowie.
  Próbki wody do badania muszą być pobrane przez uprawnione osoby, w odpowiednie pojemniki i dowiezione do badania w odpowiednim czasie. Próbki wody od osób prywatnych nie są wiarygodne, bo nie ma pewności skąd pochodzi woda.
  Kiedy wodę zatrzymamy i puścimy z powrotem, odrywają się zanieczyszczenia z rur i dlatego może być brudna.
  Radny Osman - apelował aby przed badaniami nie podawać chloru i wtedy zrobić badania.
  Kierownik ZGK - musi być podawany chlor żeby się wytrącał mangan, żeby nie szedł w sieć wodociągową. Chlor jest podawany przez specjalne dozowniki sterowane komputerowo, w stacji uzdatniania wody.
  Kierownik ZGK zaprosił radnego do Klonowa , w celu pobrania próbek wody do badania.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - ogłosiła 10 min. przerwy.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2015 rok.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji, na którym padł wniosek o dopisanie w p. 14 „Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą”. Proszę wobec tego o dopisanie sobie tego punktu.
  Radni dopisali sobie treść w/w punktu.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały z w/w poprawką.
  Uchwała Nr IV/14/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łączna na 2015 rok.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały by omawiany na połączonym posiedzeniu komisji.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr IV/15/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łączna.
  Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Edmund Wykrota - prosił o dopisanie w p. 5 programu jako ostatnie zdanie „refundacja kosztów przejazdu do ośrodków terapii uzależnień” .
  Radni uzupełnili sobie zapis.
  Radny Śliwa - zapytał dlaczego jest więcej o 20 tys. zł.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - środki w programie są z opłat za zezwolenia na alkohole. Jeżeli w ciągu roku nie wykorzystamy środków w takiej ilości w jakiej były wpływy, środki te przechodzą na następny rok.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr IV/16/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr IV/17/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 4 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt budżetu był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi.
  Radna Odrzywolska - prosiła o wyjaśnienie 2 % wzrostu budżetu, co oznacza założenie inflacji a przecież mamy deflację . Skąd się wzięło to założenie.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - założenie takie wynika z wytycznych jakie otrzymujemy przed tworzeniem budżetu z Ministerstwa Finansów tj. miesiąc październik.
  Radny Osman - zakładamy więc, że wydamy 320 tys. zł więcej, co się dzieje jeśli inflacji nie będzie.
  Skarbnik Gminy - wtedy cieszymy się bardzo bo są wolne środki na inne cele a jakie, o tym decyduje Rada Gminy poprzez zmiany budżetu.
  Radny Czerwiński - zapytał o dowóz dzieci do szkół kwota 334 tys. zł. Skąd taka kwota i w jaki sposób został wyłoniony przewoźnik uczniów.
  Sekretarz Gminy - przetarg na dowóz uczniów do szkół jest organizowany corocznie w okresie wakacji. W ub. roku przetarg był w lipcu, złożona została 1 oferta Pana Witkowskiego ze Wzdołu. Umowa został podpisana 12 sierpnia 2014r. na cały rok szkolny do 26 czerwca 2015 r. W tej kwocie są też środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wynagrodzenia 3 pań dowożących dzieci do szkół.

  Radny Osman - pytał czy jest możliwość informowania radnych po każdym kwartale o wysokości inflacji.
  Skarbnik Gminy p. Miernik - nie jestem do tego upoważniona, proszę sobie śledzić takie informacje na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  Uchwała Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 0 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2015r. został przygotowany projekt tej uchwały.
  W w/w piśmie Pani Wojewoda wzywa Radę Gminy do załatwienia skargi w drodze uchwały. W uzasadnieniu do niniejszej uchwały jest to dosyć obszernie opisane. Dzisiaj jest to więc postawienie kropki nad decyzją Rady Gminy z ostatniej sesji poprzedniej kadencji czyli z dnia 14 listopada 2014r. Rada Gminy rozpatrzyła wówczas skargę i jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną, natomiast nie podjęła stosownej uchwały. Stąd konieczność podjęcia dziś uchwały i jest to tylko formalność.
  Radny Śliwa - podważał stwierdzenie złożenia skargi przez dwie panie , ponieważ jak twierdził skargę podpisało 186 dorosłych mieszkańców Klonowa, w związku z tym ponownie odwołamy się do Wojewody . Nie pozwolę 186 mieszkańców Klonowa traktować jak „idiotów” i obrażać bo takie słowa padły na sesji Rady Gminy dnia 14 listopada 2014r.
  Sekretarz Gminy - wyjaśnił, że Pani Wojewoda skierowała pismo do dwóch Pań tj. Pani Sendkowskiej oraz Pani Moczulskiej-Talik i w tym piśmie zwraca się do tych dwóch Pań. Rada Gminy dostała pismo do wiadomości.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła radnego Śliwę o wskazanie osoby , która na sesji dnia 14.11.2014r. użyła słów „idioci”, bo mam przed sobą wyciąg z protokołu z tej sesji i takiego zapisu w protokole nie ma.
  Radny Śliwa - w odpowiednim momencie wskażemy , będziemy się odwoływać, bo nie pozwolimy obrażać mieszkańców Klonowa.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.

  Uchwała Nr IV/19/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  Została przyjęta większością głosów
  ( za- 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 0 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r.
  Przewodnicząca Rady – przeprowadziła głosowanie za przyjęciem protokołu.
  Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 grudnia 2014r. został przyjęty jednogłośnie. ( za- 14 radnych / 14)

  Ad. 12

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p.Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła IV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edward Chaba  Data wprowadzenia: 2015-02-13 1425
  Data upublicznienia: 2015-02-13
  Art. czytany: 1339 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna