A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr VII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 marca 2015r.


  Protokół Nr VII/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 marca 2015r.


  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,15

  Ad. 1
  Dnia 30 marca 2015r. odbyło się kolejne VII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła , przewodnicząc im do końca Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.

  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna wg listy obecności
  - mieszkańcy gminy wg listy obecności.
  Na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni to: Januchta Jacek, Kałuziński Paweł, Siewierska Marta - wszyscy usprawiedliwieni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Sławomira Litwińskiego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o zdjęcie z porządku obrad dwu uchwał, w punktach 9 b) i 9 c).
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem wniosku Wójta Gminy, czyli za zdjęciem punktu 9 b) i 9 c) z porządku obrad.
  Wniosek uzyskał poparcie wszystkich obecnych radnych (za- 12 radnych /12 obecnych)
  Innych wniosków nie zgłoszono.

  Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Decyzja Rady Gminy w sprawie sprzedaży działki w Klonowie.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 pod nazwą „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 3 marca 2015r.
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 3 marca 2015r. do dnia 30 marca 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  3 marca - w spotkaniu z przedstawicielami firmy Echoinvestment
  4 marca - w spotkaniu z p. Grzegorzem Świetlikiem przedstawicielem Stowarzyszenia Gmin Mazowieckich,
  5 marca – w spotkaniu w sprawie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy,
  6 marca – w konferencji „Eko energia” w KCK Kielce,
  9 marca – w konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowało spotkanie informacyjne pt. „Zarządzanie energią w świetle nowej ustawy o OZE”. Konferencja odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
  W spotkaniu:
  1. Przedstawiono politykę energetyczną / OZE województwa świętokrzyskiego, planowane inwestycje, udział w OZE w regionie – szanse i bariery,
  2. zaprezentowano ustawę o OZE – struktura ustawy, regulacje, zasady wsparcia, operacyjnego – zielone certyfikaty aukcje, wsparcie finansowe na nowe inwestycje, wsparcie prosumentów (źródło: materiały organizatora)
  Spotkanie zakończył panel dyskusyjny. Uczestnicy rozmawiali m.in. o rozwiązaniach, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju.
  10 marca – w spotkaniu z przedstawicielem firmy Elektroinstalator z Bodzentyna w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego ,
  11 marca – w spotkaniu z p. Rafałem Koziełem w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Łączna,
  12 marca – w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kam.,
  19 marca – w spotkaniu z Prezesem Firmy SANITEX w sprawie ostatnich ustaleń dot. zakończenia kanalizacji w Łącznej i Goździe,
  22 marca – w Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym w Zespole szkół w Łącznej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianie”,
  26 marca – w spotkaniu z Zarządem SRS Zalezianka w sprawie dalszej współpracy dot. prowadzenia szkoły,
  - w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie,
  27 marca – w konwencie wójtów w Korytnicy.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas
  stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych
  nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy
  znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy.
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  Zarządzeniem nr 9/2015 upoważniłem „Kancelarię Audytową” do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance. Kontrola rozpoczęła się 17 marca a zakończy się 30 kwietnia br. Kontrola obejmuje m. in.:
  1) celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu jednostki samorządowej,
  2) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,
  3) wykonywanie wszystkich zadań statutowych placówki, innych zadań powierzonych przez organy Gminy i zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów,
  4) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
  Ponadto:
  W ostatnich tygodniach, w porozumieniu ze Świętokrzyskim Oddziałem Banku Żywności nadzorowałem i pośredniczyłem w transporcie żywności na teren naszej Gminy. Mam nadzieję, że powyższe wsparcie dotarło do każdej rodziny w naszej gminie nie ma już zapotrzebowania na tego typu produkty.
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego oraz :
  - uzupełniono ubytki w asfalcie i gruncie dróg gminnych w miejscowości Łączna,
  Klonów, Podzagnańszcze, Zajamnie
  - uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach gminnych w miejscowości Gózd,
  Kamionki, Klonów, Ostrów. Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Po zakończeniu sprawozdania Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odniósł się do treści strony internetowej Klubu Radnych Gmina Łączna Nasz Dom.
  Pewne zapisy na tej stronie są nieprawdziwe i z nimi nie zgadzam się. Wielokrotnie wyjaśniałem na posiedzeniach sprawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dlatego dziwi mnie fakt wprowadzania opinii publicznej w błąd. Mówienie prawdy jest jak najbardziej wskazane, natomiast nie można kłamać. Intencje osób zamieszczających takie teksty nie są czyste.
  Po raz kolejny powtórzę, nasza oczyszczalnia ścieków może przerobić 150 m3 ścieków na dobę. Przy obecnym obciążeniu oczyszczalni ścieków w postaci 30 m3 na dobę, jest jeszcze duża rezerwa przewidziana na podłączenie kanalizacji Łączna-Gózd. Rada Gminy otrzymała dane ile kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków.
  Poprosiłem Kierownika ZGK o przygotowanie ostatnich wyników badania ścieków spuszczanych do rzeki ze stycznia br. które są wykonywane raz na kwartał. Takie wyniki mam do wglądu dla wszystkich obecnych, oraz decyzję wodno prawną na parametry ścieków wypuszczanych do rzeki.
  Proszę Pana Przewodniczącego Klubu o wpływ na osoby redagujące stronę internetową Klubu , aby nie tworzyły negatywnej atmosfery wśród mieszkańców Gminy.
  Jątrzenie, judzenie , emanowanie nienawiścią wobec władz gminy i pracowników gminy
  to nie jest platforma do porozumienia . Nie służy to wspólnemu działaniu i wspólnemu podejmowaniu decyzji tylko wprowadza zamieszanie i powoduje skłócenie mieszkańców. Proszę aby nie ulegać podpowiedziom osób mocno sfrustrowanych, które jeśli nie mogą sobie poradzić powinny iść do psychoterapeuty. Pewne osoby chcąc zaistnieć mówiąc nieprawdę.
  Zbliża się okres świąt więc życzę abyśmy wspólnie zrozumieli że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i razem tworzymy społeczność, która może funkcjonować bardzo dobrze z wzajemnym szacunkiem dla siebie.
  Proszę Pana Przewodniczącego Klubu aby nie komentować i nie powielać nieprawdziwych informacji i spraw.
  Faktem jest , że przez pewien okres czasu oczyszczalnia ścieków nie funkcjonowała tak jak potrzeba , co było powodem podjęcia decyzji o wyeliminowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni. Dziś oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo dlatego proszę mówić prawdę.
  Wójt Gminy zakończył i podziękował.
  Przewodniczący Klubu Radnych Gmina Łączna Nasz Dom p. Jacek Śliwa - wyjaśnił, że komentarze piszą nie członkowie Klubu tylko mieszkańcy. Puszczamy dobre i złe informacje.
  Przewodnicząca Rady również zachowała się nie fair, nazywając osobę która jest z Kielc mieszczuchem.
  Przewodnicząca Rady p.Monika Pająk - odnosząc się do ostatniego zdania radnego Śliwy prosiła o szczegóły, kiedy i do kogo tak powiedziała, łącznie z bezpośrednią konfrontacją. Odnośnie komentarzy na stronie Klubu Radnych odczytała informację ze strony internetowej klubu na temat funduszu sołeckiego , która nie była komentarzem mieszkańca, tylko członków Klubu. Chodzi o zdanie cyt. „ Pani Przewodnicząca w emocjonującym wystąpieniu stwierdziła, że nie jest egoistką i nie będzie chciała pieniędzy dla Osełkowa i Stawiku bo mieszkańcy jej okręgu mają wszystko”.
  Dlaczego nie zostało napisane co dalej powiedziałam , że jestem za wszystkimi drogami w gminie w tym również Klonów, Zajamnie, Dołki Występa, że jestem za funduszem sołeckim ale jak wszyscy będą mieć drogi. Na poparcie Przewodnicząca Rady cytowała z protokołów odpowiednie fragmenty wypowiedzi.
  Przekazywanie informacji powinno być rzetelne. Proszę przekazywać prawdziwe informacje i nie będzie żadnego problemu. Podaliście tylko fragment mojej wypowiedzi, wyrwany z kontekstu. Czy Pan radny uważa, że to jest w porządku. Jestem osobą publiczną więc nie mam nic przeciwko aby o mnie pisać, ale rzetelnie i prawdziwie.
  Radny Śliwa – przesłucham całe to nagranie raz jeszcze, porozmawiam z administratorem, i wtedy wyciągnę wnioski.
  Radny Chaba – zabrał głos w sprawie strony internetowej Klubu i zamieszczanych tam nieprawdziwych informacji. Wskazał, że takie sytuacje reguluje prawo, popierając swoje słowa poparł artykułem art. 212 kk, cyt:
  „§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.”

  Radny Śliwa – zdenerwowany krzyczał na radnego Chabę stwierdzając, że radny go straszy. Co Pan w ogóle mówi, ja protestuję, co to w ogóle jest. Od powoływania się na takie dokumenty jest Radca Prawny.
  Radny Chaba – ja Pana nie straszę , tylko ostrzegam jakie mogą być konsekwencje.
  Przewodnicząca Rady Gminy p. Pająk – upomniała i ostrzegła radnego Śliwę, że niedopuszczalne jest takie zachowanie radnego na sali obrad. Po takim zachowaniu powinnam wyprosić radnego z sali obrad.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - wyjaśnił uspokajając sytuację. Radny Chaba przytoczył przepisy z kodeksu karnego. Z tego co tutaj słyszę, piszecie Państwo nieprawdziwe informacje, lub rzeczy albo wyrwane z kontekstu . My jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać i współpracować. Piszmy wobec tego rzetelnie.
  Radny Śliwa – tego nie napisał nikt z Klubu, to napisał mieszkaniec gminy. Do tego wszystkiego odniesiemy się pisemnie.


  Ad. 6
  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki w Klonowie.
  Przewodnicząca Rady Gminy p. Pająk – do Rady Gminy dziś wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Klonowie z decyzją o braku zgody na sprzedaż tej działki.
  Sołtys Klonowa p. Jasiński – mieszkańcy nie wyrazili zgody na sprzedaż tej działki ponieważ uważają , że działka ta zajmuje część pasa drogowego, nie mamy mapki geodezyjnej więc póki co nie możemy wyrazić zgody na jej sprzedaż.
  Radny Śliwa - Chciałbym zapytać jaki jest stan prawny tej działki, czy działka jest sołecka, czy gminna. Bo to jest wciąż dla mnie sprawa niejasna.
  Wójt Gminy Łączna p. Kowaliński – Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 18,
  o powierzchni 400 m2 położona w obrębie geodezyjnym Klonów, stanowi własność Gminy Łączna. Tytuł prawny Gmina Łączna otrzymała w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
  Przedmiotowa działka jest w tej chwili w dzierżawie osób fizycznych na czas nieokreślony.
  Przewodnicząca Rady Gminy - przeprowadziła głosowanie w sprawie sprzedaży działki , kto jest za sprzedażą działki w Klonowie.
  Rada Gminy Łączna nie wyraziła zgody na sprzedaż tej działki Nr 18 w Klonowie jednogłośnie (za – 0 , przeciw – 12 / 12 obecnych).
  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Czerwiński - zgłosił wniosek formalny o późniejsze rozpoczynanie sesji, po południu po to aby mogli uczestniczyć mieszkańcy.
  Przewodnicząca Rady - przypomniała wniosek z poprzedniej kadencji aby sesje odbywały się rano, więc mamy różne wnioski.
  Radna Żaczek - zadała pytanie Kierownikowi ZGK , jak będzie wyglądało podłączenie do kanalizacji mieszkańców , czy przyłącza będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i za jaką kwotę.
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - po oddaniu kanalizacji ZGK może wykonywać przyłącza za kwotę 85 zł/netto mb. z materiałami. W tej sprawie odbędą się zebrania z mieszkańcami po oddaniu inwestycji.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - zapytał czy cos drgnęło w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował, że uchwała w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, została uchylona przez Wojewodę Świętokrzyskiego ponieważ w trakcie opracowywania naszego dokumentu, Urząd Marszałkowski opracował nowe Studium dla całego Województwa Świętokrzyskiego i z tego powodu wystąpiła niezgodność między opracowaniami. Nasze Studium musi być zgodne ze Studium Województwa. W związku z tym nasze Studim zostanie dostosowane do studium województwa i ponownie dokument musi być wyłożony do wglądu.
  Planowany termin ponownego uchwalenia studium to prawdopodobnie miesiąc czerwiec br.
  Radny Śliwa - zapytał czy w związku z tym gmina poniesie jakieś dodatkowe koszty.
  Wójt Gminy - gmina nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.
  Radna Żaczek - mieszkańcy zgłaszają wniosek o zmianę organizacji ruchu na starodrożu
  E 7 , bo są karani mandatami i jest to uciążliwe. Czy istnieje możliwość włączenia trzeciego pasa i wprowadzenia lewoskrętu.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Wisowaty - czy zakończono już czyszczenie rowów przy drogach powiatowych i czy będą rowy posprzątane. Chodzi o rów przy drodze do kościoła.
  Radny Śliwa - zgłosił dwa przepusty do naprawy przy drodze gminnej na Klonowie, które zapadły się i w tych miejscach jest bardzo niebezpiecznie.
  Radny prosił również o drugie 4 cm asfaltu na obecny asfalt, bo ten już zaczyna się kruszyć.
  Prosił o oświetlenie Klonowa ponieważ karetka pogotowia tak szukała w nocy domu na Budach, aż wpadła do rowu.
  Przewodnicząca Rady Sołeckiej Klonowa p. Bożena Marcisz - popierała wniosek radnego Śliwy o oświetlenie Klonowa, gdyż jest bardzo ciemno bo dookoła lasy.
  Radny Litwiński - zgłosił kilka wniosków w sprawie drogi powiatowej w kierunku kościoła i Podłazia prosząc o interwencję. Ubytki w drodze po zimie, odkrzaczenie i wykopanie rowów. Pracownicy ZDP tego nie czynią. Z małych ubytków robią się potężne dziury.
  Na odcinku 200 m od kościoła w kierunku Podłazia notorycznie zrywana jest linia oświetlenia ulicznego przez drzewa. Prosił o odkrzaczenie i wykopanie tam rowów.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - wyjaśnił sprawę pojawiania się przedstawicieli powiatu na naszych sesjach. Zaproszenia na każdą sesję Rady Gminy są wysyłane od wielu lat do Starosty Powiatu oraz do Przewodniczącego Rady Powiatu. Decyduje Pan Starosta i sami radni powiatowi. To jest ich decyzja.
  Jeśli chodzi o świetlenie gminy i wyłączenia oświetlenia. Stan techniczny oświetlenia w naszej gminie jest fatalny. Chcemy zlecić firmie wykonanie audytu i inwentaryzacji oświetlenia czyli: ustalenie ilości lamp , jakiej mocy, w jakich oprawach, czy obecna ilość lamp odpowiada pewnym normom i opracować takie dokumenty.
  Chcielibyśmy kiedyś zrobić kompleksową modernizację oświetlenia w gminie. Koszt jednej lampy to 600-700 zł. Obecnie wydajemy na oświetlenia ok. 200 tys. zł rocznie.
  Po modernizacji oświetlenia może się okazać , że będziemy wydawać ¼ tej kwoty. Zasadą jest , że oświetlenia mają oświetlać drogi i pas drogowy a nie podwórka.
  Wyłączanie oświetleń wygenerowało oszczędności w ciągu roku 100 tys. zł . Wyłączenia dotyczą całej gminy a nie tylko Klonowa dlatego albo wyłączamy w całej gminie albo nie, w całej gminie. Roczne oszczędności na oświetleniach mogą pozwolić na dodatkową inwestycję. Na obecnym etapie dobrze byłoby zaoszczędzić na oświetleniach ponieważ musimy płacić za węzeł Zalezianka i Występa.
  Radny Śliwa - nie wiem ile oszczędzamy na oświetleniu Klonowa ale na Budach mieszkają starzy ludzie i pogotowie ginie. Czy jeśli ktoś umrze to dopiero światło włączymy. My mieszczuchy też coś robimy dla wsi np. ściągnęliśmy do Klonowa pielęgniarkę codziennie.
  Radny Osman - jest umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w gminie ale firma interweniuje na polecenie pracownika Krzysztofa Pastuszki. Nie interweniuje na zgłoszenie radnego czy sołtysa. Kiedy zdarzy się awaria oświetlenia w sobotę czy niedzielę nie ma możliwości zgłoszenia . Był przypadek, że światło paliło się ciągle przez całą sobotę i niedzielę. Czy nie można tak załatwić aby można było interweniować o każdej porze i w każdym dniu.
  Wójt Gminy - gmina podpisała umowę z firmą o konserwację oświetlenia gminnego. Oczywiście zdarzają się usterki w święta i w niedzielę. Możemy rozszerzyć umowę ale przypuszczam, że nie za takie pieniądze (2800 zł/m-c). Obecna firma Elektroinstalator wykonuje zlecenia szybko i sprawnie, dlatego nie chcielibyśmy zmieniać firmy. Będziemy rozmawiać z firmą w sprawie serwisowania również w soboty i niedziele.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty - zgłosił potrzebę naprawienia drogi gminnej koło cmentarza oraz drogi osiedlowej koło bloku.
  Radny Barański - mieszkańcy zgłaszają potrzebę zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej w Czerwonej Górce. Proszę o informację Powiatu czy byłaby taka możliwość czy nie.
  Druga sprawa to liczne pęknięcia asfaltu wzdłuż i w poprzek od posesji nr 8 w kierunku Jęgrznej, które pojawiły się już po roku od budowy drogi.
  Radny Śliwa - podziękował Pani Kierownik GOPS za pomoc moim mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej.
  Pani Marcisz mieszkanka Klonowa - zgłosiła potrzebę naprawy drogi od Klonowa do E 7 . Osobiście widziałam jak Powiat robił naprawę tej drogi workami po czym żadnego śladu naprawy nie było. Uważam, że powinien być odpowiedni nadzór nad takmi pracami.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - podpowiedział radnym aby napisać pismo do naszych radnych powiatowych.
  Wójt Gminy - radni powiatowi są zapraszani na każdą sesję a poza tym wnioski z naszych sesji dotyczące dróg powiatowych są przesyłane do Powiatu, dlatego otrzymujemy również odpowiedzi z Powiatu na piśmie.
  Przewodnicząca Rady - zapytała co w sprawie drogi gminnej Osełków, gdzie jest problem już od dłuższego czasu. Co zostało zrobione na drodze Osełków na zakręcie koło pana Nicponia a jeśli nie to kiedy będzie to zrobione.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - nie jestem dziś dokładnie zorientowany w tej sprawie dlatego informacji udzielę na kolejnej sesji.
  Radny Osman - pytał o kanalizację . W jakich miejscowościach kanalizacja obecnie funkcjonuje, ile domostw jest podłączonych , ile jest założonych posesji do podłączenia do kanalizacji Łączna-Gózd.

  Kierownik ZGK p. Śladkowski - kanalizacja funkcjonuje w Kamionkach, Czerwonej Górce , Jęgrznej i Osełkowie . Podłączonych do kanalizacji jest ogółem 335 posesji w tym osób korzystających około 1000.
  Sieć Łączna-Gózd - według dokumentacji do podłączenia przewidziano 95 % posesji a ile faktycznie się podłączy tego nie wiemy.
  Radny Borowiec - zepsuła się droga gminna Jaśle w stronę lasu szczególnie na skrzyżowaniu , dobrze byłoby poprawić.
  Radny Śliwa - prosił o odpowiedź w sprawie drogi Klonów, na co Pan Wójt stwierdził, że odpowiedzi udzieli na kolejnej sesji.
  Mieszkanka Klonowa p. Krychta Zuzanna - zapytała kiedy jest przewidywany dalszy remont drogi Klonów Budy , bo chciałam przypomnieć, że nadal toniemy w błocie.
  Wójt Gminy - Na pewno o drodze gminnej Klonów nie zapomniałem. Tłumaczyłem kiedyś planowany sposób budowy drogi gminnej Klonów. Robimy pierwszy odcinek w ramach remontu , czekamy na PROW, piszemy wniosek po to sięgnąć po fundusze unijne i wtedy wybudować drogę gminną w całości. Dziś nie mam informacji kiedy zostaną uruchomione środki unijne ale podobno w 2016 roku. Nie chciałbym dziś podejmować decyzji aby dalej tę drogę remontować, bo istnieje możliwość z pomocą środków unijnych, wybudować drogę w całości w dużo lepszej technologii.
  Radna Żaczek - prosiła o poprawienie drogi Jaśle w kierunku tamy, bo tamtędy jeździ autobus szkolny.
  Radny Nyga - przypomniał, że na Zajamniu mieszkańcy też czekają na drogę i również toną w błocie.
  Druga sprawa to cmentarz epidemiczny na Jęgrznej , czy można coś z tym gruntem zrobić.
  Wójt Gminy - odnośnie cmentarza epidemicznego, przypomniał, że już kiedyś te sprawę rozpatrywaliśmy i podjęliśmy konkretne działania i wystąpiliśmy do właściciela gruntu o zamianę gruntu. Właściciel nie wyraził zgody na zamianę i dopóki właściciel gruntu nie zmieni zdania, nie mamy możliwości żadnego innego działania w tym temacie.
  Droga Zajamnie jest uwzględniona w budżecie gminy.
  Nie wiem co będzie z drogą Występa, bo w obecnym budżecie nie ma na nią środków . Jeśli zajdzie potrzeba zaproponuję przesunięcie środków z drogi Zajamnie na Występę.
  Z programu PROW jest dofinansowanie w wysokości od 70 – 85 % , dlatego droga Zajamnie powinna być zrealizowana również z pomocą środków unijnych.
  Radny Śliwa - dlaczego nie mogłem skserować protokołu w biurze Rady Gminy.
  Wójt Gminy - pewne rzeczy już tu wyjaśniliśmy, że stosujemy równe kryteria dla wszystkich radnych. Posądzono nas o stronniczość, o nierówne traktowanie radnych .
  W czym jest inny radny od każdego mieszkańca, bo każdy mieszkaniec też może przyjść i poprosić o kserokopię protokołu. Każdy protokół jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Przewodnicząca Rady - proszę sobie przypomnieć jak było. Rada Gminy zdecydowała o przesyłaniu Panu protokołu do domu, ale wkrótce zarzucono nam nierówne traktowanie radnych, więc Rada Gminy cofnęła swoją decyzję. Zadziało się tak na życzenie członków Pana Klubu i Pan dokładnie o tym wie.
  Radny Osman - każda osoba może przyjść i poprosić o protokół z sesji Rady Gminy i to jest dostęp do informacji publicznej.
  Wójt Gminy - oczywiście i nikt tego nie zabrania, można przyjść dokument zostanie udostępniony, można robić odpisy, nie ograniczamy dostępu do dokumentów. Poza tym jest na BIP-ie. Jeśli mieszkańcy przychodzą i proszą o ksero dokumentu , nikomu jeszcze nie odmówiliśmy. Ale Państwo wymyślacie precedensy. Radny Śliwa może sobie wydrukować protokół z BIP-u.
  Pracownik Biura Rady Gminy p. Halina Dziarmaga - wyjaśniła jak było. Radny Śliwa przyszedł do biura Rady i poprosił o kserokopię protokołu z sesji, nie prosił o udostępnienie do wglądu. Odmówiłam kserokopii ponieważ Rada Gminy tak wcześniej zdecydowała. Robiąc wyjątek jednemu radnemu , przyjdzie każdy następny radny po kserokopie a mogą przyjść i mieszkańcy i wtedy mam do kserowania np. 100 protokołów.
  Radny Osman - skomentował dyskusję, że takie sytuacje kiedy radny nie otrzymuje protokołu budują niezgodę.
  Inna sprawa , czy prawdą jest , że Pan Wójt powiedział do Telewizji Świętokrzyskiej, że z funduszy sołeckich będziemy kupować stoły ping-pongowe. Tak powiedział Pan Redaktor i czy Pan Wójt autoryzował ten wywiad. Czy ktoś pytał co my chcemy robić z funduszy sołeckich.
  Odnośnie kanalizacji , mamy podpisanych 335 umów, z których wpływa tylko 30 m3 ścieków.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że tak nie mówił i wywiadu nie autoryzował. Proszę mi nie wkładać w usta tego czego nie powiedziałem. Jeśli pisze się na oficjalnej stronie Klubu Radnych komentarz , to należy mieć świadomość tego co się pisze, bo radny powinien mieć tę świadomość dużo lepszą niż mieszkaniec.
  Mimo wszystko spróbujmy znaleźć język porozumienia po to aby efekt ostateczny był pozytywny.
  Przewodnicząca Rady - zwracając się do radnego Osmana zapytała, czy uważa komentarz odnośnie mojej wypowiedzi w sprawie funduszu sołeckiego za rzetelny i czy podpisuje się pod tym, na co radny Osman odpowiedział, że tak zgadza się z tym co zostało napisane i podpisuje się pod tym.
  Przewodnicząca Rady wobec tego ponownie prosiła o rzetelne informacje i nie wyrywanie części zdania z całości wypowiedzi. Na poparcie odczytała z protokołu całą swoją wypowiedź w sprawie funduszu sołeckiego przypominając, że radni są radnymi całej gminy i powinni głosować za budową dróg w całej gminie , nie tylko w swoim sołectwie.
  Radny Osman - prosił Wójta Gminy o sprostowanie wypowiedzi o stołach ping-pongowych bo jest to nieprawda.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że prostował nie będzie bo artykułu nie autoryzował.
  Przewodnicząca Rady - zakończyła dyskusję i ogłosiła 20 min. przerwę.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 pod nazwą „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Uchwałę omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska po czym poprosiła o pytania.
  Radny Borowiec - zapytał dlaczego teraz dopiero podejmujemy uchwałę jeśli projekt działa od 1 stycznia br. i jakie osoby biorą udział w tym projekcie.
  Kierownik GOPS p. Wasińska - osoby do projektu - 8 osób kwalifikuje GOPS i są to osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, nazwisk nie mogę podać. Projekt będzie trwał do sierpnia br.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr VII/32/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.03.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych / 12obecnych )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik według projektu uchwały, który radni otrzymali. Po omówieniu poprosiła o pytania.
  Radna Żaczek - zapytała o zmniejszenie kwoty na oświatę z budżetów szkół, z czego zostały zdjęte środki .
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział. Minister Finansów zmniejszył kwotę subwencji oświatowej o kwotę 256 180 zł. Na spotkaniu z Dyrektorami Szkół zastanowiliśmy się z czego można zdjąć środki w poszczególnych szkołach. W większości środki zostały zdjęte z wynagrodzeń i pochodnych i tak: z Zespołu Szkół w Goździe około 100 tys. zł i z Zespołu Szkół w Łącznej ponad 150 tys. zł. Są to znaczne środki. Minister nie tłumaczy dlaczego zmniejsza subwencję.
  Radna Żaczek - jako nauczyciel z obawą zadała kilka pytań.
  - czy nie zaistnieje sytuacja taka, że zabraknie w grudniu na wynagrodzenia dla nauczycieli i czy wpłynie to na wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela,
  - czy dotyczy to również szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie,
  - jaka jest dotacja z gminy na ucznia w Zaleziance,
  - czy w związku z mniejszą subwencją będziemy musieli dołożyć do utrzymania naszych szkół,
  - czy nie możemy monitować do Ministerstwa aby nie zmniejszali nam subwencji.
  Sekretarz Gminy - czy zabraknie na wynagrodzenia nauczycieli tego dziś nie mogę powiedzieć. Na wypłaty z art. 30 wpływa rzeczywista kwota pobranych wynagrodzeń w 2015 roku. Nie będzie to rzutować na wyrównania z art. 30, natomiast może rzutować na wypłaty z okazji dnia nauczyciela lub fundusz zdrowotny.
  Zmniejszenie subwencji nie dotyczy szkoły w Zaleziance . Dotacja na ucznia w Zaleziance to ponad 1000 zł z budżetu gminy oprócz subwencji.
  Jeśli braknie do utrzymania szkół gmina będzie musiała dotować. Nie możemy monitować do ministerstwa.
  Radna Odrzywolska - czy są jakieś środki dla Szkoły Podstawowej w Zaleziance.
  Sekretarz Gminy - do gminy wpływa subwencja oświatowa a z gminy wypływa dotacja do ucznia w Zaleziance, ponad 1000 zł do każdego ucznia.
  Innych pytań do uchwały nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr VII/33/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.03.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 5 / 12obecnych )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 3 marca 2015r.
  Przewodnicząca Rady – zapytała czy są uwagi do treści protokołu .
  Radny Borowiec - zgłosił , że pominięty został zapis w protokole o planie zagospodarowania przestrzennego, że planu nie ma a plan jest.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o głosowanie za przyjęciem protokołu.
  Protokół Nr IV/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 stycznia 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 10 , przeciw – 1, wstrzymał się - 1 / 12)

  O głos poprosił jeszcze radny Chaba - który zwrócił się z prośbą do radnych oraz do sołtysów o wpłaty na ufundowanie sztandaru dla gminy, ponieważ koszt sztandaru to
  ok. 6-7 tys. zł .


  Ad. 11

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła VII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński

  Data wprowadzenia: 2015-05-11 1538
  Data upublicznienia: 2015-05-11
  Art. czytany: 1031 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna