A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr VI/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 marca 2015r.

  Protokół Nr VI/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 25 marca 2015r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 9,45

  Ad. 1
  Dnia 25 marca 2015r. odbyło się kolejne VI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Klubu Radnych Gmina Łączna Nasz Dom ,w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
  Pilna konieczność zwołania sesji Rady Gminy, wynikała z chęci powtórnej analizy decyzji Rady Gminy z dnia 3 marca br. w sprawie funduszu sołeckiego, oraz informacji na temat projektu kanalizacji Podzagnańszcze.
  Obrady otworzyła przewodnicząc im, Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej z Prezesem Stowarzyszenia
  panem Feliksem Januchta,
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy gminy

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Funkcję sekretarza obrad pełnił radny Jacek Januchta , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 2
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany przez Klub Radnych Gmina Łączna Nasz Dom porządek obrad , po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Przewodniczący Klubu Radnych Jacek Śliwa - poprosił tylko o udzielenie głosu Prezesowi Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Panu Feliksowi Januchta.
  Zaproponowany porządek obrad był następujący:
  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Łączna
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwalenie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  4. Uchwalenie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.
  5. Informacja odnośnie projektowania kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze z uwzględnieniem tzw. Dołków
  6. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  Jako pierwszy głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Pan Feliks Januchta.
  Poinformował, że fundusz sołecki można łączyć z 2-3 sołectw na jedną większą inwestycję. Po nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim refundacja kosztów może wynieść nawet do
  50 %. Myślę, że wszyscy znają zasady tworzenia funduszu sołeckiego. Nie przyjechaliśmy tu aby agitować do funduszu sołeckiego, jeśli gmina ma inne założenia. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Chciałbym zaproponować i pomóc aby sołtysi założyli gminne koło sołtysów. Prezes Stowarzyszenia podziękował .
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - stwierdziła, że Rada Gminy po długiej dyskusji na komisji i sesji podjęła już uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego .
  Radny Osman - przyjmując 30 % refundację funduszu sołeckiego, byłby to wydatek z budżetu gminy rzędu 140 tys. zł a nie 200 tys. zł jak było mówione. Gdyby rzeczywiście fundusz sołecki był refundowany w wysokości 50 % tym bardziej wnikliwie powinniśmy rozpatrzyć sprawę i zastanowić się.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - ustawa mówi o wysokości refundacji czy to będzie to
  30 % czy 50 % . Wysokość refundacji zależy od zamożności gminy, od grupy dochodowej, w której gmina znajdzie się . Ustawa daje też możliwość łączenia funduszy.
  Zgodnie z tą ustawą refundacja kosztów będzie po dwóch latach, to jest ważne bo budżet gminy jest jednoroczny. W sytuacji, gdy w gminie istnieją inwestycje wymagające skomasowania środków , fundusz sołecki choć wyzwala aktywność społeczną nie zawsze będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.
  Połowa gmin w Polsce nie utworzyła funduszu sołeckiego, z jakich powodów tego nie wiemy.
  Na dzisiejszej sesji należy się zastanowić czy większość radnych dokonała weryfikacji stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego w ciągu trzech tygodni tj. od dnia 3 marca br.
  Realizujemy zadania własne gminy. Mamy poważne potrzeby i zadania drogowe, ochrona środowiska, boiska sportowe, oświetlenia i to było powodem takiej decyzji radnych . Takich inwestycji nawet przy maksymalnej komasacji funduszy sołeckich , nie uda się zrealizować.
  Funkcjonujemy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, gdzie pisząc wnioski możemy pozyskać środki unijne na mniejsze zadania przy współudziale gminy. Jednakże udział gminy w tych projektach jest niewielki bo rzędu 5-6 tys. zł. i mamy przykłady tak zrealizowanych projektów w różnych miejscowościach. Sprawa funduszy sołeckich jest otwarta i dyskutować trzeba, bo nie wiemy co będzie w kolejnych latach.
  Inicjatywa zaproponowana przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej jest bardzo korzystna. Czuję się zaszczycony obecnością przedstawicieli Stowarzyszenia i dziękuję za przybycie.
  Radny Czerwiński - poprosił sołtysów o wypowiedzi co sadzą o funduszu sołeckim, czy chcą tego funduszu i czy mieliby na co wydać takie środki.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - zapytał kto wydaje środki funduszu sołeckiego, kto kontroluje.
  Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Pan Januchta - udzielił odpowiedzi. Zebranie wiejskie podejmuje uchwałę, co zamierzają zrobić, po czym sołtys pisze taki wniosek do wójta gminy. Wójt gminy wyraża zgodę lub nie. Rozliczenie zadania następuje na podstawie rachunków a rozliczenie wykonuje urząd gminy.
  Radny Jacek Januchta - powiedział, że przed podjęciem decyzji na sesji 3 marca br., długo rozmawiał z nowym sołtysem Zaskala na temat funduszu sołeckiego. Nie znaleźliśmy jednak konkretnego celu ani pomysłu, dlatego nasz wspólny wniosek był taki, że nie ma konieczności tworzenia tego funduszu.
  Sołtys Czerwonej Górki p. Milcarz - zapytał czy ktoś z radnych ma konkretne propozycje na zagospodarowanie funduszu sołeckiego.
  Radny Czerwiński - w Goździe są do zrobienia dwie wiaty przystankowe oraz ławeczki wzdłuż chodnika.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - ławeczki ja też mogę chcieć , bo mam już drogę i mam kanalizację. Uważam jednak , że byłoby to zbyt egoistyczne z mojej strony , gdy inni nasi mieszkańcy nie mają dróg jak np. Klonów Budy, Dołki, Zajamnie, Występa.
  Wójt Gminy - poinformował, że wiaty przystankowe w Goździe wykonamy, bo co roku robimy po kilka przystanków w różnych miejscowościach, natomiast ławeczek na posesjach prywatnych nie możemy wykonać bo nie jest to zadanie własne gminy.
  Radny Chaba - zwracając się z pytaniem do radnego Osmana dlaczego funduszu sołeckiego nie utworzyło 100 % gmin w Polsce, sam sobie odpowiedział, prawdopodobnie dlatego , że tych gmin nie było stać i nasza gmina jest w tej grupie biedniejszych gmin.
  Radny Śliwa - uważał, że jeśli sołectwo ma sensowny projekt na wykonanie jakiegoś zadania to należałoby utworzyć fundusz sołecki. W Klonowie wykonać trzeba ogrodzenie szkoły i wstawienie dwóch bramek do gry w piłkę, do zrobienia są przepusty pod drogą, potrzebne jest też odnowienie pomnika pomordowanych mieszkańców Klonowa. Radny podziękował za wykonany odcinek drogi w Klonowie.
  Radny Osman - 50 % gmin skorzystało z funduszy sołeckich , dlaczego reszta nie skorzystała z tych funduszy tego nie wiemy , być może już mieli fundusze sołeckie.
  W Polsce 70 % gmin ma wyodrębnione fundusze sołeckie, taką informację podaje internet.
  Radny prosił o zajęcie stanowiska przez sołtysów naszej gminy, obecnych na sesji.
  Przewodnicząca Rady - sprostowała radnego, że od udzielania głosu na sesji Rady Gminy jest przewodniczący rady a nie radny a poza tym jeśli ktoś chce zabrać głos podnosi rękę.
  Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Pan Januchta - uważał, że sołtysi są niedoinformowani na temat funduszu sołeckiego, nie wiedzą jak to naprawdę wygląda i jak się do tego zabrać.
  Radny Osman - ponownie pytał sołtysów czy sołtysi rozmawiali z mieszkańcami w sprawie funduszu sołeckiego.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - powiedział, że gdyby był fundusz sołecki wiedziałby jak się do tego zabrać i co należałoby zrobić. Na pytania radnego nie muszę odpowiadać.
  Przewodnicząca Rady - zakończyła dyskusję na temat funduszy sołeckich i poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr VI/30/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 .03.2015r.
  dotycząca uchylenia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
  Nie uzyskała poparcia radnych (za- 5 radnych, przeciw - 10 / 15 )

  W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.

  Ad. 4
  Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, skoro Rada Gminy nie przyjęła poprzedniej uchwały, czyli nie uchyliła uchwały z dnia 3 marca 2015r., niecelowe jest głosowanie nad uchwałą w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016, gdyż taką uchwałę mamy już podjętą.
  Ad. 5
  Informacja odnośnie projektowania kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze z uwzględnieniem tzw. Dołków .
  Informację przekazał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Projekt kanalizacji sanitarnej Podzagnańszcze w obecnej chwili jest w uzgodnieniach w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji, oprócz Dołek. Zleciłem projektantowi wykonanie map i doprojektowanie Dołek w tym samym projekcie w ramach tego samego zadania.
  Następnie Wójt Gminy wyjaśnił dlaczego pominięte zostały Dołki.
  Wstępna propozycja projektantów była taka aby Dołki zaprojektować razem z Zaskalem.
  Na zebraniu sołeckim w Podzagnańszczu gdzie był również projektant kanalizacji, mieszkańcy sugerowali aby Dołki zaprojektować razem z Podzagnańszczem. W związku z tym zostało zlecone doprojektowanie Dołek. Ze strony projektanta , procedura będzie identyczna, projektant będzie chodził do każdego domu i uzgadniał przebieg kanalizacji z mieszkańcami.
  Radny Osman - zapytał czy w związku z tym koszty projektu się zwiększą.
  Wójt Gminy - jesteśmy cały czas na etapie projektu. Doprojektowanie wykona to samo biuro projektowe , a koszty zmieszczą się w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.
  Na tym temat kanalizacji Podzagnańszcze zakończono.

  Ad. 6
  Porządek obrad sesji został wyczerpany , obrady dobiegły końca.
  Przewodnicząca Rady - podziękowała wszystkim za udział i zamknęła VI posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Januchta


  Data wprowadzenia: 2015-04-03 0854
  Data upublicznienia: 2015-04-03
  Art. czytany: 1140 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna