A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr VIII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 kwietnia 2015r.

  Protokół Nr VIII/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 kwietnia 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 15,00 - 15,40

  Ad. 1
  Dnia 27 kwietnia 2015r. roku odbyło się kolejne VIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna p. Monika Pająk .
  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, czyli 100 % składu Rady Gminy.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
  Obrady były prawomocne.

  Przewodnicząca Rady na wstępie posiedzenia powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkanka gminy

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej
  radnego Pawła Kałuzińskiego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytała czy są pytania lub uwagi.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad przegłosowano (za- 15 radnych /15 ) i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjecie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  5. Zamknięcie obrad.  Ad. 4
  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy, dlatego poprosiła Wójta Gminy o uzasadnienie potrzeby zwołania sesji .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wyjaśnił powód.
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór fiszek w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, z terminem składania do 30 kwietnia br.
  Fiszka jest to rodzaj deklaracji samorządów do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czy są zainteresowane składaniem wniosków do RPO a celem składania fiszek jest zebranie informacji o zainteresowaniu gmin realizacją danych inwestycji.
  Później samorządy otrzymują deklarację czy otrzymają środki czy nie, na dane działanie.
  Jeśli jest potwierdzenie otrzymania środków przystępuje się do kompletowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
  Uchwała dziś podjęta ma charakter deklaratywny. Wartość zadania podana w uzasadnieniu do uchwały jest szacunkowa , bo nie mamy projektów jak również kosztorysów, jest to wartość przybliżona. Złożenie tej uchwały ma na celu pokazanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, że gmina chce realizować dane zadanie. Środków na chwilę obecną nie musimy pokazywać.
  Celem złożenia fiszki jest przygotowanie informacji, że centrum gminy chcemy przywrócić „do życia” poprzez zagospodarowanie przyległych terenów , budowę dróg lokalnych, oświetlenia, parkingi itp.
  Proszę o podjęcie uchwały deklaratywnej po to aby nie zamykać sobie drogi do sięgnięcia po fundusze unijne. Jest to uchwała intencyjna.
  Pan Wójt zakończył i poprosił o pytania.
  Przewodnicząca Rady - prosiła o uszczegółowienie sprawy oświetleń, czy chodzi o nowe odcinki oświetleń czy o modernizację oświetleń.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że chodzi o nowe odcinki oświetleń dróg, parkingów, które wejdą w projekt rewitalizacji. Nie wiąże się to z modernizacją oświetlenia w gminie.
  Radny Nyga - pytał, co wobec tego z wymianą oświetlenia w gminie, które miało przynieść duże oszczędności.
  Wójt Gminy - mówimy o rewitalizacji centrum gminy a nie o modernizacji oświetlenia w gminie. Modernizacja oświetlenia w gminie jest to zupełnie inne, odrębne zadanie.
  Radny Osman - zapytał kiedy Urząd Marszałkowski ogłosił nabór fiszek na to działanie i jakie inne nabory są ogłoszone w ramach RPO.
  Wójt Gminy - Urząd Marszałkowski ogłosił nabór fiszek na:
  1/ rewitalizację centrum miast i gmin
  2/ budowę kanalizacji w gminach
  3/ infrastruktura i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
  Przewidujemy również złożenie fiszki na kanalizację. Koniec naboru jest 30 kwietnia br.
  Radny Śliwa - stwierdził, że radni zostali zaskoczeni, powinniśmy o tym wiedzieć trochę wcześniej. Jeżeli szykujemy projekt za 7 mln zł, taki temat powinien być wcześniej mocno przedyskutowany. Dlaczego nie było w tym celu żadnej komisji. Z tego co się dowiedziałem drogi ani oświetlenie w to nie wchodzą .


  Wójt Gminy - jeśli nawet uchwała zostanie przyjęta i znajdziemy się na liście rankingowej nie znaczy to, że musimy złożyć wniosek i zrealizować to zadanie.
  Podjęcie dziś uchwały, jest sygnałem dla Zarządu Woj. Świętokrzyskiego, że otwieramy furtkę na dane działanie w latach 2015-2022. Jest to tylko informacja, że chcemy mieć możliwość sięgnięcia po środki unijne. Dzisiejsze głosowanie jest deklaratywne. Co będzie dalej będziemy szczegółowo dyskutować w kolejnych latach.
  Radny Osman - zapytał jaki jest termin składania fiszek na działanie 4.3 to są projekty gospodarki wodno-ściekowej , czy może też jest to do końca kwietnia.
  Wójt Gminy - jeżeli są zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie trzeba podejmować dodatkowej uchwały i takie zapisy odnośnie naszej kanalizacji są. Proszę dziś o skupienie się nad podjęciem uchwały w tym konkretnym działaniu.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty - zapytał czy wartość projektu jest uzależniona od wielkości gminy czy ilości mieszkańców, czy też jednakowa dla wszystkich gmin.
  Wójt Gminy - rewitalizacja centrum gminy, ma na celu przywrócenie do życia społecznego centrum gminy aby funkcjonowało , aby żyło i mogło się rozwijać zgodnie z potrzebami. Ważne jest uzyskanie konkretnego efektu, takiego jak np. urządzenie rynku, kanalizacja burzowa, właściwe oświetlenie, remont budynków, kamieniczek, budowa parkingów itp. Wartość zadania oszacowaliśmy zakładając pewne rzeczy a wielkości są szacunkowe i płynne. Część gmin będzie chciała okroić swoje zadania lub powiększyć zakres zadań. Mogą być dodatkowe nabory. Z realizacją zakresu zadań może być różnie.
  Radny Litwiński - stwierdził, że nabór fiszek na wymienione trzy działania trwa od 13 do 29 kwietnia br. Jeżeli mamy zapis na gospodarkę wodno-ściekową w WPF – ie to nie musimy podejmować dodatkowej uchwały.
  Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały .

  Uchwała Nr VIII/34/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.04.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5
  Zamknięcie obrad.
  Przewodnicząca Rady - podziękowała radnym i gościom za udział , zakończyła i zamknęła VIII posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Na tym protokół zakończono.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Paweł Kałuziński  Data wprowadzenia: 2015-05-11 1538
  Data upublicznienia: 2015-05-11
  Art. czytany: 977 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna