A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr X/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 10 lipca 2015r.

  Protokół Nr X/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 10 lipca 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,15

  Ad. 1
  Dnia 10 lipca 2015r. odbyło się kolejne w kadencji X-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna oraz mieszkańcy wg listy obecności.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15-tu radnych czyli obecni wszyscy, co stanowiło 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radną Malwinę Odrzywolską , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zgłosił dwa wnioski do porządku obrad .
  1/ prosił o zdjęcie z porządku obrad p. 8 f) projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łączna.
  2/ w miejsce w p. 8 f) wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Pan Wójt uzasadnił wprowadzenie nowej uchwały.
  Chodzi o przewozy osób komunikacją zbiorową, przez firmę Witkobus. Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował sieć nowych przystanków komunikacyjnych, zaproponowanych w uchwale w p. 8 c).
  W następnej kolejności będzie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę z 2011 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ta uchwała zawiera wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych na terenie naszej gminy. Procedury przewidują podjęcie takiej uchwały, niezbędnej dla Urzędu Marszałkowskiego do wydania decyzji dla przewoźnika. Projekt uchwały radni otrzymali w tej chwili natomiast załączniki będą doręczone chwilę później (drukują się ).
  Zależy nam na tym, aby tę pracę wykonać w trybie przyspieszonym po to aby uruchomienie nowych tras przewozów mogło ruszyć wcześniej przed 1 września, aby mieszkańcy dowiedzieli się o tym i zapoznali z rozkładem jazdy.
  Radny Borowiec - zgłosił wniosek odnośnie p. 8 b) aby podjęcie uchwały w sprawie
  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, zamienić na informację w tej sprawie gdyż ta uchwała była uchylona przez Wojewodę.
  Wójt Gminy - zaprzeczył, że ta uchwała nie była uchylona przez Wojewodę i dotyczy tylko terenu górniczego „Bukowej Góry” w określonych granicach. Pan Radny pomylił dwie uchwały, Wojewoda Świętokrzyski uchyliła uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  Radny Śliwa - prosiłem na komisji aby poprosić Prezesa PCC Silicium aby przyszedł na sesję Rady Gminy i przedstawił temat. Nie ma nikogo, nie mamy pewności czy podejmujemy decyzję słuszną czy nie, dlatego proponuję zdjąć tę uchwałę z porządku obrad. Niech przyjdzie ktoś z Zakładu PCC i wyjaśni sprawę.
  Pan Wójt - prosił aby pozostawić ten punkt w porządku obrad a w tym punkcie pracownik przyjdzie i wyjaśni co będzie w jego mocy. Zaproszenie do PCC Silicium zostało wystosowane , dlaczego nikt nie przyszedł tego nie wiemy.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za wnioskiem Wójta Gminy tj. skreślenie z porządku obrad p. 8 f) a w zamian wprowadzenie w tym punkcie, projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Wniosek przegłosowali wszyscy radni ( za- 15/15 ).
  Radny Osman - w tym momencie rozdał radnym pismo do przeczytania, na temat jak doszło do prywatyzacji „Bukowej Góry”.
  Proponował również wyjazd do zakładu PCC Silicium, aby zobaczyć teren na miejscu i porozmawiać z przedstawicielami Zakładu.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła następnie głosowanie za wnioskiem radnego Borowca i radnego Śliwy o skreślenie z porządku obrad p. 8 b).
  Radni nie poparli w/w wniosku (za- 5 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się - 3 / 15).
  Punkt 8 b) pozostał w porządku obrad.
  Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  c) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łączna
  d) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Jęgrzna stanowiącej własność Gminy Łączna
  e) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna
  f) dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie
  z przystanków komunikacyjnych
  g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 27 maja 2015r. do dnia
  10 lipca 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  1 czerwca - w rozprawie administracyjnej w sprawie zakłócania stosunków wodnych w
  Goździe ( p. Toporek),
  2 czerwca – w Urzędzie Miasta Skarżysko w spotkaniu dotyczącym koncepcji komunikacji publicznej w całym powiecie skarżyskim,
  3 czerwca - w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,
  11 czerwca – w spotkaniu z p. Andrzejem Munnichem w sprawie kanalizacji,
  19 czerwca – w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach,
  - w spotkaniu z Andrzejem Pałysem Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  23 czerwca – w negocjacjach w sprawie działek w Goździe ( Toporek – Szpankowska ) ,
  25-26 czerwca – w uroczystościach zakończenia zajęć dydaktycznych i wręczeniu statuetek i stypendiów Wójta Gminy Łączna uczniom z najlepszymi wynikami w szkołach na terenie naszej Gminy,
  1 lipca - w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,
  7 lipca – z Przedstawicielami Firmy SANITEX w sprawie rozliczenia i zakończenia
  inwestycji kanalizacyjnej realizowanej w Łącznej i Goździe,
  - z przedstawicielami firmy EKO – Fin w sprawie zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Kamionkach,
  8 lipca – w przekazaniu placu budowy pod remont drogi w Występie,
  9 lipca – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim w sprawie finansowania remontu drogi w Występie,
  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2015 rok,
  - w sprawie określenia wysokości Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce
  i Stypendium Wójta Gminy Łączna za wybitne osiągnięcia w 2015 roku,
  - w sprawie użyczenia budynku znajdującego się w miejscowości Czerwona Górka 1”b”
  pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  W ostatnich dniach podpisałem umowy :
  - w sprawie dofinansowania w 2015 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego,
  - z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO-Kwiat Sp. z o.o. z Woli Jachowej i Przedsiębiorstwem ORDER Tomasz Michta Jęgrzna Gmina Łączna na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz prowadzeniu i doposażeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów
  komunalnych PSZOK, na okres od 1 lipca br. do 30 czerwca 2017r. Przebieg całego postępowania przetargowego obrazuje załącznik do nin. sprawozdania.
  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łączna dla Powiatu Skarżyskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Występa,
  - na zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca do kąpieli na terenie zbiornika Jaśle,
  - na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej tłoczni ścieków P1 i P2,

  Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP na dzień 6 września br. zarządzono referendum ogólnokrajowe. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 7 sierpnia podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
  Wszelkie informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych i mieszkańców dotyczące referendum zamieszczane są zwyczajowo na stronie BIP Urzędu w zakładce WYBORY.
  W ostatnim miesiącu skomunalizowano 2 nieruchomości w miejscowościach Jęgrzna i Podłazie o Łącznej powierzchni 0,2615 ha.
  Przesłano także STUDIUM do organów opiniujących. Większość opinii została pozytywnie rozpatrzona, jedynie Urząd Marszałkowski odmówił uzgodnienia z uwagi na zbyt dużą ilość terenów budowlanych.
  Ponadto:
  W odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów z ostatniej sesji Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kam. z dniem 26 czerwca br. przesłał informacje o sposobie ich realizacji ( pismo w załączniku ).
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego a pracownicy robót publicznych wykaszają pobocze drogi e7 w Goździe oraz teren wokół zalewu.
  W najbliższym terminie zostaną uzupełnione ubytki przy drodze gminnej w Jęgrznej oraz kontynuowanie wykaszania poboczy pozostałych dróg gminnych.
  Harmonogram prac dla tych pracowników prowadzi Krzysztof Pastuszka i prośby Państwa radnych i sołtysów najlepiej zgłaszać bezpośrednio do tegoż pracownika.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Pan Wójt bardzo szczegółowo przedstawił sprawę przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy. (zał. do protokołu)
  Pan Wójt rozwinął następnie punkt w sprawie Studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wszystkie podmioty uzgodniły dokumenty bez uwag , jedynie Urząd Marszałkowski ustosunkował się negatywnie do Studium, w temacie terenów budowlanych. Urząd Marszałkowski wystosował do nas w tej sprawie obszerne pismo. Obecnie jesteśmy na etapie kolejnych uzgodnień. W tym celu odbędzie się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim.
  Urząd Marszałkowski chciałby aby nasza gmina stała się skansenem miasta, ale przecież to przez naszą gminę przebiegają dwie główne magistrale komunikacyjne tj. droga ekspresowa S-7 i droga kolejowa. Pewne obszary budowlane przeznaczyliśmy pod fotowoltaikę. Dokumenty są do wglądu a oprócz tego będę informował radnych o każdym posunięciu w tej sprawie.

  Następnie Pan Wójt odniósł się do wniosku z Komisji Gospodarczej radnego Czerwińskiego o utrzymywanie chodników i ciągu pieszego przy drodze E-7 .
  W świetle ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.


  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - pytał :
  1/ czy firma EKO-KWIAT to jest ta sama firma czy inna.
  2/ PTTK Kielce przysłało do gminy pismo o środki na odnowę szlaków turystycznych i nie ma odpowiedzi do tej pory.
  3/ prosił o zegar na ścianie w sali obrad.
  Radny Śliwa - stwierdził, że na workach pisze firma ORDER a nie EKO-KWIAT.
  W Klonowie nie ma chodników, ale jak jest z rowami, większość mieszkańców kosi rowy ale jest jeden, który się zawziął i nie wykosi.
  Radny Osman - zapytał odnośnie przetargu na odbiór odpadów. Jakie było uzasadnienie i przyczyna , odrzucenia w przetargu firmy Transport i Usługi Asenizacyjne Pogorzelski.
  Pan Wójt ponownie tłumaczył sprawę przetargu na odbiór odpadów.
  Do przetargu wpłynęły 3 oferty: Miejskie Usługi Komunalne Skarżysko-Kamienna, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Wola Jachowa i Zakład Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski Skarżysko-Kamienna
  W skład Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKO-KWIAT wchodzi spółka ORDER , co prawo dopuszcza, czyli EKO-KWIAT + ORDER = konsorcjum.
  Konsorcjum miało wszystkie wymagane dokumenty, natomiast Firma Pana Pogorzelskiego nie miała kompletu dokumentów . Brakowało dokumentów uprawniających do odbioru odpadów różnych z PSZOK-u. Poprosiliśmy Pana Pogorzelskiego o uzupełnienie dokumentów. Uzupełnił dokumenty ale w sposób nieprawidłowy.
  Odnośnie odnawiania szlaków turystycznych , odnawianie szlaków należy do organizacji turystycznych PTTK. Natomiast do pozyskania przez gminę będą środki unijne na ścieżki dydaktyczne i nad tym warto byłoby się pochylić.
  Radny Barański - zgłosił , że mieszkańcy Czerwonej Górki za przejazdem kolejowym proszą aby autobus szkolny dowoził dzieci do szkoły.
  Radny Śliwa - zabrał głos na temat wody w Klonowie . Wystąpiły zatrucia wodą w Klonowie, zachorowało 35 osób plus dzieci. Lekarz Powiatowy w Skarżysku wprowadził mnie w błąd, dlatego zadzwoniłem do Głównego Lekarza w Kraju, który powiedział mi, że zapewnienie dobrej wody ciąży na wójcie gminy. Za badania wody powinna być obciążana gmina. W Klonowie woda nie jest dobra bo występują zatrucia, nie da się pić. Co wobec tego w najbliższym czasie zrobimy w temacie wody w Klonowie.
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski - odpowiedział.
  Bakterii rota wirusa w wodzie nie ma , natomiast jakość wody się pogorszyła. Aby poprawić jakość wody wybudowano kiedyś stację uzdatniania wody.
  W ostatnim czasie był zdecydowanie większy pobór wody niż wydajność pomp. Wydajność dwóch pomp tj. 2 x 5 m3/godz. Pracownicy ZGK wykonali tzw. bajpasy.
  W wodzie pojawiła się zdecydowanie większa ilość rozpuszczonego manganu na poziomie 500 mg. Poprosiłem projektanta stacji uzdatniania wody aby powiedział mi dlaczego taki nagły skok manganu. Po ocenie Pana Projektanta podejmiemy odpowiednie kroki w celu poprawy jakości wody.
  Radny Śliwa - podziękował Kierownikowi ZGK za wyjaśnienia a zwracając się do Przewodniczącej Rady krzyczał, że do mieszkańców Klonowa powiedziała „ruszcie dupę” bo wisi na tablicy.
  Przewodnicząca Rady - zwróciła uwagę radnemu aby jej nie ubliżał. To są bardzo poważne zarzuty. Zapytała do kogo tak powiedziała, i czy na pewno takiego sformułowania użyła, co radny Śliwa po raz drugi potwierdził. Sprawę będziemy dalej kontynuować.
  Sołtys Wykrota - zapytał kiedy będzie uchwalane Studium uwarunkowań.
  Czy mieszkańcy są powiadomieni o wydawaniu żywności.
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska - poinformowała, że mieszkańcy są powiadomieni o wydawaniu żywności a poza tym informację taką będzie głosił ksiądz w kościele.
  Radny Nyga - prosił o wyjaśnienie słabego ciśnienia wody w Zajamniu.
  Kierownik ZGK - odpowiedział, że odcinek wodociągu budowany w ramach komitetu o małym przekroju rur, po prostu jest zatkany i nie ma możliwości zwiększenia ciśnienia wody.
  Radny Czerwiński - przypomniał Panu Wójtowi, że dnia 23 czerwca br. był na spotkaniu w Wojewódzkim Domu Kultury na temat PROW, a nie ujął tego w sprawozdaniu. Czy Wójt Gminy był tam prywatnie czy służbowo.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że na takie spotkania jeździ służbowo. Było to spotkanie podsumowujące , zakończenie programów. Mam na to dokumentację zdjęciową, która mogę udostępnić. Przepraszam, że umknęła mi ta data w sprawozdaniu.
  Radny Wisowaty - wrócił do koszenia rowów. Większość mieszkańców kosi rowy, ale tam gdzie nikt nie mieszka niektóre działki straszą. Proszę o interwencję do powiatu.
  Przewodnicząca Rady - zgłosiła potrzebę wykoszenia traw na krzyżówkach w różnych miejscach w gminie , bo to utrudnia widoczność, co stwarza zagrożenie.
  Radny Czerwiński - stwierdził, że dzwonił w poniedziałek do pracownika Pana Pastuszki o posprzątanie rowu w Goździe i do dziś (piątek) to leży.
  Wójt Gminy - nie będzie posprzątane dopóki pracownicy grupy robót nie będą mieli czasu i możliwości. Wydajność tych ludzi jest określona, dlatego czasem trzeba poczekać. Nic by się też nie stało gdyby mieszkańcy sprzątnęli trawę nad swoimi posesjami. Jeśli nie proszę o cierpliwość. Techniczny problem jest taki, że Urząd nie dysponuje środkiem transportu , dlatego pracownicy przemieszczają się pieszo.
  Radny Śliwa - proponował , aby zorganizować konkurs na zawsze ładnie wykoszony i utrzymany ogród przed domem zima-lato, i dać dyplom takiemu mieszkańcowi. Może przez to zrodzi się rywalizacja.
  Radny Nyga - zgłosił do poprawienia 2 ubytki w nawierzchni drogi Jęgrzna-Gózd .
  Radny Borowiec - zadał dwa pytania:
  1/ czy w dalszym ciągu są pobierane opłaty za szachy i fitness w budynku GBP
  2/ w którym roku ostatnio nasza gmina zorganizowała Dzień Dziecka, tak jest praktykowane w innych gminach.
  Radny Januchta - prosił o wyjaśnienie uchwały w sprawie przystanków bo 2 przystanków w Zaskalu nie ma w tym załączniku.
  Wójt Gminy - w sprawie przystanków w Zaskalu odpowiedział, że w tym załączniku ich nie ma bo już funkcjonują one są w poprzedniej uchwale.
  Odnośnie konkursu proponowanego przez radnego Śliwę, Pan Wójt byłby za tym, tylko trzeba zapewnić jakieś środki na ten cel na nagrody i ustalić pewne zasady. Taki pomysł już kiedyś był i nie spotkał się z zainteresowaniem.
  Jeśli chodzi o Dzień Dziecka to dość dawno nie był w naszej gminie organizowany ale jeśli będą takie wnioski, możemy wpisać do kalendarza naszych imprez gminnych i zapewnić jakieś środki w budżecie. Ostatni Dzień Dziecka był w naszej gminie deszczowy i później nie było już takich propozycji.
  My nie pobieramy opłat za zajęcia w budynku GBP , udostępniamy sale nieodpłatnie.
  Na kolejną sesję rady Gminy przygotuje informację dotyczącą zajęć w Gminnej Bibliotece Publicznej w formie sprawozdania.
  Radny Litwiński - wyraził swoją opinię w kilku sprawach.
  1/ Moce pracowników i sprzęt - sprzętów nie mamy, sprzęty jakimi dysponuje ZGK to złomy , dlaczego Kierownik ZGK nie interweniuje, nie zgłasza potrzeby zakupu sprzętów. Zużyte sprzęty trzeba sprzedać i kupić coś lepszego.
  2/ sprawa konkursu - na początku lat 2000 takie konkursy się odbywały na poziomie powiatowym, wojewódzkim i makroregionalnym . Brałem udział w konkursach „Piękne i bezpieczne gospodarstwo rolne” i nawet byłem zwycięzcą, były nagrody.
  3/ odnośnie utrzymywania porządku nad swoimi nieruchomościami. W innych miejscowościach mieszkańcy wykazują więcej inicjatywy, więcej zaangażowania i chęci. U nas takiej świadomości nie ma. Ja mobilizuję swoich mieszkańców poprzez ogłoszenia.
  Radny Osman - będąc ostatnio na dyżurze radnego, zrobił zdjęcie zeszytu dyżurów radnych. Uwaga do radnych - uderzmy się w piersi.
  Na jubileuszu gminy była puszka na datki i niektórzy wrzucali datki w kopertach. Chciałbym zapytać organizatora gdzie ukazała się taka informacja o zbiórce publicznej, co dalej z puszką i jak te pieniądze zostały rozliczone i wydane.
  Przewodnicząca Rady - pieniądze z puszki zostały komisyjnie policzone w dniu jubileuszu , sporządzony został protokół i podpisany. Resztą zajął się Sekretarz Gminy.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - uzupełnił wyjaśnienie. Tego samego wieczoru środki zostały policzone, protokół podpisany, środki wpłynęły na konto bankowe Centrum Inicjatyw Lokalnych, z których zapłacono 3 pierwsze faktury. Dokumenty są do wglądu.

  Radny Barański - tam gdzie są sztandary i gwoździe, tam są urny na wrzucanie datków, jest to forma grzecznościowa, można wrzucić lub nie, nie ma takiej konieczności. Nietaktem byłoby ogłaszać i prosić o wrzucenie datków.
  Radny Osman - proszę wobec tego zapytać o to Urząd Skarbowy. Trzeba było zgłosić i poinformować.
  Radny Borowiec - zapytał co się stało, że takie słabe są wyniki nauczania w Gimnazjum w Łącznej. 160 uczniów opuściło szkoły podstawowe, czy ci uczniowie trafią do naszego Gimnazjum, czy większość z nich odejdzie.
  Radna Żaczek - zdziwiona zapytała skąd Pan Radny wyliczył 160 uczniów kończących szkoły podstawowe, bo mamy tylko dwie klasy VI, nie ma tylu uczniów kończących szkołę podstawową.
  Wyniki są słabe bo się dzieci nie uczą. Jest też wiele innych przyczyn. To pytanie trzeba skierować do Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.
  Przewodnicząca Rady - proponowała zorganizować Komisję Społeczną i na tej komisji rozmawiać z Panem Dyrektorem Szkoły.
  Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Żaczek - obiecała zorganizować Komisję Społeczną pod koniec sierpnia z udziałem dyrektorów szkół.
  Radny Osman - poprosił o statystykę: ile dzieci kończy szkoły podstawowe w gminie i ile trafi do naszego gimnazjum.
  W odpowiedzi na wniosek radnego Osmana, w przerwie obrad Sekretarz Gminy przygotował informację ile dzieci ukończyło szkoły podstawowe w gminie i ile trafi do naszego gimnazjum i po przerwie radni otrzymali taką informację na piśmie.
  Sołtys Występy p. Bracha - zapytał czy były stypendia dla naszych uczniów, jakie są kryteria przyznawania stypendium i dlaczego szkoła w Zaleziance nie została uwzględniona.
  Wójt Gminy - są stypendia dla uczniów, warunki przyznawania stypendium są ściśle określone. Regulamin jest dostępny trzeba go przeczytać. O stypendium decyduje rada pedagogiczna każdej ze szkół. Wójt przyznaje stypendia na wniosek szkół. Szkoła w Zaleziance nie została uwzględniona ponieważ Gmina nie jest organem prowadzącym tę szkołę.
  Na pytanie radnego Śliwy o sprzęty w ZGK, Kierownik ZGK odpowiedział , że sprzęty mają wszystkie wymagane przeglądy i wszystkie pozwolenia.
  Radny Osman - zapytał o stację uzdatniania wody w Klonowie , ile kosztowała i co dalej ze złą wodą w Klonowie.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - stacja uzdatniania wody w Klonowie kosztowała ponad 40 tys. zł. i Rada Gminy o tym zdecydowała. Decyzję o tym podjęto po opinii fachowców, którzy stwierdzili , że konieczna jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Po wykonaniu i odbiorze stacji, wszystkie badania wody pokazywały dobre parametry wody i mangan był również poniżej 50 mg. Stacja uzdatniania wody pracowała i funkcjonowała prawidłowo . Dlaczego dziś jest inaczej, jest problem z manganem, będziemy wspólnie z Kierownikiem ZGK dociekać.
  Postaram się też podeprzeć opinią pracownika firmy, która modernizowała stację uzdatniania wody. Takie spotkanie mam umówione na przyszły tydzień. Obowiązkiem gminy jest dopilnowanie wszystkich ujęć wody a po to jest powołany Zakład Gospodarki Komunalnej.
  Radny Osman - poinformował, że chciałby uczestniczyć w spotkaniu z tą firmą na co
  Wójt Gminy odpowiedział, że nie widzi problemu, choć lepiej byłoby aby radny z Klonowa uczestniczył w tym spotkaniu i na pewno radny Śliwa zostanie poinformowany.
  Radny Kałuziński - zapytał kiedy Kierownik ZGK składał wniosek o zakup sprzętu i kiedy go Rada Gminy odrzuciła.
  Kierownik ZGK - wniosek składałem w poprzedniej kadencji.
  Radny Śliwa - pytał co teraz zrobić, bo mamy 500 mg manganu.
  Kierownik ZGK - na wejściu jest 500 manganu, zwiększyliśmy ilość chloru i cały czas badamy poziom manganu.
  Radna Żaczek - zapytała czy odebrana jest kanalizacja Łączna-Gózd, czy wykonano już 40 studni i czy mieszkańcy mogą wykonywać przyłącza.
  Wójt Gminy - wczoraj odbył się rozruch techniczny dwóch pompowni. Dokumenty poszły do Starostwa , po rozruchu technicznym musi upłynąć 21 dni. Po tym terminie przekażemy mienie w użytkowanie ZGK i dopiero wtedy ZGK może wydawać warunki do podłączenia, taka jest procedura.
  Radny Osman - zapytał czy w takich sytuacjach jak na Klonowie , gdzie był znacznie przekroczony mangan w wodzie , nie powinna być dowożona woda zdatna do picia.
  Wójt Gminy - poprosił o odpowiedź Kierownika ZGK.
  Kierownik ZGK - o konieczności dowozu wody decyduje Sanepid. Jak na razie nie mamy zakazu używania wody, Sanepid uważa, że mangan nie jest szkodliwy dla zdrowia.
  Radny Śliwa - Strzelcy, którzy byli przy pomniku w Klonowie , chcą zrobić szkolenie młodym z zakresu pierwszej pomocy i służby wojskowej. Czy mogą przenocować w szkole w Klonowie.
  Wójt Gminy - jeśli zagwarantują bezpieczeństwo mienia, mogą przenocować.
  Radny Borowiec - nie dostałem odpowiedzi z poprzedniej sesji, w jaki sposób zapraszano przedsiębiorców na spotkanie z PUP w Łącznej.
  Wójt Gminy - kierowaliśmy zaproszenia do wszystkich przedsiębiorców, jeśli do kogoś zaproszenie nie dotarło wyciągnę konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych. Zainteresowanie jednak było niewielkie. Otrzymałem informację po sesji, że wszyscy byli poinformowani, nie wiem kto nie otrzymał informacji.
  Radny Borowiec - dzwoniłem do kilku osób prowadzących działalność i nikt nie wiedział o takim spotkaniu.
  Radny Śliwa - proponował powołać Klub Przedsiębiorców.
  Przewodnicząca Rady - powiedziała, że po raz kolejny padło oszczerstwo pod moim adresem, publicznie na sali obrad. Pan Radny Śliwa szarpie moje dobre imię, dlatego ja tego nie zostawię. Takie słowa z moich ust nigdy nie padły i Pan Radny tego nie słyszał.
  Przewodnicząca Rady wyjaśniła jak wyglądała ta rozmowa.
  Zadzwoniła do mnie mieszkanka Klonowa z pytaniem o wodę, była to sobota. Ponieważ nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, zadzwoniłam do pracownika Urzędu, który mnie poinformował, że ogłoszenia w sprawie wody zostały powieszone w piątek na tablicach ogłoszeń w Klonowie. Oddzwoniłam do tej Pani grzecznie i powiedziałam, że macie Państwo ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. Nie użyłam sformułowania „ruszcie dupę” ( w tym momencie przeprosiła zebranych za użycie tych słów) .
  Radny Śliwa - nadal podtrzymywał swoje stanowisko, że to nie jest oszczerstwo, bo takie słowa padły do mieszkanki Klonowa tak mówiła, a na dowód ma nagranie tej rozmowy.
  Radny Osman - nie ubliżajmy sobie. Na poprzedniej sesji również mi ubliżono, bo zostałem nazwany kłamcą, ale nie zostało to odnotowane w protokole.
  Przewodnicząca Rady - cieszę się bardzo , że jest nagranie z tej rozmowy bo je odtworzymy. Chciałabym aby tu na tej sali, zostało sprostowane to, co zostało powiedziane , wtedy nie będzie żadnych konsekwencji.
  Radny Śliwa - zażądam ponownie wyjaśnień ze strony tej Pani i jeśli powie , że takie słowa nie padły przeproszę Panią Przewodniczącą Rady na sesji.

  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła pół godz. przerwy.


  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił projekt uchwały.
  W uchwale proponuje się przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
  z powrotem na Czerwona Górkę 1 b, jak to było do 2012 roku. Siedziba komisji w Kamionkach w przedszkolu, była tymczasowa na czas remontu budynku po byłej szkole w Czerwonej Górce 1 b i była pewną uciążliwością dla przedszkola. Jest to więc powrót siedziby komisji na poprzednie miejsce.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/43/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  Projekt uchwały omówił pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko.
  W uchwale chodzi o zmianę terenu wydobywczego, nie terenu górniczego . Przedkładając taki projekt uchwały Bukowa Góra ma na celu przedłużenie pracy Zakładu. Obecne złoża w obecnych granicach planu wystarczą do roku 2030. Po tym terminie Zakład musiałby zakończyć swoją działalność. Podjęcie tej uchwały pozwoli Zakładowi na kolejne 30 lat pracy.
  Pan Moćko poprosił o pytania.
  Radny Osman - zapytał dlaczego w tym momencie mamy podejmować decyzję, jeśli Bukowa Góra ma zagwarantowaną działalność wydobywczą do 2030 roku . Jak to wpłynie na wartość kapitałową Zakładu, jeśli powiększamy areał złoża. Jeżeli podejmiemy uchwałę na prośbę PCC Silicium, powiększamy wiec areał złoża, co w zamian za to będą mieli nasi ludzie, bo na razie są zwalniani. Proponuję przejechać się, zobaczyć i usłyszeć jak to wygląda a tymczasem wstrzymać się z podejmowaniem tej uchwały.
  Wójt Gminy - Ja nie jestem adwokatem PCC Silicium tylko Wójtem Gminy.
  PCC przeprowadziło szereg kosztownych badań geologicznych, które potwierdziły istnienie i wielkość złoża, oraz zawartość krzemionki w złożu na terenie górniczym. Spółka posiada na to dokumenty. PCC Silicium jest spółką i oddziaływanie samorządu na politykę kadrową spółki jest żadne, nie mamy tu żadnego wpływu. Nie musimy dziś podejmować decyzji, jest to wola Rady Gminy. Rada Gminy ma prawo żądać więcej informacji, aby przedstawiciel spółki PCC przyszedł i wyjaśnił po to aby radni mogli podjąć decyzję świadomie. Proszę tylko aby nie nastawiać się z góry negatywnie, patrzmy perpektywicznie również w przyszłość.
  Pracownik p. Moćko - dodał, że złoże zostało już zaakceptowane Decyzją Wojewody. Ustawowy obowiązek jest ująć to złoże w Studium, co zostało zrobione. Następną sprawą jest wykonanie miejscowego planu dla tego złoża. Czyli nie my decydujemy o złożu bo o zwiększeniu złoża zadecydował Wojewoda Świętokrzyski.


  Radny Januchta - uważał, że nieobecność przedstawiciela PCC Silicium jest niezrozumiała, skoro Zarząd Spółki wystąpił z projektem uchwały a nie jest zainteresowany jej podjęciem czy wyjaśnieniem tematu. Podjęcie tej uchwały byłoby żenujące.
  Radny Osman - nie podejmując dziś uchwały nie znaczy, że mówimy już na zawsze „nie”, bo do tematu zawsze można wrócić.
  Radny Borowiec - poprosił o wyjaśnienie granic złoża . Dlaczego dziś nie ma Pana Urbanisty.
  Pan Moćko - granice złoża są wewnątrz terenu górniczego, w terenach leśnych. Bukowa Góra pokrywa w pełni koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mają swojego urbanistę. Można ewentualnie zaprosić przedstawicieli PCC wraz z ich Urbanistą.
  Radny Śliwa - jeśli zależy Zakładowi PCC na tej uchwale to powinni przyjść, wyjaśnić temat Radzie Gminy i przekonać do głosowania.
  Radny Osman - zapytał jak są płacone podatki z Bukowej Góry, czy jest podatek od wydobycia i co mogłoby wpłynąć na wysokość podatków.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - podatek od nieruchomości „Bukowa Góra” płaci miesięcznie 52 000 zł , natomiast od wydobycia jest to opłata eksploatacyjna, która na ten rok wynosi 500 000 zł.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  Uchwała nie została podjęta. ( za - 0 , przeciw - 8 radnych, wstrzymało się – 7 / 15)


  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - inicjatywa wypłynęła od mieszkańców Zagórza i Zaskala w sprawie uruchomienia komunikacji publicznej przynajmniej do Łącznej.
  Znalazł się przewoźnik, który jest zainteresowany uruchomieniem takiej komunikacji nie tylko do Łącznej ale też do Kielc. W tym celu jest potrzeba określenia sieci przystanków .
  W dotychczasowej uchwale nie było np. żadnego przystanku w Podzagnańszczu czy w Jęgrznej. Procedury w tym zakresie mówią, że sieć przystanków trzeba ustalać z zarządcami dróg czyli u nas z Zarządem Dróg Powiatowych.
  Projekt uchwały wskazuje wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Pierwsze uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym posiadamy. Dziś jeszcze proponujemy do podjęcia kolejną uchwałę w sprawie wykazu wszystkich przystanków komunikacyjnych na terenie naszej gminy. Pośpiech w tym działaniu uzasadniamy tym, że przewoźnik chciałby jak najszybciej uruchomić komunikację , aby ruszyła jeszcze w miesiącu sierpniu br. Wnioskuję o podjecie obu uchwał.
  Radny Osman - zapytał w jakiej ilości nowe przystanki zostaną wybudowane.
  Wójt Gminy - nie mówimy o budowie przystanków tylko o lokalizacji co znaczy , że będą specjalne oznakowania , nie koniecznie od razu musi być wiata. W dalszej kolejności stopniowo będą budowane wiaty, po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych.


  Radny Śliwa - zapytał jaki będzie koszt biletów i czy Gmina będzie dopłacała do przewozów.
  Wójt Gminy - nie przypuszczam, aby bilety były droższe niż u innych przewoźników.
  O żadnej dotacji ze strony Gminy nie było mowy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/44/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Jęgrzna stanowiącej własność Gminy Łączna .
  Wójt Gminy - poinformował, że chodzi o działkę rolniczą w obrębie Jęgrzna. Na komisji Gospodarczej temat obu działek był omówiony. Pojawili się nabywcy na te działki, stąd projekty uchwał na zbycie.
  Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Mirosław Nyga - potwierdził, że sprawa zbycia nieruchomości na Jęgrznej jak również na Podłaziu była analizowana na komisji Gospodarczej i wniosek z komisji był za zbyciem obu nieruchomości. W obu przypadkach chętnymi nabywcami są właściciele sąsiednich nieruchomości.
  Radny Podłazia Litwiński - uzupełnił informację w sprawie działki w Podłaziu. Jest to mała działka 5 arów od strony drogi w Podłaziu, a zainteresowanym jest młody człowiek właściciel działki położonej z tyłu za tą działką.
  Radny Borowiec - zapytał jaka jest proponowana cena na te działki i na co byłyby przeznaczone pieniądze ze sprzedaży tych działek.
  Wójt Gminy - przedstawił procedurę sprzedaży działek gminnych. Jeśli rada gminy wyrazi zgodę na zbycie nieruchomości Urząd Gminy dokonuje ekspertyzy, wycenia działkę i po wycenie może ogłosić przetarg. Cena wyjściowa musi być ustalona przez rzeczoznawcę.
  Przewodnicząca Rady - uzupełniła, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wchodzą w dochody budżetu gminy, a o wydatkach będzie decydowała Rada Gminy w zmianach budżetu.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/45/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna .
  Przewodnicząca Rady - jest to uchwała analogiczna do poprzedniej i omówiona została w p. 8 d).
  Komisja Gospodarcza wnioskowała również za zbyciem tej nieruchomości.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/46/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie
  z przystanków komunikacyjnych.
  Ponieważ projekt tej uchwały został omówiony na początku sesji Rady Gminy w p. 3 oraz częściowo w p. 8 c ) więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/47/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały.
  Zmiany budżetu dotyczyły zwiększenia dochodów :
  - o kwotę 61 500,- zł, są to środki z niewygasających wydatków dotyczących projektu kanalizacji Podzagnańszcze
  - o kwotę 8 000,- zł , są to środki z nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej z przeznaczeniem na dotację na zakup pompy do przepompowni w Kamionkach.
  Pani Skarbnik zakończyła i podziękowała.
  Radny Osman - zapytał jakie były przyczyny, że firma nie zakończyła projektu kanalizacji Podzagnańszcze, czy był aneks do umowy i na jaki termin.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że przesunięcie terminu o 1 miesiąc wynikało prawdopodobnie z powiększenia zakresu zadania o doprojektowanie Podzagnańszcza-Dołki.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - analogicznie do zmian budżetu, jest to dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na 2015 rok.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr X/49/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 10.07.2015r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy są uwagi do protokołu.
  Radny Czerwiński - zgłosił uwagę.
  Prosił o sprostowanie zapisu wypowiedzi Pani Magdaleny Kowalik pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej. Pani Kowalik jest w trakcie kończenia studiów i powiedziała, że kończy uczelnię a nie ukończyła jak zostało zapisane.
  Przewodnicząca Rady - potwierdziła, faktycznie w tym miejscu jest istotny błąd, na który również zwróciłam uwagę. Starałam się odsłuchać nagranie dyktafonu , ale niestety ten moment był niesłyszalny ze względu na chwilowy hałas na sali obrad.
  Pracownik Urzędu obsługujący Radę Gminy p. Halina Dziarmaga - przeprosiła za pomyłkę i zapewniła, że zapis tej wypowiedzi zostanie sprostowany tak w wersji papierowej protokołu, jak również na stronie internetowej BIP Łączna- protokoły z sesji, gdzie umieszczone zostanie odrębne sprostowanie tego zdania.

  O głos poprosił jeszcze sołtys Występy p. Bracha .
  Zapytał ile dzieci dostało stypendium . Program stypendialny jest zawarty w uchwale
  Nr XL/21/2010 z dnia 23 czerwca 2010r. i w rozdz. I p. 3 mówi o tym, że stypendium może być przyznane do czasu ukończenia kształcenia uczniom publicznych i niepublicznych szkół . Program ten nie pisze, przez kogo ma być prowadzona szkoła. Nie widzę więc powodu , aby dzieci ze szkoły w Zaleziance nie mogły otrzymywać stypendium.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - w tym roku stypendium Wójta było wypłacone 18 uczniom z terenu naszej gminy w tym 2 uczniom z ZS Gozdu. Uchwała dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Łączna. Szkoły samorządowe jak również szkoła w Zaleziance są szkołami publicznymi.
  Radny Osman - na jakiej podstawie dzieci z Zalezianki nie dostały stypendium.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, na podstawie ustawy o systemie oświaty.  Przewodnicząca Rady - wróciła do p. 9 porządku obrad czyli przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji i zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi do protokołu.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie poprawki do protokołu zgłoszonej przez radnego Czerwińskiego.
  Rada Gminy przyjęła poprawkę jednogłośnie (za- 15 radnych/ 15 )
  Następnie poddała pod głosowanie wniosek za przyjęciem protokołu w całości z uwzględnieniem poprawki.
  Protokół Nr IX/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r. został przyjęty większością głosów (za- 14 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0/ 15 )

  Ad. 10
  Zakończenie obrad.
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła X-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Malwina Odrzywolska


  Data wprowadzenia: 2015-08-19 0815
  Data upublicznienia: 2015-08-19
  Art. czytany: 1011 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna