A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2015r.

  ZARZĄDZENIE NR 42/2015


  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 sierpnia 2015r.


  w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych.

  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1 i ust. 3 pkt. 1 i art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm. ) oraz art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :  § 1
  1. Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli zrzutu ścieków płynnych w składzie:
  1) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej - Przewodniczący
  2) pracownik UG do spraw ochrony środowiska - Członek
  3) wyznaczony funkcjonariusz Komisariatu Policji w Suchedniowie - Członek

  2. Osoby, o których mowa w pkt 1 są upoważnione i mają prawo wstępu na posesję oraz wglądu do udostępnionej przez właścicieli dokumentacji i faktur dotyczących eksploatacji szamba.

  3. Osoby, o których mowa w pkt 1, w związku z przeprowadzaniem kontroli mogą przetwarzać dane osobowe mieszkańców.

  § 2.
  Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu i kontroli bezodpływowych zbiorników ścieków (szamb) na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna, które są zasilane w wodę z wodociągu lokalnego, bądź z własnego ujęcia a w szczególności:

  a) sprawdzenie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,
  b) sprawdzenie umów oraz dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników
  bezodpływowych – szamba,
  c) kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  d) ustalenia nieruchomości nie posiadających zbiorników bezodpływowych,
  e) sprawdzenie szczelności zbiorników bezodpływowych oraz ich lokalizacji
  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 3.
  Działania Komisji określone w § 2 mają na celu:
  - uaktualnienie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
  - kontrolę częstotliwości ich opróżniania,
  - kontrolę legalności budowy, użytkowania oraz szczelności zbiorników bezodpływowych,
  - opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

  § 4.
  1. Komisja z kontroli przeprowadzonej na danej nieruchomości sporządza protokół.
  2. W uzasadnionych przypadkach Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Łączna o podjęcie działań administracyjnym celem usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przez zobowiązanych właścicieli, zarządców i użytkowników posesji-nieruchomości oraz nałożenia w skrajnych przypadkach kar pieniężnych.

  § 5.
  Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

  § 7.
  Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony.
  Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania z funkcji.

  § 8.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw oraz na BIP Urzędu.
  Data wprowadzenia: 2015-09-02 1508
  Data upublicznienia: 2015-09-02
  Art. czytany: 1039 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna