A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UWAGA ! ZMIANA OGŁOSZENIA Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» UWAGA ! ZMIANA OGŁOSZENIA Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
 • Przetargi
 • 2015r.
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PIERWOTNEJ INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZP-OŚ.271.1.2015 Łączna, dnia 11.06.2015 r.

  Wszyscy Wykonawcy

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PIERWOTNEJ INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz prowadzenie
  i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK”, nr postępowania
  ZP-OŚ.271.1.2015, Numer ogłoszenia: 105438 – 2015 po dokonaniu ponownej weryfikacji zamówienia:
  I. Unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 28.05.2015r. podanego do publicznej wiadomości w dniu 01.06.2015r.
  Uzasadnienie unieważnienia:
  Kierownik Zamawiającego dokonał ponownej samo weryfikacji postępowania i w toku wyjaśniającym ustalił, że informacja z dnia 28.05.2015r. jest błędna i podlega unieważnieniu.
  II. Wykluczono Wykonawcę, a oferta została odrzucona:
  Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko Kamienna
  Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
  Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19.05.2015 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 25.05.2015 roku. Wykonawca
  w wyznaczonym terminie nie złożył brakującego dokumentu. W oświadczeniu złożonym w dniu 25.05.2015r, przez Wywóz Nieczystości Stałych BRATEK Ryszard Pogorzelski, ul. Mościckiego 28, 26-110 Skarżysko Kamienna znajduje się jedynie informacja o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego. Ww. oświadczenie nie zwalnia Oferenta Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski z warunku posiadania uprawnień do wykonania zamówienia. Dodać należy również, że Oświadczenie zostało złożone nie przez Oferenta, a przez Podmiot niebędący stroną postępowania przetargowego, a więc zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Oferent nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie.
  W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
  - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
  - art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  III. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o.o.,
  Wola Jachowa 94a
  26-008 Górno
  Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 90% cena, 5% termin płatności faktury, 5% spełnienie europejskich norm spalin.
  Do przetargu przystąpiło 3 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę
  i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia (zł) Punktacja Termin płatności faktury (dni) Punktacja Sam. EURO min4 Punktacja Suma punktów
  1. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 546186,24 70,8 30 2,5 5 5,0 78,3
  2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o.o., Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 474120,00 81,6 30 2,5 4 5,0 89,1
  3 Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko Kamienna Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 429868,80 90,0 60 5,0 1 2,5 97,5

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 17 czerwca 2015 r.


  Romuald Kowaliński
  Wójt Gminy Łączna

  Otrzymują:
  - tablica ogłoszeń
  - strona internetowa Zamawiającego
  - wszyscy Wykonawcy  Data wprowadzenia: 2015-06-11 1146
  Data upublicznienia: 2015-06-11
  Art. czytany: 1216 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna