A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Ochrona środowiska
 • Analiza stanu gospodarki odpadami
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013r

  1
  Analiza
  stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  na terenie gminy Łączna
  za rok 2013
  Marzec 2014
  2
  Spis treści
  1. Wprowadzenie ................................................................................................................................. 3
  1.1. Cel przygotowania analizy .......................................................................................................3
  1.2. Podstawa prawna sporządzanej analizy ....................................................................................3
  1.3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami .........................................................3
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Łączna .................................................................. 4
  2.1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2013 i latach następnych ................4
  2.1.1. Obliczenie poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania ..........................................................................................................................................6
  2.1.2. Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ..................................................................................................................9
  2.1.3. Obliczenie poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych ........................... 10
  2.2. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami na przyszłe lata ................... 11
  2.3. Możliwości przetwarzania i ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ............... 12
  2.4. Liczba mieszkańców, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych ........... 12
  2.5. Ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Łączna w 2013r. ...................................... 12
  2.6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych .................................................................................. 15
  3. Wnioski ......................................................................................................................................... 16
  3
  1. Wprowadzenie
  1.1. Cel przygotowania analizy
  Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  1.2. Podstawa prawna sporządzanej analizy
  Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy. Zakres przedmiotowej analizy sporządzono w oparciu o roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie sporządzano na podstawie art. 9g ust. 1 i 3 w/w ustawy, celem przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
  1.3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami
  Przy sporządzaniu niniejszej Analizy opierano się również o dokumenty o charakterze strategicznym, tj.
  - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018 przyjęty uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.ws. uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018,
  - Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183),
  - Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (M.P. Nr 34, poz. 501);
  a także ustawy i akty wykonawcze dotyczące problematyki gospodarki odpadami, tj.:
  - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. Nr 676),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 645),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. ws. wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 630),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. ws. mechaniczno-biologicznego
  4
  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 1052),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. ws. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 z późn. zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. ws. katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Łączna
  2.1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2013 i latach następnych
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. Poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. to 75%. Warto jednak zauważyć, że do dnia 16 lipca 2013 r. wskaźnik ten wynosi już 50% i będzie spadał aż do 35% w roku 2020.
  Gmina Łączna objęła systemem gospodarki odpadami tylko nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
  Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w poniższej tabeli 2.1. odbywa się bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie gminy Łączna.
  Tabela nr 2.1. Wykaz odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łączna
  L.P.
  Rodzaje odpadów
  1
  Zmieszane odpady komunalne
  2
  Odpady biodegradowalne
  3
  Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
  4
  Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
  5
  Opakowania wielomateriałowe
  6
  Szkło, opakowania ze szkła
  7
  Metal, opakowania z metalu
  8
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe
  9
  Zużyte opony
  10
  Popioły
  11
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  5
  Na terenie Gminy Łączna obowiązuje mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. pojemnikowo-workowy:
  a) na terenie zabudowy wielorodzinnej:
  - do zbierania odpadów zmieszanych służą pojemniki o minimalnej pojemności 1,1m³,
  b) na terenie zabudowy jednorodzinnej:
  - do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów lub worki o minimalnej pojemności 30 litrów,
  - do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności 30 litrów, o następującej kolorystyce:
   papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.) – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim
   szkło bezbarwne i kolorowe– umieszcza się w worku o kolorze zielonym
   tworzywa sztuczne i plastik– umieszcza się w worku o kolorze żółtym
   opakowania wielomateriałowe – umieszcza się w worku o kolorze pomarańczowym
   metal – umieszcza się w worku o kolorze czerwonym;
   odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym;
   popiół – umieszcza się w worku o kolorze szarym;
   odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach lub workach koloru czarnego
  Wykonawca jest zobowiązany odebrać wszystkie odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub przy altanach śmietnikowych zgodnie z harmonogramem.
  Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców odbywa się w punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach i przychodniach zdrowia, znajdujących się na terenie Gminy Łączna, których wykaz przedstawia tabela nr 2.2.
  Tabela nr 2.2. Wykaz punktów z pojemnikami na leki przeterminowane.
  L.P.
  Nazwa punktu
  Adres
  1
  Punkt apteczny
  26 – 140 Łączna, Kamionki 1C
  2
  Ośrodek Zdrowia
  26 – 140 Łączna, Kamionki 59
  Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zalicza się:
  - papier i tekturę,
  6
  - odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),
  - odpady z terenów zielonych,
  - odpady kuchenne i ogrodowe,
  - drewno (50%),
  - odpady wielomateriałowe (40%),
  - frakcję drobną < 10 mm (30%).
  Gmina Łączna jest gminą wiejską gdzie po analizie i wywiadzie środowiskowym z mieszkańcami okazało się, że odpady biodegradowalne w większości gospodarstwach są kompostowane i zagospodarowywane na własnych nieruchomościach. Nawet osoby, które zadeklarowały gromadzenie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wydzielają tą frakcje i przeznaczają ją na kompost lub do skarmiania zwierząt.
  2.1.1. Obliczenie poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się:
  kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257, z późn. zm.).
  Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.
  gdzie:
  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]
  Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS
  Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS
  Liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy Łączna według danych GUS wynosiła 5301
  Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym
  7
  gdzie:
  OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym
  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]
  PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w %, (dla roku 2013 wynosi on 50%)
  W 2013r można było składować odpady komunalne ulegające biodegradacji w ilości 124,57 Mg.
  Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania
  ( ) ( ) ( ) ( )
  gdzie:
  MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;
  UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;
  MSR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania;
  US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu;
  MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia
  8
  Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póź. zm.), przekazanych do składowania;
  0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  Dane dla Gminy Łączna:
  MMR = nie dotyczy
  MWR=0
  UM= nie dotyczy
  UW=0,48
  MSR=0
  US=nie dotyczy
  MBR=19,2
  Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Łączna w roku 2013 przekazanych do składowania wyniosła 9,98 Mg.
  Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)
  gdzie:
  TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
  Jeżeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.
  Gdzie:
  PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia - 50% dla 2013 r.
  9
  Dla 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania powinien wynieść nie więcej niż 50%. Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 4%. Wymagany poziom został osiągnięty ponieważ TR 2.1.2. Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru:
  gdzie:
  Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %,
  Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Mwmpts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana jest na podstawie wzoru:
  gdzie:
  Lm – liczba mieszkańców gminy,
  Liczba mieszkańców pod koniec 2013r. wynosiła 5309 wg danych Urzędu Gminy Łączna.
  MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie
  województwa,
  wskaźnik ten w województwie świętokrzyskim wyniósł 0,180 Mg/mieszkańca
  Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wynikający z aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014),
  dla gminy wiejskiej wynosi 27,7%
  10
  Dane dla Gminy Łączna:
  Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych w Gminie Łączna wg sprawozdań z 2013r wynosi 88,8Mg.
  Dla 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść nie mniej niż 12% Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 33,55%. Zgodnie z wymogiem poziom recyklingu został osiągnięty.
  2.1.3. Obliczenie poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oblicza się według wzoru:
  gdzie:
  Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %,
  Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych
  recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi
  metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Ze sprawozdań składanych do Urzędu Gminy Łączna wynika, że Mrbr w 2013 r. wynosi 11,3 Mg.
  Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Dla 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynieść nie mniej niż 36% Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 100%. Zgodnie z wymogiem poziom recyklingu został osiągnięty.
  11
  2.2. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami na przyszłe lata
  W 2013 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  Potrzeby związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na przeszłe lata po przeanalizowaniu roku 2013 kształtują się następująco:
  - objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów 100% mieszkańców gminy Łączna,
  - dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
  • papieru i tektury
  • szkła
  • tworzyw sztucznych
  • metali
  • opakowań wielomateriałowych
  - rozwój systemu zbiórki i odzysku
  • odpadów wielkogabarytowych
  • odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych)
  - osiągnięcie w roku następnym zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów,
  - inwestycja w edukacje mieszkańców gminy Łączna niezależnie od wieku,
  - zorganizowanie sprawnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Łącznej.
  Od stycznia 2014 r. na terenie gminy zaczął działać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady zawarte w tabeli 2.3. Punkt ten otwarty jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu.
  Tabela 2.3. Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK
  L.P.
  Rodzaje odpadów
  1
  baterie i akumulatory
  2
  świetlówki
  3
  odpady biodegradowalne
  4
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  5
  opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin
  6
  opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych
  7
  odpady wielkogabarytowe
  8
  zużyte opony
  9
  tekstylia, opakowania z tekstyliów
  10
  oleje i tłuszcze
  12
  2.3. Możliwości przetwarzania i ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  Na terenie Gminy Łączna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
  W 2013 roku zebrano 328,3 Mg odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Gmina Łączna jest gminą wiejską, gdzie mieszkańcy wyposażeni są w kompostowniki lub urządzenia do kompostowania. W związku, z czym odpady biodegradowalne po przekształceniu na kompost są wykorzystywane na cele własne np. do użyźniania gleby. W rozpatrywanym roku dążono poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne mieszkańców do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych . Na terenie gminy Łączna 58% gospodarstw domowych segreguje odpady. W przyszłych latach będziemy dążyć do zwiększenia liczby osób segregujących odpady, co spowoduje zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych.
  2.4. Liczba mieszkańców, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych
  Pod koniec 2013 roku na terenie gminy Łączna było zameldowanych 5309 osób (dane z wydziału obywatelskiego). Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczony został do 31 marca 2013 roku. Jednak nie wszyscy mieszkańcy dopełnili w terminie obowiązku, o którym mówi ustawa art. 6m ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W miesiącu maju wysłano wezwania do złożenia deklaracji i w końcowym efekcie deklaracje złożyło 4830 osób w ilości 1365 deklaracji. Wydano 19 decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o w/w ustawy. Różnica między osobami zameldowanymi (5309) a osobami wykazanymi w deklaracji(4830) wnika z migracji ludzi za pracą i nauką, co zostało zweryfikowane i na bieżąco jest sprawdzane.
  2.5. Ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Łączna w 2013r.
  Całkowita suma zebranych odpadów komunalnych ukazana jest w tabeli nr. 2.4. i wynosi ona 475,8 Mg. Posiadając te dane można wyliczyć, iż na jednego mieszkańca przypada w przybliżeniu 99 kg/rok odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Łączna zebrano selektywnie odpady opakowaniowe w ilości:
  Odpadów o kodzie 15 01 02 - (opakowania z tworzyw sztucznych) – 3,4 Mg
  Odpadów o kodzie 15 01 07 – (opakowania ze szkła) – 49 Mg
  Odpadów o kodzie 15 01 06 – (zmieszane odpady opakowaniowe) – 37,9 Mg
  Odpadów o kodzie 20 01 39 – (tworzywa sztuczne) – 2,4 Mg
  13
  Brak odpadów opakowaniowych wykonanych z metali wynika to z faktu, iż mieszkańcy na własną rękę zawożą metal do skupu złomu.
  Również na terenie gminy zostały zorganizowane tzw. wystawki, w których odbierano odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne a także zużyte opony w ilości 20,9 Mg.
  Przeterminowane leki zbierane są w dwóch punktach znajdujących się na terenie Łącznej. Suma odebranych odpadów o kodzie 20 01 32 od lipca 2013r. wyniosła 20 kg. Przed wejściem nowej ustawy odebrano odpady o kodzie 18 01 09* w ilości: 11,20 kg. Suma odebranych leków przeterminowanych w 2013 r. z gminy Łączna wyniosła 31,20 kg.
  Tabel nr 2.4.Wykaz odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Łączna w 2013 r. II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3) Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) Masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg] Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych
  Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów
  Almax
  Skarżysko-Kam. ul. Mościckiego 43
  20 03 01
  Niesegregowane (zmieszana)odpady komunalne
  262,5
  R12
  15 01 06
  Zmieszane odpady opakowaniowe
  31,5
  R12
  17 09 04
  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  11,3
  R12
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  41
  R12
  20 02 03
  Inne odpady nieulegające biodegradacji
  8,1
  R12
  15 01 02
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  0,5
  R12
  Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
  ul. Spacerowa 26-200 Końskie
  20 03 01
  Niesegregowane (zmieszana)odpady komunalne
  65,7
  R12
  Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
  20 03 01
  Niesegregowane (zmieszana)odpady komunalne
  0,1
  R12
  14
  komunalnych
  Promnik, 26-067 Strawczyn
  Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów – sortownia
  SANTA EKO
  ul. Portowa 24
  27-600 Sandomierz
  15 01 06
  Zmieszane odpady opakowaniowe
  6,4
  R12
  15 01 02
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  2,9
  R12
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  8
  R12
  Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych msc. Janik
  ul. Borowska 1 27-415 Kunów
  20 02 03
  Inne odpady nieulegające biodegradacji
  4,3
  D5
  20 02 02
  Gleba i ziemia, w tym kamienie
  4,5
  R5
  Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych msc. Janik
  ul. Borowska 1 27-415 Kunów
  (dane ZUO Janik)
  20 03 07
  Odpady wielkogabarytowe
  1,4
  R12
  20 01 39
  Tworzywa sztuczne
  2,4
  R3
  Zakład P.U.H EKO- RASPOL, Brzeziny ul.Nidzińska 3, 26-026 Morawica
  Zbierający
  20 01 36
  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  2,2
  R13
  16 01 03
  Zużyte opony
  17,3
  R13
  Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego MB RECYCLING Sp. z o.o. ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
  20 01 35*
  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składnik
  1,4
  R12
  Zakład PT-H Benares Sp. z o.o. Al. Tadeusza Kościuszki 132 90-446 Łódź
  Zbierający
  16 02 14
  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
  0,2
  R13
  16 02 13*
  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  0,2
  R13
  Instalacja do wytwarzania paliwa
  19 12 12
  Inne odpady (w tym zmieszane substancje)
  0,3
  R1
  15
  alternatywnego
  Wtór-Steel
  Sp. z o.o.
  Ul. Grabskiego12
  37-450 Stalowa Wola (dane SANTAEKO)
  19 12 12
  Inne odpady (w tym zmieszane substancje)
  3,6
  R12
  2.6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
  Koszty poniesione przez Gminę Łączna w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych uwzględniają koszty administracyjne, wyposażenie stanowiska a także kampanię informacyjną w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Koszty generowane od lipca 2013 r.:
  Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.:
  Wpłaty bieżące: 118.337,90 zł
  Zwroty: 9,00 zł
  Koszty upomnienia: 528,00 zł
  Dochód na koniec 2013r. 118.856,90 zł
  W tym:
   Zaległości na dzień 31.12.2013 r. - 10.326,00 zł
   Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. - 1.354,90 zł
  Wydatki
  1. Wydatki jednorazowe: 19.561,33 zł
  w tym: zakup komputerów (2szt) 6.089,90 zł
  licencja oprogramowania 3.440,00 zł
  usługa informatyczna 2.036,43 zł
  kolektor danych 6.765,00 zł
  licencja oprogramowania na część mobilną 1.230,00 zł
  2. Wydatki pozostałe 133.373,33 zł
  w tym: odbiór odpadów komunalnych 102.915,78 zł
  wydruk kodów kreskowych 4.603,20 zł
  wydruk deklaracji 2.460,00 zł
  konserwacja oprogramowania 1.968,00 zł
  płace i pochodne (1,5 etatu) 21.160,35 zł
  16
  prowizje sołtysów 266,00 zł
  Razem wydatki od lipca 2013 r.: 152.934,66 zł
  Dochód: 118.856,90 zł
  Wydatki: 152,934,66 zł
  Różnica: -34.077,76 zł
  Saldo końcowe za odbiór, gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługa administracyjną jest na minusie. Jednak niektóre wydatki są jednorazowe i w przyszłym roku rozliczeniowym nie będą już brane pod uwagę. Nie zmienia to faktu, iż nie wszyscy mieszkańcy zapłacili swoje zobowiązanie. W roku 2014 r. będzie dokonywana egzekucja administracyjna założeniem której będzie wyegzekwowanie brakujących należności za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco będą monitorowane wydatki i przychody związane z odpadami. W przypadku powiększającego się deficytu Urząd Gminy będzie wnioskował do Rady Gminy w Łącznej o zwiększenie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wnioski
  Wprowadzony system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łączna działa sprawnie. Odpady są odbierane od mieszkańców zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zgłaszane problemy są na bieżąco rozwiązywane a wynikają one z przeoczenia lub braku worków u producenta. Również Urząd Gminy Łączna wychodzi naprzeciw mieszkańcom i zgłaszane wnioski i problemy są brane pod uwagę. Poziomy recyklingu są osiągnięte, ale mimo tego nadal będzie promowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  Po przeprowadzonej analizie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r. pozostaje bez zmian (na dzień pisania analizy).
  Osoba sporządzająca
  p.o. Referenta ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Sylwia Mendak
  Osoba zatwierdzająca
  Kierownik Wydziału Technicznego
  Czesław Mazur


  Data wprowadzenia: 2015-03-26 1445
  Data upublicznienia: 2015-03-26
  Art. czytany: 1200 razy

  » Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Łączna za 2013 - rozmiar: 710361 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Mendak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna