A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2015 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR IV/18/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211,
  art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1,
  ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
  art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
  poz. 885 z późn. zm.)
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 800 000 zł, z tego:
  a) dochody bieżące 14 157 088 zł
  b) dochody majątkowe 1 642 912 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 690 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące
  13 194 379 zł
  b) wydatki majątkowe 2 495 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
  budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
  realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 398 398 zł,
  a) wydatki bieżące 152 777 zł
  b) wydatki majątkowe 2 245 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
  § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na:
  1) Spłatę rat kredytów w kwocie 110 000 zł,
  2. Przychody budżetu w wysokości 640 000 zł, rozchody w wysokości 750 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 33 000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 560 zł na realizację zadań
  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
  określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
  2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  § 8. Ustala się dochody w kwocie 245 200 zł z tytułu wpływów z opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 245 200 zł na funkcjonowanie
  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  § 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
  zakładów budżetowych: przychody – 1 378 200 zł, wydatki – 1 377 800 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 8.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
  dochodów jednostek budżetowych: dochody – 156 025 zł; wydatki – 156 025 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 9.
  § 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
  § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
  1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
  a) kredyty 800 000 zł,
  2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 640 000 zł , w tym:
  a) kredyty 500 800 zł
  b) pożyczki 139 200 zł
  3) na wyprzedzające finansowanie 1 190 872 zł. w tym:
  a) pożyczki 1 190 872 zł
  § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów,
  o których mowa w § 11 niniejszej uchwały
  § 13. Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
  pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
  innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
  gminy,
  2) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
  w ramach działu,
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
  przeniesień w planie wydatków,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
  2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Dochody budżetu gminy na 2015 r.
  z tego:
  Dział Rozdział § Treść Dochody
  ogółem Dochody
  bieżące
  Dochody
  majątkowe
  1 2 3 4 5 6 7
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 199 229 1 199 229
  01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 199 229 1 199 229
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
  finansowanych z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP
  1 199 229 1 199 229
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 625
  1 199 229 1 199 229
  020 Leśnictwo 1 000 1 000
  02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000
  0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
  odrębnych ustaw 1 000 1 000
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000 7 000
  60016 Drogi publiczne gminne 7 000 7 000
  0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 000
  700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000 48 000 0
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 000 48 000 0
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
  nieruchomości 5 000 5 000 0
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
  Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
  43 000 43 000 0
  720 Informatyka 213 683 213 683
  72095 Pozostała działalność 213 683 213 683
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
  finansowanych z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP
  213 683 213 683
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 625
  213 683 213 683
  750 Administracja Publiczna 43 000 43 000
  75011 Urzędy Wojewódzkie 39 591 39 591
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami
  39 491 39 491
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 100
  75023 Urzędy Gmin 3 409 3 409
  0920 Pozostałe odsetki 3 409 3 409
  751
  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa 914 914
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa 914 914
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami
  914 914
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  756
  Dochody od osób prawnych,fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
  poborem
  4 380 131 4 380 131
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 000
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
  w formie karty podatkowej 2 000 2 000
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od czynności
  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych
  1 066 000 1 066 000
  0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000 1 000 000
  0320 Podatek rolny 1 000 1 000
  0330 Podatek leśny 60 000 60 000
  0340 Podatek od środków transportowych 4 000 4 000
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od spadków
  i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
  i opłat lokalnych od osób fizycznych
  630 947 630 947
  0310 Podatek od nieruchomości 260 000 260 000
  0320 Podatek rolny 220 000 220 000
  0330 Podatek leśny 10 000 10 000
  0340 Podatek od środków transportowych 70 000 70 000
  0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000 15 000
  0430 Wpływy z opłaty targowej 500 500
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000
  0690 Wpływy z różnych opłat 600 600
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 847 4 847
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 578 300 578 300
  0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 500
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000 10 000
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000 500 000
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 60 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3
  0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
  odrębnych ustaw 6 800 6 800
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000
  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 102 884 2 102 884
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 097 884 2 097 884
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 5 000
  758 Różne rozliczenia 7 030 254 7 030 254
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
  terytorialnego 4 693 769 4 693 769
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 693 769 4 693 769
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 226 594 2 226 594
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 226 594 2 226 594
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 109 891 109 891
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 109 891 109 891
  801 Oświata i wychowanie 209 600 209 600
  80101 Szkoły podstawowe 26 600 26 600
  0690 Wpływy z różnych opłat 100 100
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
  Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
  26 000 26 000
  0920 Pozostałe odsetki 500 500
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 000 83 000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 83 000 83 000
  80104 Przedszkola 100 000 100 000
  0830 Wpływy z usług 12 000 12 000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 88 000 88 000
  852 Pomoc Społeczna 2 029 212 2 029 212
  85212 Świadczenia rodzinne , świadczeniaz funduszu alimentacyjnego
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 806 750 1 806 750
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 4
  z ubezpieczenia społecznego
  0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami
  1 787 250 1 787 250
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 500 6 500
  2910
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
  procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości
  10 000 10 000
  85213
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
  integracji społecznej
  15 485 15 485
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami
  6 571 6 571
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 8 914 8 914
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe 48 668 48 668
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 48 668 48 668
  85216 Zasiłki stałe 74 431 74 431
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 74 431 74 431
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 460 56 460
  0920 Pozostałe odsetki 850 850
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin 55 610 55 610
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 5
  85295 Pozostała działalność 27 418 27 418
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gminy 27 418 27 418
  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 152 777 152 777
  85395 Pozostała działalność 152 777 152 777
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
  finansowanych z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP
  152 777 152 777
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 205
  129 860,45 129 860,45
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 205
  22 916,55 22 916,55
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 200 255 200
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
  za korzystanie ze środowiska 10 000 10 000
  0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000
  90002 Gospodarka odpadami 245 200 245 200
  0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
  odrębnych ustaw 245 200 245 200
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 000 0 230 000
  92195 Pozostała działalność 230 000 0 230 000
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
  finansowanych z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP
  230 000 0 230 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 6
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 625
  230 000 0 230 000
  Dochody ogółem 15 800 000 14 157 088 1 642 912
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 7
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wydatki budżetu gminy na 2015 r.
  w złotych
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Dział Rozdział Nazwa Plan
  na 2015 r. Wydatki
  bieżące
  wynag
  rodzen
  ia
  i skład
  ki od
  nich
  nalicza
  ne
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacj
  e na
  zadani
  a
  bieżąc
  e
  Świadczenia
  na rzecz
  osób
  fizycznych
  Wydatki
  na
  program
  y
  finanso
  wane
  z udziałe
  m
  środków
  ,
  o któryc
  h mowa
  w art. 5
  ust. 1 pk
  t 2 i 3
  Wy
  dat
  ki
  na
  na
  obsł
  ugę
  dłu
  gu
  (ods
  etki
  )
  Wy
  dat
  ki
  z
  tytu
  łu
  por
  ęcze
  ńi
  gwa
  ran
  cji
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1 p
  kt 2 i 3
  zak
  up
  i ob
  jęci
  e
  akc
  ji
  i ud
  ział
  ów
  wni
  esie
  nie
  wk
  adó
  w
  do
  spó
  łek
  pra
  wa
  ha
  ndl
  ow
  ego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  010 Rolnictwo
  i Łowiectwo
  2 073 649 79 420 0 79 420 0 0 0 0 0 1 994 229 1 994 229 1 994 229
  01010 Infrastruktura
  wodociągowa
  i sanitacyjna wsi
  2 049 229 55 000 55 000 1 994 229 1 994 229 1 994 229
  01030 Izby rolnicze 4 420 4 420 4 420
  01095 Pozostała
  działalność
  20 000 20 000 20 000
  400 Wytwarzanie
  i zaopatrywanie
  w energię
  elektryczną, gaz
  i wodę
  119 000 119 000 119
  000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  40002 Dostarczanie
  wody
  119 000 119 000 119
  000
  600 Transport
  i łączność
  455 900 255 900 49 0
  00
  126 300 80 0
  00
  600 200 000 200 000 0
  60004 Lokalny
  transport
  zbiorowy
  14 000 14 000 14 000
  60011 Drogi
  publiczne
  krajowe
  800 800 800
  60014 Drogi
  publiczne
  powiatowe
  10 500 10 500 10 500 0 0
  60016 Drogi
  publiczne
  gminne
  430 600 230 600 49 0
  00
  101 000 80 0
  00
  600 200 000 200 000 0
  700 Gospodarka
  mieszkaniowa
  91 905 91 905 91 905
  70005 Gospodarka
  gruntami
  i nieruchomościa
  mi
  91 905 91 905 91 905
  710 Działalność
  usługowa
  85 500 85 500 85 500
  71004 Plany
  zagospodarowania
  przestrzennego
  83 000 83 000 83 000
  71035 Cmentarze 1 500 1 500 1 500
  71095 Pozostała
  działalność
  1 000 1 000 1 000
  720 Informatyka 251 392 0 251 392 251 392 251 392
  72095 Pozostała
  działalność
  251 392 0 251 392 251 392 251 392
  750 Administracja
  publiczna
  1 660 291 1 660 291 1 26
  4 49
  1
  266 700 129 100 0
  75011 Urzędy
  wojewódzkie
  49 491 49 491 39 4
  91
  10 000
  75022 Rady gmin 117 000 117 000 4 000 113 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  75023 Urzędy gminy 1 402 200 1 402 200 1 20
  5 00
  0
  196 700 500
  75075 Promocja
  jednostek
  samorządu
  terytorialnego
  30 000 30 000 30 000 0
  75095 Pozostała
  działalność
  61 600 61 600 20 0
  00
  26 000 15 600
  751 Urzędy
  naczelnych
  organów
  władzy
  państwowej,
  kontroli
  i ochrony
  prawa oraz
  sądownictwa
  914 914 914
  75101 Urzędy
  naczelnych
  organów władzy
  państwowej,
  kontroli
  i ochrony
  państwa
  914 914 914
  754 Bezpieczeństw
  o publiczne
  i ochrona
  przeciwpożar
  owa
  81 850 81 850 8 45
  0
  65 400 8 000
  75412 Ochotnicze
  straże pożarne
  48 850 48 850 8 45
  0
  32 400 8 000
  75421 Zarzadzanie
  kryzysowe
  33 000 33 000 33 000
  757 Obsługa
  długu
  publicznego
  300 000 300 000 30
  0 0
  00
  75702 Obsługa
  papierów
  wartościowych,
  kredytów
  i pożyczek jst
  300 000 300 000 30
  0 0
  00
  758 Różne 120 000 120 000 120 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3
  rozliczenia
  75818 Rezerwy
  ogólne
  i celowe
  120 000 120 000 120 000
  801 Oświata
  i Wychowanie
  6 572 794 6 572 794 4 78
  7 60
  0
  1 109 094 400
  000
  276 100
  80101 Szkoły
  podstawowe
  3 336 984 3 336 984 2 54
  3 00
  0
  248 984 400
  000
  145 000
  80103 Oddziały
  przedszkolne
  w szkołach
  podstawowych
  252 210 252 210 209
  000
  28 810 14 400
  80104 Przedszkola 563 400 563 400 450
  400
  86 300 26 700
  80110 Gimnazja 2 028 500 2 028 500 1 51
  8 50
  0
  420 000 90 000
  80113 Dowożenie
  uczniów do
  szkół
  334 700 334 700 66 7
  00
  268 000 0
  80146 Dokształcanie
  i doskonalenie
  nauczycieli
  8 500 8 500 8 500
  80195 Pozostała
  działalność
  48 500 48 500 48 500
  851 Ochrona
  zdrowia
  78 560 78 560 24 5
  60
  44 000 10 0
  00
  85153 Zwalczanie
  narkomanii
  6 000 6 000 6 000
  85154 Przeciwdziałan
  ie
  alkoholizmowi
  72 560 72 560 24 5
  60
  38 000 10 0
  00
  852 Pomoc
  społeczna
  2 541 568 2 541 568 452
  241
  193 549 0 1 895 77
  8
  85202 Domy pomocy
  społecznej
  95 000 95 000 95 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 4
  85212 Świadczenia
  rodzinne ,
  świadczenia
  z funduszu
  alimentacyjnego
  oraz składki na
  ubezpieczenia
  emerytalne
  i rentowe
  z ubezpieczenia
  społecznego
  1 800 250 1 800 250 124
  862
  14 094 0 1 661 29
  4
  85213 Składki na
  ubezpieczenia
  zdrowotne
  opłacane za osoby
  pobierające
  niektóre
  świadczenia
  z pomocy
  społecznej,
  niektóre
  świadczenia
  rodzinne oraz za
  osoby
  uczestniczące
  w zajęciach
  w centrum
  integracji
  społecznej
  15 485 15 485 15 485
  85214 Zasiłki i pomoc
  w naturze oraz
  składki na
  ubezpieczenia
  emerytalne
  i rentowe
  90 835 90 835 90 835
  85215 Dodatki
  mieszkaniowe
  3 500 3 500 3 500
  85216 Zasiłki stałe 74 431 74 431 74 431
  85218 Powiatowe
  centra pomocy
  rodzinie
  8 000 8 000 8 000
  85219 Ośrodki
  pomocy
  społecznej
  374 176 374 176 310
  006
  60 870 3 300
  85228 Usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze
  17 473 17 473 17 3
  73
  100
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 5
  85295 Pozostała
  działalność
  62 418 62 418 62 418
  853 Pozostałe
  działania
  w zakresie
  polityki
  społecznej
  152 777 152 777 0 0 0 152 7
  77
  85395 Pozostała
  działalność
  152 777 152 777 0 152 7
  77
  900 Gospodarka
  komunalna
  i ochrona
  środowiska
  860 900 810 900 54 2
  00
  576 700 180
  000
  0 0 0 0 50 000 50 000 0
  90001 Gospodarka
  ściekowa
  i ochrona wód
  254 500 204 500 24 500 180
  000
  50 000 50 000
  90002 Gospodarka
  odpadami
  245 200 245 200 54 2
  00
  191 000
  90003 Oczyszczanie
  miast i wsi
  11 000 11 000 11 000
  90015 Oświetlenia
  ulic, placów
  i dróg
  279 700 279 700 279 700
  90019 Wpływy i wydatki
  związane
  z gromadzeniem
  środków z opłat
  i kar za
  korzystanie ze
  środowiska
  30 000 30 000 30 000
  90095 Pozostała
  działalność
  40 500 40 500 40 500
  921 Kultura
  i ochrona
  dziedzictwa
  naturalnego
  170 000 170 000 30 000 140
  000
  0 0 0
  92116 Biblioteki 140 000 140 000 140
  000
  92195 Pozostała
  działalność
  30 000 30 000 30 000 0 0 0
  926 Kultura
  fizyczna
  73 000 73 000 38 000 35 0
  00
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 6
  i sport
  92605 Zadania
  w zakresie
  kultury
  fizycznej
  i sportu
  43 000 43 000 8 000 35 0
  00
  92695 Pozostała
  działalność
  30 000 30 000 30 000
  Ogółem wydatki 15 690 000 13 194 379
  6 64
  1 45
  6
  2 826 568 964
  000
  2 309 57
  8
  152 7
  77
  30
  0 0
  00
  0 2 495 621 2 495 621 2 245 621 0 0
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 7
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady w tym:
  finansowe
  rok budżetowy
  2015 (8+9+10+
  11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2017
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowości
  Podzagnańszcze 2014-
  2017
  3 000 000 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 3 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie-
  Rozbudowa
  Infrastruktury
  Informatycznej ' 2007-
  259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  2015
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie
  Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego 2007-
  2015
  85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271
  5. 853 85395
  Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna 2013-
  2015
  571 113 152 777 0 0 0 22 916,55 129 860,45 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 152 777 22 916,55 129 860,45
  wydatki majątkowe 38 000 0
  6. 900 9001
  Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż
  urządzeń ( dotacja )
  2014-2015
  900 000 50 000 50 000
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  Ogółem wydatki majątkowe 24 419 652,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 1 412 912 x
  Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 152 777,00 0,00 0,00 0,00 22 916,55 129 860,45
  Razem 24 952 765,00 2 448 398,00 882 709,00 0,00 0,00 22 916,55 1 542 772,45
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok budżetowy
  2015 (7+8+9+1
  0)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie
  200 000 200 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 200 000 200 000 0 x
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
  Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  L.p. Projekt Okres realizacji
  zadania
  Jednostka org. realizująca
  zadanie lub koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2015
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
  i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 199 229,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 182 412,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 31 271,00 31 271,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 152 777,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 129 860,45
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 5 982 246,80 2 398 398,00
  Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00
  - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
  - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 129 860,45
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
  w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2015 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 640 000,00
  I Kredyty i pożyczki 640 000,00
  1. Kredyty § 952 640 000,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 750 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 610 800,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
  z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
  w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
  wtórny. § 982
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
  ustawami w 2015 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzia
  ł
  Rozd
  ział § Dotacje
  ogółem
  Wydatki
  na 2015 r. Wydatki bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacj
  e na
  zadani
  a
  bieżąc
  e
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydat
  ki na
  progra
  my
  finanso
  wane
  z udzia
  łem
  środkó
  w,
  o który
  ch
  mowa
  w art. 5
  ust. 1
  pkt 2 i
  3
  Wyd
  atki
  mają
  tkow
  e
  inwestyc
  je
  i zakupy
  inwestyc
  yjne
  wydatki na
  programy
  finansowa
  ne
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust
  . 1 pkt 2 i 3
  zakup
  i objęci
  e akcji
  i udział
  ów
  wniesien
  ie
  wkładó
  w do
  spółek
  prawa
  handlow
  ego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  750 7501
  1
  2010 39 491,00 39 491,00 39 491,00 39 491,00
  751 7510
  1
  2010 914,00 914,00 914,00 914,00
  852 8521
  2
  2010 1 787 250,00 1 787 250,00 1 787 250,00 124 862,00 1 094,00 1 661 294,00
  852 8521
  3
  2010 6 571,00 6 571,00 6 571,00 6 571,00
  Ogółem 1 834 226,00 1 834 226,00 1 834 226,00 165 267,00 7 665,00 0,00 1 661 294,00
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.
  Przychody Wydatki
  w tym: dotacja
  z budżetu w tym:
  Lp przedmiotowa
  .
  Wyszczególnie
  nie
  Dzi

  Rozdzi

  Stan
  środków
  obrotowy
  ch na
  początek
  roku
  ogółem
  kwota
  netto VAT
  na
  pier
  wsz
  e
  wyp
  osaż
  enie
  celowa na
  zadania
  realizowa
  ne
  z udziałe
  m
  środków
  UE
  celowa na
  inwestycje
  ogółem
  wpła
  ta
  do
  bud
  żetu
  wydatki
  majątko
  we
  Stan
  środków
  obrotowyc
  h na
  koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. Dostarczanie
  ciepła 400 40001 0 312 000 311 900 100
  2. Dostarczanie
  wody 400 40002 0 614 000 110 000 9 000 613 900 100
  3
  Zimowe
  utrzymanie dróg
  gminnych
  600 60016 0 80 000 74 000 6 000 80 000 0
  4.
  Gospodarka
  ściekowa
  i ochrona wód
  900 90001 0 299 200 167 000 13 000 299 100 100
  5.
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej
  900 90017 0 73 000 72 900 100
  Ogółem 1 378 200 351 000 28 000 1 377 800
  400
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
  wydatki nimi finansowane w 2015 r.
  w złotych
  Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych
  na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych
  na koniec roku
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Zespół Szkół w Łącznej 801 80110 0 130 020 130 020 0
  2. Szkoła Podstawowa
  w Goździe 801 80101 0 7 005 7 005 0
  3. Przedszkole w Goździe 801 80104 0 19 000 19 000 0
  Ogółem 0 156 025 156 025 0
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2015 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 379 000
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 119 000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 180 000
  3. 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania 1 km drogi 80 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 379 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Dotacje podmiotowe w 2015 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury -
  biblioteka gminna w Łącznej
  pokrycie kosztów
  działalności 140 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza
  sektora finansów publicznych
  1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju
  Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 400 000
  Ogółem 540 000
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Dotacje celowe w 2015 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział
  Nazwa jednostki
  otrzymującej
  dotacje
  Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 900 90001
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  i zakupów inwestycyjnych samorządowych
  zakładów budżetowych jako wkład własny na
  realizację projektu pn.'Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż urzadzeń'.
  50 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
  z rodzin, w których występuje problem
  alkoholowy
  10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 95 000,00
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1
  Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2015-02-17 0954
  Data upublicznienia: 2015-02-17
  Art. czytany: 726 razy

  » tekst uchwały - rozmiar: 1206212 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna