A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 września 2015r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  ZARZĄDZENIE NR 46/2015

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 września 2015r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm. ), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r. Nr 154, poz. 1629) oraz § 9 pkt 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 21/IV/2005 Rady Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w samorządową instytucję kultury zarządzam, co następuje:  § 1
  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

  § 2
  Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega :
  1) podaniu do wiadomości pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej – w sposób zwyczajowo przyjęty w tej instytucji,
  2) zamieszczeniu w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
  3) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna,
  4) zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.

  § 3
  Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem, ukazania ogłoszenia w dziennikach o których mowa w § 2 pkt2.

  § 4
  Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, o którym mowa w § 1 powołuję Komisję Konkursową w składzie :
  1. Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
  2. Alicja Miernik - Skarbnik Gminy - Członek
  3. Ewelina Majcher - Obara - referent - Członek

  § 5
  Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 6
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 46/2015
  Wójta Gminy Łączna


  OGŁOSZENIE

  o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

  I. Wymagania niezbędne:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
  1) posiada obywatelstwo polskie
  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika
  kulturalno – oświatowa lub animacja kultury, kierunki artystyczne, pedagogiczne,
  5) posiada co najmniej 2 letni okres pracy w instytucjach kultury lub organach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także związanych z oświatą.
  6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora poświadczony zaświadczeniem lekarskim wystawionym w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
  7) dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną.
  8) posiada znajomość aktów prawnych regulujących: działalność kulturalną, finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,
  9) posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
  10) posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach, o których mowa
  w pkt 5.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
  2) znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
  i odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
  - opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo - finansowych
  Biblioteki,
  - kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan
  rzeczowo –finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów
  finansowych,
  - kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki,
  - ustalanie wynagrodzenia dla pracowników
  - sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki
  - odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych
  materiałów bibliotecznych,
  - odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
  - prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego
  działu,
  - opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,
  - odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,
  - przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,
  - udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

  IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1) list motywacyjny i CV
  2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3) kopie dyplomów ukończenia studiów, uzyskanych stopni naukowych i kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  4) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż określony w pkt. 1 lit. b, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
  6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych jak również o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  9) ewentualne referencje.

  V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem:
  “Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej ” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60. 26-140 Łączna lub przesłać na adres Urzędu Gminy.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
  Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty,
  z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają
  odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
  Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
  O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacjach kandydaci spełniający
  wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna.  VI. Warunki zatrudnienia:

  1. Miejsce wykonywania pracy:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej , Czerwona Górka 1b. 26-140 Łączna
  2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
  3. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony od 3 do 7 lat zgodnie z ustawą.
  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 46/2015
  Wójta Gminy Łączna


  REGULAMIN
  pracy Komisji Konkursowej


  § 1.
  Regulamin określa szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

  § 2.
  1. Do zadań komisji należy:
  1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
  2) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
  3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;
  4) przekazanie Wójtowi Gminy Łączna wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.
  2. W ramach postępowania konkursowego, komisja:
  1) ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie;
  2) przeprowadza rozmowę z kandydatem.


  § 3.
  1. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. W przypadku
  nieobecności Przewodniczącego, pracą Komisji kieruje wyznaczony przez niego
  zastępca.
  2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji, powiadamiając członków
  komisji o miejscu i terminie ich odbycia drogą telefoniczną.
  3. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
  2/3 członków komisji.
  4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
  w obecności Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.

  § 4.
  1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy wymagane
  dokumenty złożone zostały w terminie i są kompletne, oraz czy z dokumentów tych
  wynika, że kandydat spełnia warunki przystąpienia do konkursu określone
  w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski o przystąpienie do konkursu podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są
  dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego w przypadkach, gdy:
  1) wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, lub
  2) do wniosku nie dołączono wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
  dokumentów, lub
  3) po ustaleniu, że kandydat nie spełnił pozostałych wymagań formalnych i warunków
  przystąpienia do konkursu określonych w ogłoszeniu o konkursie.
  3. Komisja dopuszcza lub niedopuszcza poszczególnych kandydatów do dalszego udziału
  w konkursie. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego uczestnictwa w konkursie, komisja niezwłocznie powiadamia zainteresowanych na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.
  4. W ciągu 2 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego uczestnictwa w konkursie, kandydaci, którzy zostali odrzuceni, mają prawo składać pisemne odwołania do Wójta Gminy Łączna wraz z uzasadnieniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Wójta Gminy zawiesza się postępowanie konkursowe. Stanowisko Wójta w kwestii odwołania jest ostateczne.

  § 5.
  1. Po wyłonieniu kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w konkursie, Komisja:
  1) określa szczegółowe kryteria, którymi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów;
  2) zapoznaje się z kwalifikacjami i osiągnięciami każdego z kandydatów;
  3) ustala kolejność rozmów z kandydatami.
  2. Członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego zaprasza kandydata na rozmowę
  kwalifikacyjną informując go drogą telefoniczną o terminie i miejscu posiedzenia komisji.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję obejmuje:
  a) wysłuchanie odpowiedzi na zadane kandydatowi pytania,
  b) dyskusję i wymianę poglądów z kandydatem na wybrany temat związany
  z działalnością biblioteczną.

  § 6.
  1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z każdym z kandydatów według ustalonej kolejności, Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, w głosowaniu jawnym, według następujących zasad:
  1) każdy z członków Komisji dysponuje tylko jednym głosem;
  2) do uzyskania rekomendacji komisji na dyrektora potrzebna jest zwykła większość głosów członków Komisji biorących udział w głosowaniu;
  3) jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni kandydata, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przystępuje maksymalnie trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, głosowanie następuje jak w pkt. 1 i 2, z zastrzeżeniem
  pkt. 4;
  4) jeżeli do dalszego udziału w konkursie został dopuszczony jeden kandydat i nie uzyskał on wymaganej większości głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt. 2, drugiego głosowania nie przeprowadza się;
  5) jeżeli w pierwszej turze głosowania kilku kandydatów uzyska rekomendację komisji otrzymując tę samą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, głosowanie następuje jak w pkt. 1 i 2;
  6) Komisja przekazuje Wójtowi szczegółową informację o:
  a) wyłonionym kandydacie i liczbie uzyskanych przez niego głosów;
  b) liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów:
  - w pierwszej turze głosowania, w przypadku, gdy do dalszego udziału w konkursie zostanie dopuszczony jeden kandydat, który nie uzyska rekomendacji Komisji,
  - w drugiej turze głosowania, w przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony w niej kandydat na dyrektora Biblioteki,
  - w drugiej turze głosowania, w przypadku, gdy zostanie w niej wyłonionych co najmniej dwóch kandydatów, którzy uzyskają tę samą liczbę głosów, wraz z całą dokumentacją konkursu, w tym protokołami z posiedzeń.


  § 7.
  Z prac Komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac podpisują wszyscy jej członkowie. Do protokołu dołącza się dokument określający kryteria przydatności kandydata. Protokół zawiera informacje o przebiegu obrad
  i podjętych ustaleniach. Protokół jest jawny.

  § 8.
  1. Po przekazaniu Wójtowi Gminy Łączna wyników konkursu wraz z jego dokumentacją,
  Komisja kończy działalność.
  2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zakończeniu konkursu.


  Data wprowadzenia: 2015-09-21 1522
  Data upublicznienia: 2015-09-21
  Art. czytany: 672 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna