A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka - usługa projektowa
» Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku
» Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2018 roku
» POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
» Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Wójta Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2015r.
 • ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Przetarg nieograniczony na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2015/2016”

  ZP-Or.260.1.2015 Łączna, dnia 29.07.2015 r.


  ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2015/2016”, nr postępowania
  ZP-Or.260.1.2015, Numer ogłoszenia: 163002 - 2015 po dokonaniu sprawdzenia ofert:
  I. Wykluczono Wykonawcę, a oferta została odrzucona:
  LECH TRANS Paweł Lech, Pępice 38, 26-080 Mniów
  Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
  Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 20.07.2015 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 27.07.2015 roku. Wykonawca
  w wyznaczonym terminie nie złożył brakującego dokumentu.
  W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
  - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
  - art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


  II. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  TRAVELLER BUS
  Artur Pawełkiewicz
  ul. Wesoła 51
  25-363 Kielce
  Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100% cena.
  Do przetargu przystąpiło 5 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę
  i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia (zł) Punktacja
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 196 948,80 86,30
  2 PRZEWÓZ OSÓB USŁUGI TRANSPORTOWE Sławomir Dąbek, Wincentów 41, 26-065 Piekoszów Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 190 820,00 89,00
  3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 188 000,00 90,40
  4 LECH TRANS Paweł Lech, Pępice 38, 26-080 Mniów Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 159 988,00 -
  5 TRAVELLER BUS Artur Pawełkiewicz, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 169 952,00 100

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 10 sierpnia 2015 r.

  Romuald Kowaliński
  Wójt Gminy Łączna


  Data wprowadzenia: 2015-07-29 0803
  Data upublicznienia: 2015-07-29
  Art. czytany: 2448 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna