A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr IX/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 maja 2015r.


  Protokół Nr IX/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 maja 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 14,00

  Ad. 1
  Dnia 27 maja 2015r. odbyło się kolejne w kadencji IX-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski
  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego p. Janusz Kołodziej
  - Członek Zarządu Powiatu p. Bogusława Krawczyńska
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik
  - nauczyciel Gimnazjum w Łącznej p. Marzena Piasta, jako rodzic uczennicy
  Gimnazjum
  - nauczyciel Gimnazjum w Łącznej p. Agnieszka Odzimek
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Magdalena
  Kowalik
  - Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska
  - pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko
  - pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
  - uczennice Gimnazjum w Łącznej Aleksandra Piasta oraz Aleksandra Świtek
  - rodzic uczennicy Gimnazjum p. Izabela Świtek
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna oraz mieszkańcy wg listy obecności.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15-tu radnych czyli wszyscy, co stanowiło 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Mirosława Nygę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjecie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Radny Osman - zaproponował następującą zmianę porządku obrad .
  Do punktu 4 porządek obrad bez zmian, natomiast po punkcie 4 przerwa 1 godzinę celem zapoznania się z trzema protokołami z poprzednich sesji.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 g) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. dot. wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie obu wniosków.
  Wniosek radnego Osmana nie uzyskał poparcia radnych (za- 5 radnych, przeciw- 10 / 15 )
  Wniosek Wójta Gminy został przegłosowany jednogłośnie ( za-15 radnych / 15) , dlatego projekt tej uchwały został wprowadzony do porządku obrad w punkcie 10 g).
  Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Uroczyste wręczenie podziękowań laureatom konkursów przedmiotowych Gimnazjum w Łącznej.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2014.
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  e) udzielenia pomocy finansowej
  f) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
  g) zmiany uchwały Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. dot. wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2014 rok ;
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Łączna za 2014 rok wraz z uzasadnieniem;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
  Rewizyjnej;
  e) dyskusja;
  f) podjęcie uchwały.

  12. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 25 marca 2015r.
  - z dnia 30 marca 2015r.
  - z dnia 27 kwietnia 2015r.
  13. Zakończenie obrad.

  Ad. 4
  Uroczyste wręczenie podziękowań laureatom konkursów przedmiotowych Gimnazjum w Łącznej.
  Radna Żaczek - zabrała głos jako Przewodnicząca Komisji Społecznej.
  Spotkał nas ogromny zaszczyt i honor , że nasi uczniowie Gimnazjum w Łącznej osiągnęli tytuł laureata konkursów przedmiotowych.
  Aleksandra Piasta laureatka konkursu polonistycznego
  Aleksandra Świtek laureatka konkursu matematycznego.
  Radni przyjęli tę wiadomość gromkimi brawami.
  Radna Żaczek kontynuowała dalej. Sukces jest wynikiem ciężkiej pracy uczennic, nauczycieli i rodziców, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie.
  Gratuluję serdecznie rodzicom Pani Marzenie Piasta oraz pani Izabeli Świtek. (oklaski)
  Dumą napawa nas to, że są to uczennice naszego Gimnazjum w Łącznej dlatego gratuluję Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łącznej Panu Maciejowi Mądzik bo to buduje pozytywny wizerunek naszego Gimnazjum. Gratuluję również nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów czyli pani Marzenie Piasta oraz Pani Agnieszce Odzimek. (oklaski)
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poprosił o głos.
  Dla tych dwóch dzielnych uczennic jest to ogromny sukces i wielka radość. Dla nas, dla gminy i dla Powiatu Skarżyskiego jest to duma, że mamy taka wspaniałą młodzież w szkole, która potrafi się wybić ponad przeciętną. Na koniec roku będę miał również zaszczyt wręczać im statuetkę „Primus Inter Pares”, gdyż zostaną nią wyróżnione. Taką statuetkę otrzymują naprawdę wybitni uczniowie.
  Podkreślenia wymaga też wkład nauczycieli w sukces uczennic, dlatego wyrażamy ogromną wdzięczność nauczycielom. Może to będzie początek dobrej passy. Mam nadzieję, że te dwie wspaniałe osoby będą wielką dumą rodziców i nas wszystkich. Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów i wszystkiego co najlepsze a przede wszystkim zdrowia.
  Kończąc chciałbym przytoczyć słowa Kanclerza Koronnego Jana Zamojskiego cyt.
  „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.
  Wójt Gminy podziękował.
  O głos poprosiła nauczycielka p. Agnieszka Odzimek, która przedstawiła zasady i szczegóły przeprowadzania konkursów przedmiotowych. Laureatami zostaje 20 uczniów z każdego przedmiotu (spośród 400 ) Cieszymy się bardzo, że dziewczynki zostały laureatkami konkursów przedmiotowych. W Powiecie skarżyskim jest tylko 6 takich laureatów w tym dwóch z naszego gimnazjum. Jest to już kolejny sukces naszych gimnazjalistów.
  Siła charakteru i wytrwałość uczniów oraz wsparcie rodziców i praca nauczycieli doprowadziły do sukcesu. Cieszymy się bardzo i dziękujemy.
  Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik - w imieniu własnym oraz grona pedagogicznego podziękował za to , że władze gminy dostrzegają nasze sukcesy, które są również Waszymi sukcesami.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - w imieniu własnym oraz Rady Gminy pogratulowała uczennicom, rodzicom i nauczycielom za tak wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Podziękowała za rozsławianie dobrego imienia naszej szkoły i całej gminy Łączna i życzyła dalszych sukcesów.
  Po wszystkich gratulacjach Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk , Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński oraz Przewodnicząca Komisji Społecznej p. Jolanta Żaczek wręczyli uczennicom upominki a rodzicom i nauczycielom dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 30 marca 2015r. do dnia 27 maja 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  22 kwietnia - w podpisaniu protokołu kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji „ustawy śmieciowej„.
  23-24 kwietnia – udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym w Cedzynie przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego,
  28 kwietnia - w spotkaniu z Dyrektorem ZDZ w Skarżysku-Kam. w sprawie organizacji kursów dla pracowników i osób bezrobotnych z naszej Gminy,
  29 kwietnia – w podpisaniu protokołu kontroli przeprowadzonych przez inspektorów RIO w Kielcach,
  5 maja – w negocjacjach w Nadleśnictwie Zagnańsk w sprawie poprowadzenia kanalizacji w gruntach leśnych,
  6 maja – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,
  7 maja – w spotkaniu z kierownikiem ZGK poświęconym kondycji finansowej Zakładu,
  8 maja – w przeglądzie pogwarancyjnym z przedstawicielami firmy FART drogi w Osełkowie,
  12 maja – w otwarciu targów pracy w Suchedniowie,
  14 maja – w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.,
  18 maja – w warsztatach dot. nowej strategii LGD Wokół Łysej Góry,
  19 maja – w spotkaniu w Urzędzie Miasta Skarżyska, z Prezydentem i władzami okolicznych gmin dotyczącym komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu,
  20 maja – w spotkaniu z przedstawicielami PCK Oddział Skarżysko w sprawie użyczenia terenu pod pojemniki na zbiórkę odzieży używanej,
  Pismem z dnia 23 marca br. Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku Kam. zwrócił się do Urzędu z prośbą i wsparcie i pomoc w prowadzonej działalności dot. nieodpłatnej dzierżawy bądź użyczenia części nieruchomości gminnych (działek) pod ustawienie w/w pojemników.
  W tym celu proszę Państwa radnych o przegłosowanie i zgodę na podpisanie przeze mnie stosownej umowy w tej kwestii.
  21 maja – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Eprosument S.A. z Włocławka dot. zastosowania i wykorzystania OZE w budynku Zespołu Szkół w Łącznej jako projektu pilotażowego w województwie świętokrzyskim,
  22 maja – w podpisaniu umowy z Nadleśnictwem Zagnańsk na dzierżawę gruntu pod kanalizację.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania : Budowa sieci kanalizacji
  sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym
  przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie
  przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  w wyborach Prezydenta RP,
  - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie
  Gminy Łączna wyborów Prezydenta RP,
  - w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania
  korespondencyjnego,
  - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Łącznej do prowadzenia postępowań
  w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
  decyzji,
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Łącznej,
  - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  W ostatnich dniach podpisałem umowy :
  - na udział 16 uczniów w wypoczynku profilaktycznym, promującym
  zdrowy styl życia zorganizowany przez firmę LUTUR z Lubina w ramach
  środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
  - w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych na terenie
  Gminy Łączna dla 14 osób bezrobotnych,
  - z PRB Consulting z Ostrowca Św. na opracowanie dokumentacji
  związanej z rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
  polegającej na opracowaniu projektu technicznego boiska piłkarskiego
  o nawierzchni ze sztucznej trawy 3 generacji, piłkochwytami, trybuną,
  ogrodzeniem odwodnieniem i wyposażeniem w miejscowości Gózd.
  Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30 czerwca br.

  W kwietniu br. zakończyła się kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance przeprowadzona przez Kancelarię Audytową” z Kielc.
  Podczas przeprowadzonego audytu, stwierdzono następujące nieprawidłowości
  i uchybienia:
  1. Na fakturach i rachunkach znajdujących się w dokumentacji nie ma podpisów osób zatwierdzających wskazaną na dokumencie kwotę do wypłaty.
  2. Dokumentacja prowadzona jest w sposób nieczytelny. Nie wyodrębniono oddzielnej ewidencji dla potrzeb rozliczenia dotacji.
  3. Przekazywane do Urzędu Gminy Łączna roczne rozliczenie dotacji sporządzone jest w sposób nierzetelny. Dane liczbowe w nim przedstawione nie wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej.
  W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień zarządzono :
  1. Właściwie opisywać dokumenty księgowe.
  2. Dokumentację księgową dla potrzeb rozliczenia otrzymanej dotacji prowadzić
  w sposób czytelny.
  3. W rozliczeniu dotacji nie uwzględniać wydatków których ponoszenie na prowadzenie szkoły nie dopuszczają przepisy prawa.
  4. Wszystkie dokumenty sporządzać rzetelnie na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.
  W dniu 16 kwietnia br. Stowarzyszenie poinformowało na piśmie o wykonaniu w/w zaleceń.

  W dniu 29 kwietnia br. kompleksową , 3 miesięczną kontrolę w tut. Urzędzie zakończyli inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Do chwili obecnej do Urzędu Gminy nie wpłynęły jeszcze zalecenia pokontrolne.

  Podczas I tury wyborów Prezydenta RP w naszej Gminie frekwencja wyniosła – 45,87% .
  Najwięcej głosów otrzymał Andrzej Duda (966) przed Pawłem Kukizem (324) , Bronisławem Komorowskim (280) i Adamem Jarubasem (247).
  Podczas II tury wyborów w naszej Gminie frekwencja wyniosła – 52,10 % .
  Poszczególni kandydaci otrzymali :
  Andrzej Duda - 1.594 głosy
  Bronisław Komorowski - 571 głosów
  Wszelkie informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych i mieszkańców dotyczące każdych wyborów zamieszczane są zawsze zwyczajowo na stronie BIP Urzędu w zakładce WYBORY.

  Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 29 kwietnia br. Wojewoda Świętokrzyski zarządził przeprowadzenie wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „WOJEWÓDZTWO 2015”.
  Ćwiczenie odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca br. na terenie miasta Kielce i wybranych gmin powiatów skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego.
  Kontrolę i obserwację realizacji zadań obronnych na terenie Gminy przeprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kielcach przy współudziale 2-óch członków Zespołu Kontrolnego MON z Warszawy.

  Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. Konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań umożliwia realizację i finansowanie działań innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi w Programie.
  W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert, w tym :
  • na zadania w bloku 3 - 349 ofert,
  Komisja konkursowa przyznała dotacje 204 gminom, w tym Gminie Łączna w kwocie 14.800 zł na aktualizację inwentaryzacji.

  Pismem z dnia 23 marca br. Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku Kam. zwrócił się do Urzędu z prośbą i wsparcie i pomoc w prowadzonej działalności dot. nieodpłatnej dzierżawy bądź użyczenia części nieruchomości gminnych (działek) pod ustawienie w/w pojemników.

  W dniu 14 maja br. w siedzibie tut. Urzędu komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert dot. wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Łączna oraz prowadzenie i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK”
  Wpłynęły 3 oferty:
  1. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko Kamienna
  - cena: 546.186,24 zł brutto
  - termin płatności faktury: 30 dni
  - liczba pojazdów spełniająca normy: 5  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z o.o. Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
  - cena: 474.120,00 zł brutto
  - termin płatności faktury: 30 dni
  - liczba pojazdów spełniająca normy: 4
  3. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28A, 26-110 Skarżysko – Kamienna
  - cena: 429.868,80 zł brutto
  - termin płatności faktury: 60 dni
  - liczba pojazdów spełniająca normy: 0
  Postępowanie sprawdzające w toku.
  Ponadto:
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego oraz :
  - uzupełniono ubytki w asfalcie na drodze gminnej koło cmentarza w Kamionkach,
  koło przejazdu w Czerwonej Górce,
  - pracownicy robót publicznych wykaszają i sprzątają teren wokół Urzędu i drogi
  dojazdowe do Urzędu. Harmonogram prac dla tych pracowników prowadzi Krzysztof Pastuszka i prośby Państwa radnych i sołtysów najlepiej zgłaszać bezpośrednio do tegoż pracownika.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Serdecznie zapraszam Państwa wraz z rodzinami na uroczystości 20 – lecia Gminy, które odbędą się na placu Zespołu Szkół w Łącznej 31 maja br.
  Rozpoczęcie mszą św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Łącznej, a zakończenie dyskoteką pod gwiazdami o godz. 24.00 . Szczegółowy program uroczystości na naszej stronie internetowej.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie podziękował i poprosił o pytania do sprawozdania.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy znamy lokalizację na pojemniki PCK.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że pojemniki będą ustawione w tych miejscach gdzie są obecne pojemniki, tylko będą postawione nowe PCK , ponieważ dotychczasowy właściciel pojemników złożył do nas pismo o rozwiązanie umowy z gminą.
  Pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko - przedstawił dochody z dotychczasowej opłaty dzierżawy za pojemniki na odzież używaną.
  Dochody wynosiły 432 zł/rocznie za 3 pojemniki. Przy 7 pojemnikach PCK dochód byłby 1030 zł/rocznie. Lokalizacja pojemników w dotychczasowych miejscach oraz przy szkołach.

  Poza sprawozdaniem Pan Wójt poinformował, że pewien przedsiębiorca wyszedł do nas z ofertą o zorganizowanie komunikacji publicznej dla naszej gminy.
  Proponował stałą linię przewozową na trasie Łączna- Zagórze-Zaskale-Podzagnańszcze-Kamionki- Jęgrzna- Kielce. Stosowne dokumenty przedsiębiorca złożył do zainteresowanych gmin oraz prośbę o korzystanie z przystanków. W tym celu złożone zostało również pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o lokalizację przystanków dla mieszkańców tam gdzie ich nie ma. Życzeniem było aby komunikacja ta ruszyła od sierpnia br. po 3-4 kursy do południa i 3-4 kursy po południu.

  Pan Wójt odczytał również protokół z komisji objazdowej Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 stycznia 2015r. (wpłynęła do Rady Gminy w dniu 27.04. 2015r.) zawierającą ustalenia dotyczące różnych wniosków radnych i sołtysów odnośnie dróg w naszej gminie.(zał.do prot.)
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie w sprawie nieodpłatnej lokalizacji pojemników PCK na odzież używaną.
  Wniosek: kto jest za nieodpłatnym przekazaniem gruntów dla PCK , na ustawienie 7 pojemników w gminie na odzież używaną.
  Rada Gminy poparła wniosek na nieodpłatną lokalizację pojemników. (za- 15 radnych / 15)

  Ad. 7
  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
  Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok przedstawiła Kierownik GOPS
  p. Bernardyna Wasińska i stanowi załącznik do protokołu
  Kolejny rok sporządzana jest ocena zasobów pomocy społecznej wynikająca ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Ocena zasobów przygotowywana
  jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
  Przedstawione w ocenie zasobów pomocy społecznej dane ukazują sytuację społeczno-demograficzną gminy Łączna oraz wyzwania stawiane przed realizatorami działań
  z zakresu pomocy społecznej. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka. Z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianiem przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których mieszkańcy gminy nie są w stanie pokonać wiąże się szereg kwestii wykraczających poza obszar oddziaływania pomocy społecznej i jej zadań ustawowych. Dotyczą one m.in. rynku pracy, ochrony zdrowia, sytuacji mieszkaniowej, oświatowej.
  Biorąc powyższe pod uwagę rok 2015 będzie kontynuacją realizowanych zadań wynikających z ustaw , strategii i lokalnych programów mających wpływ na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy Łączna.
  Kończąc Pani Kierownik GOPS przekazała miłą informację , że w zamian za współpracę z naszą gminą, PCK przekaże w dniu 31 maja br. rower dla osoby niepełnosprawnej 3-kołowy, dla mieszkańca naszej gminy.
  Pani Kierownik zakończyła i podziękowała.

  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Czerwiński - dlaczego zwiększono kwotę środków na bibliotekę do 140 tys. zł oraz dlaczego Pan Wójt zatrudnił nowego kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej bez konkursu i czy zatrudniona Pani ma do tego uprawnienia. Przecież mówił Pan Wójt , że nie będzie zatrudniał.
  Wójt Gminy - zwiększenie środków na GBP było konieczne ze względu na koszty utrzymania i funkcjonowania nie tylko biblioteki ale też całego budynku i domu kultury.
  Nie mogliśmy utworzyć nowej jednostki w postaci Gminnego Ośrodka Kultury ponieważ wiązałoby się to z dużymi kosztami.
  Biblioteka nie może funkcjonować w ramach domu kultury. Natomiast w bibliotece może funkcjonować ośrodek kultury. Nigdy nie mówiłem, że nie będę zatrudniał.
  Obecna Pani pełni obowiązki Dyrektora GBP, a konkurs na Dyrektora GBP zostanie w najbliższym czasie ogłoszony.
  Obecnie prowadząca jednostkę osoba ma do tego właściwe przygotowanie i wszelkie uprawnienia. Do sprzątania budynku wykorzystujemy osoby z robót interwencyjnych lub stażystów.
  Radny Czerwiński - wyjaśnił dlaczego o to dopytuje. Ponieważ Przewodnicząca Rady na wstępie przywitała Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej a na stronie internetowej Urzędu Gminy jest kierownik a nie pełniąca obowiązki dyrektora, więc jest gdzieś nieścisłość.
  Wójt Gminy - poinformował, że sprawdzi to na stronie internetowej, bo może być przeoczenie. Umowa jest podpisana na pełniącą obowiązki dyrektora.
  Pani Magdalena Kowalik pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej – przedstawiła się . Ukończyła uczelnię przygotowującą do prowadzenia instytucji kultury Uniwersytet Warszawski. Przedstawiła główne cele, zadania i zamierzenia w kierunku upowszechniania kultury w naszej gminie.
  Radny Śliwa - stwierdził, że złożona zostanie w tej sprawie petycja na piśmie.
  Odnośnie komunikacji zbiorowej słyszę, że będzie uruchomiona ale nie na Klonów , przykro mi, że pomija się Klonów.
  Wójt Gminy - co do komunikacji publicznej to przewoźnik wybiera trasy a nie my. Podjąłem rozmowy z Panem Witkowskim o uruchomienie komunikacji Klonów-Kielce, ale na tę chwilę nie mam odpowiedzi. Jeśli będzie zapewnienie ze strony mieszkańców Klonowa o określonej liczbie pasażerów, będę przekonywał Pana Witkowskiego co do celowości komunikacji. Czy dojdzie do skutku tego nie wiem, bo dla przewoźnika najważniejszy jest rachunek ekonomiczny. Jeśli będzie potrzeba to poproszę na posiedzenie p. Witkowskiego celem wyjaśnienia sprawy.
  Urząd Marszałkowski przygotowuje pewne decyzje co do uruchomienia komunikacji zbiorowej na trasie Kielce – Skarżysko.
  Przewodnicząca Rady oddała głos Staroście Powiatu.
  Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski - potwierdził, że jest taka koncepcja Urzędu Marszałkowskiego co do komunikacji zbiorowej Kielce-Skarżysko. Ze swej strony mogę zaoferować również przewoźnika z Suchedniowa . Mamy ten sam problem, jest to trudne bo liczy się rachunek ekonomiczny, ale włączę się do prośby radnego Śliwy.
  Radny Januchta - wspólnie z radną Zagórza p. Siewierską uczestniczyliśmy w spotkaniu w dniu 7 marca br. z Panem Witkowskim, który jest skłonny uruchomić taką komunikację , ale mimo wszystko liczy opłacalność.
  Mówimy ciągle o komunikacji a ja chciałem wrócić do tematu pieszego.
  Odcinek drogi na wzniesieniu od końca Podzagnańszcza do Zaskala długość 425 m. Droga zakrzaczona, nie ma poboczy a ruch w kierunku Bodzentyna duży. Miejsce niebezpieczne i bardzo nieprzyjemne wieczorem i nocą. Chodzi o oświetlenie tego odcinka.
  Radna Siewierska - prosiła o podjecie działań w kierunku budowy ciągu pieszego od Podzagnańszcza do Zagórza, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna droga.
  Radny Borowiec - zapytał czy będzie dopłata z Urzędu Gminy do komunikacji przez Zagórze i Zaskale.
  Wójt Gminy - nie było o tym mowy z Panem Witkowskim. Dopłacamy tylko do MKS- Skarżysko 14 tys. zł rocznie to jest tylko od granicy gminy. Jak będzie w tym przypadku oraz w przypadku Klonowa nie wiem. Czy nie wrócimy do tego tematu tego też nie wiem.
  Radny Osman - zadał 3 pytania:
  1/ jakie były podstawy do tego aby zwolnić Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
  2/ jakie prawo pozwala na przyjęcie pełniącego obowiązki dyrektora bez utworzenia nowej jednostki
  3/ projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej dlaczego za zajęcia pobierane są opłaty.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odnośnie byłego Kierownika Biblioteki, pracownika mogę przeszeregować bez straty uposażenia i dlatego wynagrodzenie tej Pani nie zostało zmniejszone pomimo mniejszej odpowiedzialności. To ja jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostek w tej gminie i mam prawo decydować. Dotychczasowa Pani Kierownik nie ma przygotowania takiego jak obecnie kierująca Pani. Uważam, że podjąłem słuszną i przemyślaną decyzję. Konkurs przeprowadzę i jeśli okaże się , że jest osoba lepiej przygotowana i jest mieszkańcem naszej gminy to proszę bardzo. Pani Kierownik Biblioteki nie została zwolniona, dokonałem przeszeregowania i nie straciła na wynagrodzeniu.
  W sprawie działalności budynku.
  Ponieważ budynek jest pusty , chcąc aby zaczął żyć, poprosiłem o rozpoczęcie pewnych działań. Budynek udostępniamy nieodpłatnie, natomiast Panie płacą za zajęcia (np.fitnes, czy szachy ) osobom, które je prowadzą. Doprowadzimy do właściwego funkcjonowania tego budynku. Biblioteka będzie funkcjonować jako dom kultury. Do Urzędu Gminy ani do Biblioteki nie wpływa ani złotówka. Pani Dyrektor będzie się starała pozyskać sponsorów.
  Radny Wisowaty - zabrał głos ponownie w sprawie dróg.
  Podziękował Wójtowi za remont drogi gminnej koło cmentarza, chodziłoby tam jeszcze o rów i odwodnienie. Duża wyrwa nadal jest przy drodze osiedlowej. Prosił o wykoszenie trasy procesji Bożego Ciała oraz koło placu zabaw na Kamionkach.
  Odnośnie dróg powiatowych:
  1/ prosił o wyczyszczenie przepustu na końcu Kamionek na krzyżówce z drogą gminną do cmentarza,
  2/ prosił o remont krzyżówki w kierunku Podzagnańszcza i Bukowej Góry oraz o nową nakładkę od tej krzyżówki w kierunku kościoła.
  Sołtys Wykrota - konieczny jest chodnik przy drodze powiatowej od Podzagnańszcza do krzyżówki w Kamionkach .
  Radny Śliwa - prosił o naprawienie dwóch przepustów na drodze gminnej w Klonowie, na co Pan Wójt poinformował, że materiały zostały już zakupione, i jak pogoda pozwoli przepusty zostaną naprawione.
  Radny Nyga - odnośnie pieniędzy zabranych z Zajamnia na Występę proszę o zapewnienie, że na przyszły rok pieniądze te zostaną zwrócone na drogę Zajamnie.
  W sprawie żywności - czy zostały rozeznane magazyny w Kielcach i Skarżysku.
  Kierując pytanie do Starosty Powiatu , czy kontynuowana jest współpraca z Ukrainą oraz czy istnieje inna współpraca z innymi samorządami, bo chcielibyśmy się włączyć w tę współpracę.
  Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Jerzy Żmijewski.
  Na wstępie poinformował o trudnej sytuacji finansowej powiatu, o zadłużeniu. Kredytu nie można już zaciągnąć. Zmieniłem regulamin organizacyjny starostwa w związku z czym odejść musi 27 osób ze 157 osób. Kiedy ja odchodziłem w starostwie pracowało 108 osób. Każdy szef firmy decyduje o kadrze i to jest jego prawo.
  Chylę czoła za znalezienie przez Gminę Łączna 350 tys. zł na drogę Występa,co w połączeniu ze środkami Powiatu 550 tys. zł pozwoli na ogłoszenie przetargu. Uważam, że 900 tys.zł wystarczy , a gdyby nie wystarczyło to postaram się brakujące środki znaleźć w swoim budżecie .
  Jest problem z wieloma drogami powiatowymi m.in. do Klonowa. Odnośnie wielu dróg, głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, ale na wszystko jednocześnie nie ma pieniędzy. Moim zdaniem, w tym momencie najbardziej potrzebna jest jezdnia, choć o chodnikach również myślimy.
  Jako powiat dużo musimy dokładać do szpitala aby go utrzymać.
  Starosta poinformował, że od 1 czerwca br. w celu likwidacji kolejek, uruchamiamy dodatkowe linie telefoniczne do Wydziału Komunikacji po czym podał numery telefonów
  ( 41/39 53 024, 41/39 53 025, kom.533 820 339, kom.553 824 449 ). Dzwoniąc pod te numery telefonów można się umówić na konkretną godzinę .
  Podjąłem decyzję aby Powiatowi Rzecznicy Konsumentów udzielali wyjaśnień, porad na terenie Powiatu za zgodą Wójtów, ponieważ zbyt często zdarzają się przypadki zakupu różnych przedmiotów i podpisywania niekorzystnych umów przez nieświadomych ludzi.
  W Łącznej Rzecznicy będą 11 czerwca br.
  Szukamy rozwiązań na odbudowę budżetu powiatu.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - wyjaśnił skąd się wzięła decyzja o przeniesieniu środków z drogi Zajamnie na drogę powiatową Występa. Te drogi mają być realizowane w oparciu o środki zewnętrzne PROW lub RPO.
  Jeśli rewitalizacja centrum gminy będzie kosztować 7 mln. zł, to 20 % ogólnego zadania może być przeznaczone, na budowę dróg funkcjonalnie związanych z terenem którego dotyczy rewitalizacja. Jest więc możliwe, że w ten sposób otrzymamy dofinansowanie budowy drogi gminnej Czerwona Górka, na którą mamy projekt.
  Wykonanie za 200 tys. zł odcinka drogi do Zajamnia,( na zasadzie remontu tak jak w Klonowie) czyli ok. 700 m, gdzie na długich odcinkach nie ma zabudowy znaczyłoby, że ten odcinek drogi zakończy się jeszcze przed zabudowaniami mieszkańców . Czy tego typu działanie zadowoliłoby mieszkańców, chyba nie zupełnie. Na przyszłość, przy konstrukcji kolejnych budżetów, będę prosił Radę Gminy o zapewnienie środków na drogę Zajamnie,
  co w połączeniu ze środkami unijnymi da efekt w postaci budowy całości drogi w odpowiedniej technologii. Mieszkańcy powinni być o tym poinformowani i w tym celu trzeba zrobić spotkanie z mieszkańcami Zajamnia . Dziś proszę Radę Gminy o przyjęcie zmian budżetu w których jest dofinansowanie dla Powiatu na inwestycję drogową Występa.
  Kiedy będą realizowane drogi gminne przy współudziale środków z programów unijnych tego nie wiemy, bo nie wiemy, kiedy będą uruchomione programy.
  Odnośnie żywności spotykamy się z Kierownikiem GOPS w poniedziałek.
  Starosta Powiatu - na jutrzejszej sesji Rady Powiatu zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu, środki na realizację drogi powiatowej Występa w łącznej wysokości 900 tys. zł.
  Przewodnicząca Rady - ja jestem za drogą Występa ale rozumiem mieszkańców Zajamnia, gdzie drogi nie było nigdy.
  Radna Powiatu Pani Bogusława Krawczyńska - zaapelowała do radnych o pozytywne przegłosowanie środków na drogę Występa , informując, że Rada Powiatu jednogłośnie przegłosowała środki na tę drogę.
  Tłumaczyła też dlaczego nie zawsze może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, prosząc jednocześnie o telefony jeśli istnieje potrzeba, bo na współpracę jest otwarta.
  Starosta Powiatu Pan Żmijewski - w sprawie współpracy z Ukrainą , była delegacja z 4-ro dniową wizytą na Ukrainie, więc po pewnym czasie zapytałem jaki jest skutek tej wizyty. Skutkiem było podpisanie porozumienia w celu nawiązania współpracy. Żadnych innych spotkań nie było. Uważam, że z każdej współpracy powinniśmy coś wynieść , inaczej nie ma to sensu. Poza tym uczyć się trzeba ale od lepszych. Będę żądał dalszych wyjaśnień.
  Radny Borowiec - zgłosił kilka wniosków.
  1/ prosił Pana Starostę o odcinek drogi od krzyżówki Zalezianka w kierunku Zagnańska
  oraz o udrożnienie rowu na krzyżówce Występa-Zalezianka
  2/ uważał, że w ub. roku dokładając 50 tys. zł byłaby droga Występa zrobiona, zobaczymy ile zrobimy w tym roku. Wtedy też Pan Wójt nie przekonywał Rady Gminy aby dołożyła
  50 tys. zł


  3/ na skrzyżowaniu Jaśle-Zalezianka popękany jest asfalt, wymaga naprawienia
  4/ pytał , kto był zaproszony na spotkanie przedsiębiorców w Urzędzie Gminy bo nie
  dostaliśmy zaproszeń, na co Pan Wójt powiedział, że tej odpowiedzi udzieli na kolejnej
  sesji.
  5/ Echoinwestment ma budować osiedle, chciałbym wiedzieć na jakich numerach działek to osiedle ma powstać
  6/ wnioskował o zmianę kolejności tablic informacyjnych na Urzędzie Gminy, tak aby Rada
  Gminy była wyżej niż Urząd Gminy
  Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że to nie Wójt decydował o przekazaniu 50 tys. zł tylko Rada Gminy.
  Wójt Gminy - i nadal jestem przeciwny budowie drogi na Występie za 700 tys. zł. 400 mb. Natomiast teraz jest 550 tys. zł po stronie powiatu i 350 tys. zł po naszej stronie tj. 900 tys. zł za ok. 700 m drogi. Poza tym Starosta Powiatu dziś obiecał, że jeśli braknie 50 czy 100 tys. zł to będzie szukał w swoim budżecie. Jestem przeciwny nieprzemyślanym wydatkom środków z budżetu gminy, dlatego nie mogłem w ubiegłym roku przekonywać radnych o czymś o czym sam nie byłem do końca przekonany.
  Jeśli chodzi o numery działek pod osiedle mieszkaniowe to są działki prywatne, nie jest to teren gminny.
  Radny Osman - podziękował za poprawę nawierzchni drogi koło cmentarza.
  Prosił o zrobienie projektu przystanku dla dzieci szkolnych w Podzagnańszczu, miejsce wskażemy.
  Co do dróg Zajamnie i Występa. Jeżeli w budżecie mamy 200 tys. zł na drogę Zajamnie, porównując do kosztów Klonowa , tym sposobem można zrobić ok. 900 m drogi do Zajamnia.
  Odnośnie zatrudniania i zwalniania kierownika biblioteki , ustawa o bibliotekach mówi w o kryteriach zwalniania i zatrudniania.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - obowiązek dowozu uczniów do szkół jest realizowany w przypadkach: powyżej 3 km dla dzieci do III klasy i powyżej 4 km dla uczniów od IV klasy. To, że autobus szkolny chwilowo zatrzymuje się na Podzagnańszczu to nie znaczy, że nadal będzie się tam zatrzymywał, jest to stan chwilowy.
  Wójt Gminy - wyszliśmy naprzeciw postulatom mieszkańców, bez konieczności wydłużania trasy dowozu dzieci. Natomiast lokalizacja przystanku, to jest dalsza sprawa związana ze zgodą Starostwa Powiatowego na lokalizację przystanku.
  Pan Wójt odniósł się do 200 tys. w budżecie na drogę Zajamnie.
  Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych mówią wyraźnie, jeśli przekroczymy kwotę 30 tys. euro musimy ogłosić przetarg. Nie chcieliśmy ogłaszać przetargu stąd zakres został zmniejszony do 700 m tak, aby zamknąć się kwotą do 30 tys. euro. Cały czas obracamy się w przepisach zamówień publicznych. Decyzja ile środków i na jaką inwestycje przeznaczamy należy do Rady Gminy. Za 200 tys. zł. moglibyśmy zrobić nie więcej jak 700 m drogi.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - w sprawie dowozu dzieci do szkoły, prosił aby dzieci szkolne od września nadal były zabierane z Podzagnańszcza ponieważ nie ma chodnika a jest to bardzo niebezpieczny odcinek.
  Radna Żaczek - zgłosiła kilka wniosków.
  - podziękowała za uporządkowanie przystanku w kierunku Kielc
  - prosiła o kosz na śmieci na przystanek w kierunku Skarżyska
  - prosiła o remont przystanku na końcu Łącznej po stronie Osełkowa
  - jak wygląda przygotowanie do sezonu letniego zalewu Jaśle, czy będzie również ratownik
  - prosiła aby poprawić balustradę przy chodniku w Łącznej, ponieważ opadła.

  Radny Borowiec - zapytał o ile będzie poszerzona nowa droga Występa i czy będą pobocza, wiem że nie będzie chodników, ani przejść dla pieszych.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski - dokumentacja jest przygotowana na wszystko ale realizujemy to co jest najpotrzebniejsze bo nie stać nas na wszystko. Szerokość drogi chyba 5,5m , zostawmy chodniki, bo nie ma na tyle pieniędzy.
  Przed chwilą przedstawiałem sytuację finansową Starostwa. Proszę popatrzeć na natężenie ruchu na różnych drogach gminy. Proszę porównać natężenie ruchu do Zagórza i jakie pojazdy tam jeżdżą oraz na Występie. Byłem wczoraj przez 2 godziny na drodze Występa i przejechały 2 samochody. Gdybym miał budować chodnik w Gminie Łączna to w pierwszej kolejności od Zespołu Szkół w Łącznej pod most do Podzagnańszcza i dalej do Zagórza, bo to jest najbardziej niebezpieczna droga.
  Radny Januchta - zapytał czyim zadaniem są oświetlenia.
  Starosta Powiatu - odpowiedział, że oświetlenia uliczne są zadaniem własnym gminy.
  Radny Chaba - podziękował radnej Powiatu Pani Bogusławie Krawczyńskiej, za wspieranie budowy drogi Występa. Podziękował również Staroście Powiatu za zabezpieczenie pieniędzy w budżecie powiatu na budowę tej drogi. Podziękował Wójtowi Gminy za znalezienie pieniędzy na tę drogę w budżecie gminy. Wyraził nadzieję, że chodniki też kiedyś powstaną bo jest to podstawowy element drogi i również są potrzebne.
  Zgłosił zamulone rowy na końcu Występy po lewej stronie.
  Radny Osman - na drodze powiatowej na wysokości Zespołu Szkół w Łącznej nie ma znaku zakazu zatrzymywania się, dlatego zatrzymują się samochody osobowe osób podwożących dzieci do szkoły, co stwarza niebezpieczeństwo na drodze powiatowej i utrudnia przejazd załadowanym TIR-om.
  Radny Kałuziński - oburzony stwierdził, że słyszy ten wniosek na każdej sesji. Codziennie tam jeżdżę i korków nie widzę , a poza tym gdzie rodzice mają się zatrzymać. Czy zależy Panu na tym aby był znak i podstawa do ukarania.
  Radny Osman - odnosząc się do słów radnego Kałuzińskiego, kieruję się tylko bezpieczeństwem a do zatrzymywania się są parkingi przy szkole.
  Radny Śliwa - prosił aby Pan Starosta w przyszłym roku ujął w budżecie asfalt od posesji Zycha do Sendkowskiego bo szkoda aby się całkowicie rozsypał.
  Radny Czerwiński - prosił o wyjaśnienie co to jest pomoc de minimis, na co Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to dopłata do oleju napędowego.
  Innych pytań nie zgłoszono , więc Przewodnicząca Rady ogłosiła 30 min. przerwę w obradach.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Projekt uchwały szczegółowo omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  W związku ze zmianą ustaw oraz siedziby Biblioteki, Statut Gminnej Biblioteki Publicznej wymagał aktualizacji.
  I tak : w § 1 ust. 1) wprowadza się zapis, że siedzibą Biblioteki jest budynek w miejscowości Czerwona Górka Nr 1 „b”
  Celem poszerzenia zakresu działalności, jedynej na terenie Gminy instytucji kultury zwiększono zakres działań Biblioteki o zadania zawarte w § 1 ust. 2).
  W § 1 ust. 3) jest zakres działania Dyrektora Biblioteki.
  Celem ujednolicenia piśmiennictwa w Statucie wprowadzono ustawowe pojęcie „Dyrektor” w miejsce dotychczasowego zapisu „Kierownik”.
  Po omówieniu Pan Sekretarz poprosił o pytania.

  Radny Nyga - nie wiem czy Pani Wojewoda nam nie podważy tej uchwały , czy nie powinny być dwie instytucje oddzielnie.
  Sekretarz Gminy - nie powinno być uwag ze strony Wojewody, gdyż zmieniamy tylko Statut samorządowej jednostki kultury, która jest odpowiedzialna nie tylko za bibliotekę ale też za szeroko rozumianą kulturę.
  Innych pytań nie zgłoszono .
  Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/35/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2014.
  Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska.
  Na podstawie ustawy o rachunkowości istnieje potrzeba zatwierdzenia przez Radę Gminy rocznych sprawozdań. W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej czyli bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale oraz informacja dodatkowa stanowiące załączniki nr 1,2 3, 4, 5 do uchwały.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej rozpoczęła działalność jako instytucja kultury dnia 01.06.2005r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej na początek i na koniec 2014r. nie ma żadnych należności i zobowiązań. Nie posiada również rozliczeń międzyokresowych .
  Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2014 stanowił kwotę 10,43 zł , natomiast na koniec tegoż roku kwotę 10,85 zł.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej w 2014 r. osiągnęła zysk z działalności w kwocie 0,42 zł na którą wpłynęła różnica między bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia.
  Główna księgowa zakończyła sprawozdanie i podziękowała.
  Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/36/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 15 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że uchwała ta była szczegółowo omawiana na Komisji Planowania i Budżetu ale pomimo to czy są jakieś pytania.
  Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Sławomir Litwiński poinformował, że komisja wypracowała wniosek o przyjęcie zmian zaproponowanych w uchwale.

  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - prosiła radnych o naniesienie poprawki w projektach uchwał na pierwszej stronie , tj. w § 1 plan dochodów oraz w § 2 plan wydatków zwiększenie kwot o 9 tys. zł. Radni nanieśli sobie korektę.
  Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 15 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że uchwała była również omawiana na Komisji Budżetowej, ale czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/38/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 15 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że uchwała była również omawiana na Komisji Budżetowej, ale czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/39/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 15 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że uchwała była również omawiana na Komisji Budżetowej, ale czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr IX/40/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 10, przeciw – 4, wstrzymał się - 1 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. dot. wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr IX/41/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 15 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2014 rok ;
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2014 rok .
  Opinia RIO była pozytywna.

  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  Informację przedstawiła - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.

  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  Gminy Łączna za 2014 rok wraz z uzasadnieniem;
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta - odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łączna z dnia 11 maja 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  Opinię wraz z uzasadnieniem odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk.
  Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek pozytywnie.

  e) Dyskusja
  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat wykonania budżetu za 2014 rok.
  Radny Osman - uzasadnił, dlaczego wstrzymał się na Komisji Rewizyjnej od głosowania za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Łączna .
  Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zaproponowałem aby w najbliższym tygodniu Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie na którym zapoznałaby się z projektem drogi gminnej w Klonowie oraz wszelkimi dokumentami dotyczącymi wykonania remontu na tej drodze.
  Przewodniczący Komisji nie zareagował pozytywnie na moją prośbę. Sugerowano mi abym osobiście poprosił o takie dokumenty w Urzędzie Gminy i zapoznał się z nimi. Jako osoba prywatna nie wystąpiłem do Urzędu Gminy o takie dokumenty, w związku z tym jako Klub Radnych nie będziemy głosować za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Januchta - w odpowiedzi przypomniał, że wniosek wypracowany przez Komisję Rewizyjną był taki, członkowie komisji nie widzieli konieczności zajmowania się sprawą drogi w Klonowie (stosunkiem głosów 3:1), dlatego udzielona została informacja aby radny Osman osobiście działał w tym zakresie i uzyskał interesujące go informacje.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przypomniała, że absolutorium dotyczy tylko i wyłącznie wykonania budżetu za 2014 rok, a radny Osman poruszył sprawy merytoryczne. Radny wystąpił z wnioskiem o kserokopię wszystkich dokumentów dotyczących drogi Klonów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, i pewnego dnia po południu Pan Radny być może z pomocą innych osób, przyjdzie do Urzędu celem przejrzenia tych dokumentów.
  Zareagowałam wtedy ostro, że ma takiej możliwości aby osoby obce niebędące pracownikami przeglądały dokumenty urzędowe po godzinach pracy.
  Radny Kałuziński - poparł Panią Skarbnik, że radny Osman chciał aby skserować dokumenty aby mógł je przeglądać pewnego dnia po południu.
  Natomiast propozycja Pani Skarbnik była taka, aby na Komisji Rewizyjnej przejrzeć oryginały dokumentów w obecności pracownika Urzędu. Jednak pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej nie widzieli takiej potrzeby.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Januchta - aby zamknąć temat, prosił aby zdecydowanie rozgraniczyć absolutorium od innych spraw .
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

  f) podjęcie uchwały.
  Przewodnicząca Rady - przeczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr IX/42/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 10 radnych, przeciw - 4, wstrzymał się -1 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady - pogratulowała Wójtowi Gminy.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Podziękował Radzie Gminy za poparcie w sprawie absolutorium i wyjaśnił pewną rzecz. Wszystkie dokumenty są dla Państwa dyspozycji, czy to na komisji czy indywidualnie.
  Natomiast kserowanie i poświadczanie za zgodność stosów dokumentów - zastanawiam się po co to komu jest potrzebne.
  Druga sprawa to, RIO kontrolowało wszelkie działania Wójta za cały 2014 rok i co do procedur podejmowania decyzji nie było żadnych uwag. Jeśli radni mają jakieś swoje uwagi do wykonania budżetu , macie Państwo prawo do tego, proszę więc zgłaszać i pytać.
  Chciałbym dodać, że budżet ubiegłego roku był budżetem trudnym. Podejmowane jednak decyzje i działania świadczyły o tym, że wszyscy chcemy aby nasza gmina rozwijała się jak najlepiej.
  Na pewno nie zrealizowaliśmy wszystkiego na co mieszkańcy oczekują i w najbliższych latach wszystkich oczekiwań nie spełnimy, ze względu na nasze możliwości finansowe. Kończąc Pan Wójt jeszcze raz podziękował za głosowanie.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - zwracając się do Przewodniczącego Klubu Radnych radnego Jacka Śliwy prosiła o zamieszczanie na stronie internetowej Klubu rzetelnych informacji. W zestawieniu informacji finansowych, zamieszczonych na stronie Klubu są nierzetelne , nieprawdziwe informacje. Napisane zostało , że są to dane ze strony Ministerstwa Finansów , co też nie jest prawdą. W wielu przypadkach w tym zestawieniu są przekroczenia planu, których nie stwierdziło ani RIO ani Komisja Rewizyjna, bo ich nie ma. Zwyczajnie są to dane nierzetelne.
  Przewodniczący Klubu radny Śliwa - odpowiedział, że sprawdzi to.

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 25 marca 2015r.
  - z dnia 30 marca 2015r.
  - z dnia 27 kwietnia 2015r.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy Państwo Radni zapoznali się z treścią protokołów i czy są jakieś uwagi.
  Radny Osman - zgłosił uwagę do wypowiedzi Wójta Gminy w protokole Nr VII/2015 o dobowym przyjmowaniu ścieków do oczyszczalni ścieków. Zapis w protokole był rzetelny, natomiast radny nie zgadzał się ze stwierdzeniem Wójta Gminy , że dobowe przyjecie cieków jest 30 m3.
  Nie była to więc uwaga do treści protokołu. Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem kolejnych protokołów.
  Protokół Nr VI/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 marca 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 11 , przeciw – 4 / 15)
  Protokół Nr VII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 marca 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 11 , przeciw – 4/ 15)
  Protokół Nr VIII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 kwietnia 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 10 , przeciw – 5 / 15 )

  Ad. 13

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła IX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga
  Data wprowadzenia: 2015-06-18 1245
  Data upublicznienia: 2015-06-18
  Art. czytany: 1211 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna