A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr V/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 03 marca 2015r.  Protokół Nr V/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 03 marca 2015r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,15

  Ad. 1
  Dnia 3 marca 2015r. odbyło się kolejne V-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Obrady otworzyła , przewodnicząc im do końca Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkańcy gminy
  Przewodnicząca Rady pogratulowała wszystkim nowo wybranym sołtysom, po czym poprosiła sołtysów o przedstawienie się .
  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Tomasza Czerwińskiego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Radny Nyga - zgłosił wniosek z wczorajszej komisji o skreślenie z porządku obrad p. 6 tj. decyzja Rady Gminy w sprawie sprzedaży działki w Klonowie. Proponuje się odłożyć decyzję w celu zapoznania się z mapką działki oraz stanowiskiem Rady Sołeckiej Klonowa w tej sprawie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w p. 8 j) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie obu wniosków.
  Wniosek radnego Nygi został przyjęty jednogłośnie (za- 15radnych/15 )
  Wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych/ 15 )
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości z uwzględnieniem dwóch zmian: skreśleniem p. 6 oraz wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały w p. 8 j).
  Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie ( za- 15 radnych/15). I tak:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian Statutu Gminy Łączna
  b) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  d) poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
  e) poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
  g) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna
  h) zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
  i) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
  j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”
  9. Przyjecie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015r.
  10. Zakończenie obrad.
  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od 29 stycznia 2015r. do 03 marca 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  30 stycznia - w kontroli zadania „Plac zabaw w Kamionkach” przeprowadzonej przez pracowników ŚBRR w Kielcach,
  - w posiedzeniu członków Zgromadzenia ZGGŚ w Bodzentynie,
  31 stycznia - w spotkaniu opłatkowym z sekcją emerytów rencistów w Łącznej,
  3 lutego – w naradzie rocznej w Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam,
  - w spotkaniu z Dyrektorem ZDP p. Stanisławem Czyżem dot. planów inwestycyjnych powiatu,
  4 lutego – w spotkaniu z Prezesem Zarządu firmy Eltast - dot. wykonania kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego,
  6 lutego – w kontroli zadania „Remont budynku przeznaczonego na cele kulturalno – społeczne” przeprowadzonej przez pracowników ŚBRR w Kielcach,
  8 lutego – w spotkaniu z nowym komendantem WKU w Kielcach p. Mirosławem
  Smerdzyńskim,
  12 lutego – w konferencji z Wojewodą Świętokrzyskim zorganizowanej w UJK otwierającej RPO Województwa Świętokrzyskiego,
  14 lutego – w uroczystości 75 rocznicy rozstrzelania przez Niemców 360 członków organizacji Orzeł Biały. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji pomordowanych w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór. Następnie uroczystości przeniosły się przed mogiłę w lesie na Borze gdzie delegacje złożyły pamiątkowe kwiaty.
  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu skarżyskiego,
  parlamentarzyści, delegacje zakładów pracy, harcerzy, kombatantów.
  17 lutego – w posiedzeniu Zarządu LGD w sprawie przygotowania do walnego zgromadzenia członków,
  20 lutego – w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym „Współpracuj z nami- rozwijaj swoją firmę”. Konferencja była otwarta dla wszystkich przedsiębiorców, także dla tych, którzy w niedalekiej przyszłości rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dyrektor Urzędu p. Roman Białek w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na korzyści płynące z aktywizacji pracowniczej oraz na to jak należycie budować relację na linii pracownik – pracodawca.
  Przedstawiono prezentacje :
  · Sytuacja na rynku pracy w powiecie skarżyskim,
  · Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez Urząd Pracy,
  · Zasady i kryteria przyznawania wsparcia przez Urząd Pracy,
  · Krajowy fundusz szkoleniowy – wsparcie rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników.
  23 lutego – w spotkaniu z p. Godzisz – Grochowską Barbarą przedstawicielką biura planowania przestrzennego w Kielcach dot. dokończenia uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim projektu Studium uwarunkowań Gm. Łączna,
  26 lutego – w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. w sprawie dokończenia kanalizacji w Łącznej,
  Ponadto uczestniczyłem w większości zebrań sprawozdawczo wyborczych organizowanych w sołectwach naszej Gminy.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie upoważnienia „Kancelarii Audytowej” do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.
  - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Łączna w 2015 roku
  - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jęgrzna,
  - w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łączna.

  W dniu 30 stycznia 2015r. ogłosiłem konkursy na realizacje zadań publicznych w zakresie:
  - wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2015 roku”,
  - organizacji zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
  Powołana Komisja ustaliła, że w każdym postępowaniu wpłynęło po jednej ofercie, Jednocześnie spełniały one wszystkie wymogi formalne.
  W związku z powyższym przyznałem dofinansowania w wysokości :
  - 5.000,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci O/Łączna.
  - 35.000,00 zł ULKS Łączna
  Zgodnie z moją zapowiedzią na ostatniej sesji – tut. Urząd otrzymał od Prezesa MKS w Skarżysku –Kam. szacunkową kalkulację kosztów uruchomienia komunikacji publicznej w miejscowości Klonów jak również Zagórze – Zaskale.
  Stanowią one załączniki do nin. sprawozdania.
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego. Wystąpiłem także pismem do ZDP w Skarżysku-Kam. o :
  - montaż dłuższego odcinka bariery sprężystej w miejscowości Kamionki
  na wysokości Przedszkola,
  - pogłębienie rowów przy drodze powiatowej 0590T w miejscowości Kamionki,
  - odbudowa skarpy przy posesji nr 9 w miejscowości Kamionki,
  - ustawienie znaków kierunkowych „Bodzentyn” przy skrzyżowaniu dróg 0590T
  z 0588T w miejscowości Kamionki oraz przy skrzyżowaniu dróg 0589T
  z 0588T w miejscowości Podzagnańszcze,
  - uprzątnięcie gałęzi z poboczy i rowów pozostałych z wycinki drzew.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - prosił o poprawienie nawierzchni drogi na Zajamniu a za 200 tys. zł, które jest w budżecie zrobić drogę taką, jak na Klonowie.
  Na zebraniu w sprawie wyboru sołtysa w Jęgrznej, zgłoszono wniosek o uruchomienie komunikacji BUS-a przez Jęgrzną, Czerwona Górkę i Kamionki.
  Radna Żaczek - zgłosiła kilka wniosków:
  - uporządkować przystanek w kierunku Kielc przy drodze e7, szczególnie pokrycie dachowe
  - postawić kosz na nowo wybudowanym przystanku w kierunku Skarżyska, poza tym podróżni skarżą się na oblodzony krawężnik na tym przystanku. Może dałoby się tam coś zrobić.
  - mieszkańcy proszą o dwie wiaty przystankowe w Goździe
  - proszę określić jak będą wyglądać obchody 20-lecia gminy.
  Radny Śliwa - zaapelował o naprawę przepustu na drodze Klonów Budy nad posesją nr 5 , przepust jest w bardzo złym stanie i będzie poważny problem i duże koszty jak się zawali .
  Radny Barański - zapytał, czy zlikwidowane zostały przykre zapachy z kanalizacji.
  Druga sprawa to prośba o naprawienie przepustu i umocnienia rowu na skrzyżowaniu drogi powiatowej i kolejowej w Czerwonej Górce nad posesją nr 9.
  Radny Osman - zgłosił trzy wnioski.
  1/ zamontować bariery ochronne na drodze w Podzagnańszczu, odcinkowo tam gdzie jest wysoki nasyp,
  2/ prosił o przystanek dla dzieci w Podzagnańszczu
  3/ poprawienie rury pod wiaduktem w kierunku Zagórza.
  Radny Januchta - wnioskował o zaproszenie na kolejną sesję Rady Gminy członka Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ jest bardzo dużo uwag do dróg powiatowych oraz dzielnicowych.
  Radny Śliwa - ponowił wniosek, że nadal trwa problem z zawracaniem autobusu szkolnego w Klonowie.
  Wójt Gminy - były prowadzone rozmowy z Nadleśniczym Zagnańska, o określenie miejsca , które moglibyśmy utwardzić ale do tej pory odpowiedzi nie ma . Ponownie wystosujemy pismo do Nadleśnictwa Zagnańsk o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
  Radny Chaba - proponował aby dziś na sesji podjąć uchwałę o ufundowanie sztandaru dla naszej gminy z okazji jubileuszu 20-lecia powstania gminy i powołanie dziś komitetu, w sprawie fundacji sztandaru.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty - chcielibyśmy widzieć na sesji Rady Gminy również naszych radnych powiatowych .
  Radny Śliwa - chciałby otrzymać jakąś informacje na temat zdrowia naszych mieszkańców, szczególnie chodzi o zagrożenie ptasią grypą.
  Sołtys Występy p. Bracha - zapytał czy Pan Wójt wie na jakim etapie jest budowa drogi powiatowej Występa
  Zaapelował również do radnych a szczególnie do radnego Występy o uchwalenie funduszu sołeckiego.
  Sołtys p. Wykrota - zapytał co rozstrzyga konkurs na półkolonie i które szkoły obejmie.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił, konkurs rozstrzygnął zasady organizowania półkolonii w Łącznej dla 55 dzieci , której organizatorem jest TPD. Gmina dofinansuje półkolonie kwotą 5 000 zł w formie dotacji. Z innych szkół nie wpłynęło zapotrzebowanie na półkolonie do 30 września 2014 roku.
  Zapotrzebowanie na dofinansowanie wypoczynku dla naszych dzieci składają organizacje pożytku publicznego do 30 września roku poprzedzającego i umowy są podpisywane z prezesami tych organizacji.
  Radny Januchta - zapytał jakie mamy organizacje pożytku publicznego w naszej gminie.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że w Gminie Łączna organizacjami pożytku publicznego są TPD oddział Łączna, OSP, ULKS, CIL .
  Wójt Gminy - odpowiedział w sprawie drogi Występa. Powiat po przetargach i weryfikacji kwoty, wystosuje pismo w kwestii współfinansowania inwestycji. Pan Starosta wyraził wolę, że chciałby wiosną ogłosić przetarg na tę inwestycję. Czekamy na oficjalne stanowisko z powiatu na piśmie. W budżecie gminy środków na tę drogę nie ma. Żadnej innej wiedzy na razie nie mamy. Stan tej drogi jest katastrofalny.
  Sołtys Występy p. Bracha - martwi go to, że ani gmina Łączna ani powiat nie zabezpieczyli środków na budowę tej drogi we własnych budżetach.
  Wójt Gminy - to zarządca drogi występuje do nas z propozycją o umieszczenie środków w budżecie i w jakiej wysokości. Wysokość kwoty określa porozumienie. Obowiązują pewne procedury w tym zakresie. U nas w gminie decyduje Rada Gminy a jeżeli będzie trzeba szukać środków to będziemy szukać, i zapis w budżecie można wprowadzić oczywiście za zgodą Rady.
  Pan Wójt przy tej okazji zaproponował radnym zorganizowanie 2 –dniowego szkolenia w zakresie działalności samorządu na terenie naszej gminy, z prośbą o opinię .
  Kierownik ZGK - udzielił odpowiedzi w sprawie zapachów z kanalizacji na Czerwonej Górce , studnia jest wyczyszczona , automatyka działa, nie powinno już śmierdzieć.
  Odnośnie wniosku radnego Osmana w sprawie rury pod wiaduktem kolejowym będziemy naprawiać w marcu.
  Radny Śliwa - przypomniał, że Starosta Pan Żmijewski na pierwszej sesji obiecał, że zajmie się drogą powiatową Klonów i nic do tej pory. Oprócz tego Pan Moćko obiecał na dziś mapki działki ze sklepem w Klonowie.
  Pan Wójt poinformował , że mapki dziś radni otrzymają.
  Radny Osman - zadał trzy pytania.
  1/ na jakim etapie są zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2/ czy było umorzenie podatku od środków transportowych dla Pana Wiesława Miernika ,
  3/ czy gmina wystąpiła o przekształcenie działki Pana Łakomca sąsiadującej z Ziółkiem.
  Wójt Gminy - odpowiedział na wszystkie pytania.
  Nie umorzyłem podatku dla Pana Miernika.
  Całość procedur zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ciąży na gminie.
  Jeżeli inwestorowi zależy bardzo na przekształceniu danych gruntów, wtedy po podpisaniu umowy, decyzję podejmuje rada gminy, wykonuje urząd w porozumieniu z zainteresowanym i finansuje zainteresowany. Pan Łakomiec nie ma ograniczenia w budowie na tej działce.
  Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego sprawa jest dalece bulwersująca.
  Wojewoda Świętokrzyski stwierdziła nieważność uchwały ze względu na rozbieżności z planem województwa świętokrzyskiego. Podjąłem rozmowy z innym biurem urbanistycznym w sprawie opracowania studium uwarunkowań jako całość i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obrębów. Do chwili obecnej nie mamy uzgodnień z władzami Województwa i Urzędem Marszałkowskim. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest patowa . Staramy się o doprowadzenie dokumentów do zgodności z dokumentacją województwa świętokrzyskiego po czym uchwalić studium uwarunkowań.
  Studium uwarunkowań to jest dokument podstawowy, który opisuje co będzie dopuszczone na danym terenie w najbliższym czasie.
  Radny Borowiec - zgłosił kilka wniosków.
  - prosił o strukturę organizacyjną gminy, zatrudnienie stanowiskami.
  - pytał czyja jest droga do przepompowni w Zaleziance, ponieważ do poprawienia jest zjazd
  z asfaltu na tę drogę,
  - prosił o poprawienie zakrętu Jaśle – Zalezianka, gdyż wypływa tam woda i błoto na drogę,
  - pytał ile remontów dróg powiatowych zgłosił Urząd Gminy do Powiatu
  - zwrócił uwagę, że gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego i powinniśmy się do niego stosować, chodzi tylko o
  rozszerzenie tego planu.
  Wójt Gminy - odpowiedział radnemu Borowcowi.
  Droga do przepompowni w Zaleziance jest to droga dojazdowa do przepompowni tylko dla ZGK i nie powinni z niej korzystać mieszkańcy.
  Harmonogram naprawy dróg powiatowych sporządza zarządca drogi dlatego gmina nie może decydować o naprawach dróg powiatowych. O tym decyduje zarządca drogi. Wnioski z naszej gminy wpływają do powiatu a realizacja jest taka jak widać. W związku z tym potrzebna jest na sesjach obecność radnych powiatowych, dla których zaproszenia są wysyłane na każdą naszą sesję.
  Funkcjonujący plan zagospodarowania przestrzennego , trzeba zmienić i musimy doprowadzić to do końca.


  Radny Osman - zapytał czy jest w planie taka furtka , czy można zgłaszać budowę jako siedlisko gospodarcze.
  Pracownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - odpowiedział, że nie może udzielić takiej odpowiedzi tu i teraz, zaprosił radnego do urzędu gdzie można odczytać to z planu.
  Radca Prawny Urzędu - odnośnie obecnie funkcjonującego planu zagospodarowania uzupełnił informację. Jeżeli jest ktoś zainteresowany budową a nie ma pewności, powinien wystąpić do Starostwa o warunki zabudowy i być może je otrzyma i będzie mógł budować.
  Radny Chaba - powiedział, że radni powiatowi mają harmonogram prac na terenie powiatu i droga Występa jest na ostatnim miejscu. Była to decyzja Rady Powiatu. Czy w ogóle Starostwo planuje jakieś inwestycje na naszym terenie.
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - wróciła do wniosku radnego Chaby o ufundowanie sztandaru dla gminy, do utworzenia komitetu , który zajmie się organizacją jubileuszu 20-lecia gminy, dziś powinniśmy podjąć decyzję o tym.
  Radny Chaba - uważał, że jubileusz powinien odbyć się przed wakacjami dlatego nie można sprawy już odwlekać, bo jest to ogrom pracy i nie zdążymy .
  W komitecie ds. fundacji sztandaru powinno znaleźć się 2-3 radnych, 2-3 sołtysów i 2-3 osoby pracownicy urzędu.
  Przewodnicząca Rady - wobec tego poprosiła o kandydatury do pracy w komitecie ds. organizacji jubileuszu 20-lecia gminy.
  Zgłoszono następujące kandydatury radnych:
  Radny Edward Chaba, radna Jolanta Żaczek, radna Malwina Odrzywolska.
  Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komitecie.
  Zgłoszono następujące kandydatury sołtysów:
  sołtys Grzegorz Bracha - nie wyraził zgody, Sołtys Edmund Wykrota - nie wyraził zgody.
  Sołtys Joanna Flasińska, sołtys Monika Baran i sołtys Mirosław Milcarz - wszyscy wyrazili zgodę na pracę w komitecie.
  Pan Wójt zobowiązał się wytypować jeszcze 3 osoby z Urzędu Gminy.

  Innych pytań nie zgłoszono .
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie Pan Wójt poinformował, że gmina otrzyma 13 TIR-ów jabłek czyli po jednym na każde sołectwo. Prosił sołtysów o wskazanie miejsca do rozładunku samochodów.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - poprosił o sprostowanie pomyłki w projekcie uchwały, przy Zespole Szkół w Łącznej skreślić imię szkoły, bo Zespół nie ma imienia. Pozostałe zapisy bez zmian.
  Radny Czerwiński - zapytał czy Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej nadal jest instytucją kultury, na co Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak .
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr V/20/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił, że projekt uchwały otrzymaliśmy z Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z prośbą o podjęcie. Na prośbę Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 10 gmin podejmie tę samą uchwałę , po czym jednolity Statut przyjmie uchwałą Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Później prawdopodobnie będziemy musieli podjąć uchwałę o dodatkowym przedstawicielu gminy do Związku.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady - poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr V/21/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wójt Gminy - stwierdził, że projekt uchwały został omówiony przez Kierownika ZGK na wczorajszym połączonym posiedzeniu komisji, ale mimo to czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr V/22/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego.
  Przewodnicząca Rady - zgłosiła poprawkę w uchwałach przy nazwisku sołtysa Bożeny Wisowatej zam. Osełków a nie jak jest w projekcie uchwały Stawik.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady - poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr V/23/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr V/24/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr V/25/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wyjaśnił, że uchwała dotyczy podmiotów gospodarczych, które nie są objęte opłatami na rzecz gminy. Wszystkie podmioty są zobowiązane do podpisania umowy z odbiorcą śmieci. Gmina ma obowiązek podjęcia uchwał o maksymalnych stawkach. Stawki stanowią podstawę wymiaru kar, gdyby podmiot nie miał podpisanej umowy.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy
  o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr V/26/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się -1 / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Uchwałę omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek .
  Są to zmiany do uchwały Rady Gminy z 2007 roku w, której nie było zwolnienia OSP Łączna z podatku od nieruchomości. Zarząd OSP składa deklarację o podatku od nieruchomości po czym uiszcza ten podatek do gminy ze swoich składek członkowskich. Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pożytku publicznego nie prowadzącą działalności gospodarczej, dlatego w uchwale proponujemy dopisać kolejne trzecie zwolnienie tj. ustęp 3. zwolnienie z podatku od nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy
  o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr V/27/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat funduszu sołeckiego w gminie.
  Jako pierwszy głos zabrał radny Artur Osman.
  Temat dotyczy aktywności sołtysów i rad sołeckich. Radny przedstawił korzystne argumenty przemawiające za utworzeniem funduszu sołeckiego.
  Jest to refundacja funduszu przez państwo w wysokości 30 %. Sołectwa mogą się łączyć i realizować jeden wspólny projekt . W Gminie Pierzchnica z funduszy sołeckich wybudowano piękny rynek. Fundusz sołecki nie zabiera żadnych pieniędzy przeznaczonych na drogi. Dlaczego nie można zaryzykować , utworzyć fundusz sołecki i zyskać dofinansowanie 30 %. Fundusz sołecki jest motywacją do działania dla mieszkańców. Powinniśmy się spotykać rozmawiać na temat rozwoju Gminy Łączna. Robiliśmy drogi Klonów i Występa i nie otrzymaliśmy ani złotówki dofinansowania. Proszę o przemyślenie decyzji o funduszach sołeckich.
  Radny Borowiec - ustawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, niczym nie naruszył działania gminy. Wyodrębnione pieniądze będą rozwijać działalność sołectw. Komu zależy na tym, aby tego funduszu nie było, dlaczego jest taki opór.
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - stwierdziła, jako mieszkanka Osełkowa byłabym egoistką, gdybym głosował za funduszem sołeckim, gdzie ludzie tona w błocie i w kurzu. Dajmy szansę ludziom na drogę, której nie mają , wybudujmy brakujące drogi , nie rozdrabniajmy środków budżetowych. Jestem za funduszem sołeckim ale może nie w tej chwili, wybudujmy najpierw drogi a ja będę głosować za każdą drogą.
  Radny Borowiec - Gmina Łączna istnieje od 20 lat i wybudowano jedną drogę gminną Osełków. Ile trzeba czasu żeby wybudować resztę dróg.
  Przewodnicząca Rady - oburzona zwróciła uwagę, że radny Borowiec mówi nieprawdę, że tylko jedną drogę wybudowano za 20 lat. Wybudowano wiele dróg gminnych ( tu wymieniała które ) i wiele dróg powiatowych, wspólnie z powiatem. Inni radni podpowiadali kolejno drogi , które powstały w Gminie Łączna. Stwierdzenie radnego Borowca wywołało ogólne oburzenie na sali obrad.

  Radny Osman - w Gminie Pierzchnica fundusz sołecki istnieje od kilku lat i drogi też są. Na drogę Osełków Gmina wyłożyła 1 mln zł, budujmy drogi i na to jest fundusz inwestycyjny. Spotkajmy się, nie dzielmy się, rozmawiajmy z ludźmi i zróbmy to co ludzie chcą w danym sołectwie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - powiedział, że w Polsce jest 2500 gmin a tylko 1200 gmin utworzyło fundusz sołecki. Czy w 1300 gminach brakło pomysłu, chyba coś kierowało tymi samorządami, że nie podjęli funduszu sołeckiego. Namawiałem do tworzenia Stowarzyszeń i realizowania pomysłów wspólnie z gminą.
  Trzeba odpowiedzieć sobie na pytania co jest dla nas najważniejsze. Czy nawet łącząc fundusze sołeckie z kilku sołectw , jesteśmy w stanie wybudować 1700 m drogi gminnej w Klonowie . Jeśli tak to ja dziś podpisuje się pod funduszem sołeckim. Kwota na fundusze sołeckie wydzielona zostaje jest z naszego budżetu gminy. Jeśli utworzymy fundusz sołecki, to któraś z inwestycji zaplanowanych na 2016r. zostanie wyjęta z realizacji.
  Jeśli rady sołeckie faktycznie mają jakieś pomysły, proszę zgłaszać, bo środki na pewne cele można pozyskać przez LGD , pisząc wniosek możemy uzyskać dofinansowanie. W sytuacji aktualnej musimy podejmować decyzje niepopularne.
  Radny Januchta - zdaniem radnego , fundusz sołecki to tak niewielkie środki , które można przeznaczyć na cele luksusowe, natomiast w sołectwach nadal są potrzeby poważne, jak drogi , oświetlenia, odwodnienia czy zapewnienie komunikacji. Jeśli to wszystko zapewnimy mieszkańcom możemy myśleć i innych drobnych inwestycjach jak np. place zabaw, altanki do spotkań itp.
  Radna Żaczek - powiedziała, że na pewno dałaby radę zagospodarować pieniądze z funduszu sołeckiego, ale w sołectwie nie mamy odcinka drogi, którą jeździ autobus szkolny. Poinformowała , że w zamian za fundusz sołecki można sięgnąć po środki ze stowarzyszenia Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi. Fundusz sołecki tak - ale jeszcze nie teraz.
  Radny Borowiec - powiedział, że za 4 lata w sprawozdaniu Wójt Gminy powie, że to nie rada sołecka tylko Urząd Gminy wykonał te inwestycje. Prosiłem kiedyś o 1 tys. zł na zatokę przystankową , nie dostałem, proszę mi powiedzieć ile wobec gminę tego kosztowała zatoka.
  Radny Osman - funduszem sołeckim zabierzemy pieniądze ale one wrócą w ilości ok. 30 % tymczasem Wójt Gminy ma rezerwę budżetową 140 tys. zł i ile z tego wróciło w ub. roku.
  Wójt Gminy - rezerwa budżetowa to nie są pieniądze prywatne Wójta Gminy. Wydatkowanie wszystkich pieniędzy z budżetu musi być zgodne z ustawą, na zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców. Ja tylko daję propozycje wydatków a Rada Gminy decyduje.
  Radny Wisowaty - dyskusja dalsza jest zbędna. Zrozumiałem, że Pan Sołtys Występy chce funduszu sołeckiego a oprócz tego jeszcze dotacji do drogi powiatowej Występa, czyli jedno i drugie i z czego to wziąć. Uważam, że bardziej celowe byłoby przeznaczenie środków na dotację do budowy drogi Występa zamiast na fundusz sołecki. Jestem za funduszem sołeckim ale jeszcze nie teraz.
  Radny Chaba - na budowę drogi powiatowej trzeba będzie dać dotację dla powiatu, jeszcze nie wiadomo ile, a przecież to tylko 1/3 całej drogi. Wybudowano drogę gminną za 100 tys. zł, dzięki temu budżetowi gminy gdzie były środki na ten cel . Za 10, 15 czy 20 tys. zł nie załatwimy nic poważnego tylko drobnostki, dlatego zastanówmy się czy chcemy zrobić dla mieszkańców coś ważnego czy chcemy rozdać pieniądze.
  Sołtys Występy p. Bracha - prosiłem o wiele spraw, zgłaszałem i na Występie nic się nie dzieje.
  Radny Borowiec - stwierdził, jeśli jakieś sołectwo nie chce funduszu sołeckiego nie musi go brać, nic na siłę.  Przewodnicząca Rady - zamknęła dyskusję na temat funduszy sołeckich i przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

  Uchwała Nr V/28/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw - 5 / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad 8 j)
  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”
  Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji pracownik Urzędu omówił projekt uchwały, ale czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy
  o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr V/29/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się -1 / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015r.
  Przewodnicząca Rady – zapytała czy są uwagi do treści protokołu .
  Uwag nie zgłoszono , natomiast radny Śliwa zgłosił, że nie zapoznał się z protokołem. Przewodnicząca Rady - poprosiła o głosowanie za przyjęciem protokołu.
  Protokół Nr IV/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 stycznia 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 14 radnych, przeciw – 1 / 15)

  Ad. 10

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła V-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tomasz Czerwiński


  Data wprowadzenia: 2015-03-19 1519
  Data upublicznienia: 2015-03-19
  Art. czytany: 815 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna