A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XI/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 września 2015r.

  Protokół Nr XI/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 24 września 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 16,00 - 17,15

  Ad. 1
  Dnia 24 września 2015r. roku odbyło się kolejne XI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenia zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna p. Monika Pająk .
  W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 13 radnych, co stanowiło 87 % składu Rady Gminy. Radna Marta Siewierska spóźniła się parę minut dlatego później w obradach uczestniczyło 14 radnych . Nieobecny radny Artur Osman - nieusprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady na wstępie posiedzenia powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Przedstawiciel Firmy „Greenlynx” Tarnobrzeg Pan Paweł Ryś
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkanka gminy.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej
  radnego Jacka Śliwę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytała czy są pytania lub uwagi.
  Żadnych uwag nie zgłoszono. Porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna - wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Omówienie zaproponowanych projektów uchwał oraz dyskusja w zakresie tematyki obrad .
  6. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  7. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna - wystąpienie przedstawiciela Firmy „Greenlynx” z Tarnobrzega Pana Pawła Rysia.
  Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna wynika z kilku przesłanek. Są to:
  1/ wszystkim gminom narzuca się sporządzenie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
  2/ gminy posiadające takie plany będą miały pierwszeństwo pozyskiwania środków na działania związane z niską emisją tj. termomodernizacje budynków, inwestycje w strukturę drogową, oświetlenia , wymiana pieców CO, struktura grzewcza i energetyczna.
  Niska emisja jest związana ze spalaniem w piecach, z emisją drogową, samochodową, przemysłową. Po wykonaniu pewnych badań sporządzimy bazę niskiej emisji , która będzie dawała podstawę do działań zmniejszających emisję. Działania te będą zaproponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej do realizacji w ciągu najbliższych 4-5 lat.
  Wszelkie te działania będą miały na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza oraz poprawę warunków gospodarczych czy ekonomicznych gminy.
  Pan Ryś prosił sołtysów i radnych o pobranie anonimowych ankiet , wypełnienie ich przez mieszkańców i zwrot do Urzędu Gminy. Pozyskane informacje zostaną użyte jedynie do wyznaczenia ogólnych trendów i podsumowań. Zapraszamy do współpracy, bo współpraca ta jest nam konieczna do sporządzenia dobrego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łączna. Pan Ryś zakończył podziękował i poprosił o pytania.
  Radny Litwiński - uważam, że w tych sprawach rzeczywistość w naszym kraju jest troszeczkę inna, działania te nie idą z duchem czasu a raczej są spowalniane. Ja osobiście wszedłem w to , poprzez założenie baterii słonecznych i okazało się , że mam problemy.
  Po półtora roku, doszło do uiszczania pewnych opłat nie ujętych wcześniej w umowie.
  Po dwóch latach została zmieniona umowa poprzez wykonawcę. Wykonawca samoczynnie zmieniał umowę, co dla mnie wiązało się z kosztami .
  Czy jest wiadomo jakie będzie dofinansowanie i z jakich funduszy będzie można korzystać.
  Pan Paweł Ryś - nasza firma nie zajmuje się instalacjami tylko planowaniem działań w tym kierunku, choć zdarza nam się współpracować z wykonawcami. Nie umiem odpowiedzieć, w jaki sposób będzie dalej realizowana Polityka państwa w tym kierunku.
  Wykonawca nie zawsze jest rzetelny
  Możliwości pozyskiwania środków pojawiają się wraz z programami unijnymi. Mechanizmy te będą ujawniane w 2016 roku. Temu celowi służy program Prosument, poza tym fundusze NFOŚ we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Możliwości są różne od pożyczek do dotacji.
  Informację uzupełnił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Unia Europejska narzuciła na samorządy obowiązek przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, po to aby pójść w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i aby można było sięgać po środki do różnych źródeł finansowania np. PROW, RPO,WIOŚ.
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to dokument, który ma być opracowany w oparciu o materiały z gminy. W Planie znajdą się zapisy z innych naszych dokumentów np. ze Studium.
  Nie mając tego planu, byłby problem z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych np. na modernizację oświetlenia ulicznego czy na fotowoltaikę.
  W Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania połowę środków przeznacza się dla przedsiębiorców i dla nich też będzie potrzebny plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument, który coś pokazuje, daje szansę. Przy opracowywaniu tego planu pomocny będzie program usuwania azbestu. Plan będzie sporządzony na okres do 2022 roku.
  Jeśli coś państwo nie rozumiecie proszę pytać. Apeluję do sołtysów o pomoc przy sporządzaniu ankiet.

  Radny Czerwiński - Zapytał ile kosztuje sporządzenie tego Planu.
  Wójt Gminy - przygotuję taką informację na kolejną sesję.
  Radny Czerwiński - zapytał dlaczego gmina nie wystąpiła wcześniej o dofinansowanie.
  Wójt Gminy - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie otrzymało 50 gmin ale 52 gminy nie otrzymały dofinansowania bo nie wystarczyło środków na wszystkie gminy. Składaliśmy również wniosek do WFOŚ.
  Radny Czerwiński - składałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej we wrześniu i oczekuję odpowiedzi. Zapytał co to znaczy, że Gmina Łączna jest na liście rezerwowej.
  Wójt Gminy - to znaczy, że nie byliśmy ostatnimi i jak zostanie pieniędzy to może dofinansowanie dostaniemy.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przedstawiciel Firmy „Greenlynx” Pan Paweł Ryś - podziękował za zaproszenie i wyszedł z sali obrad.

  Ad. 5
  Omówienie zaproponowanych projektów uchwał oraz dyskusja w zakresie tematyki obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - przedstawił sprawę drogi powiatowej Występa.
  Prowadzona jest inwestycja przebudowy drogi powiatowej Występa. Podczas realizacji inwestycji napływały ciągłe uwagi mieszkańców co do nawierzchni wjazdów na posesję.
  Wjazdy zaprojektowane zostały w taki sposób, że do szerokości 4 m wjazd miał być z kostki a reszta powyżej 4 m, utwardzona tylko z kruszywem. Poza tym wszystkie wjazdy na działki obecnie niezabudowane zaprojektowane zostały również z kruszywa. Mieszkańcy zwracali się z prośbą o zmianę nawierzchni wjazdów z kruszywa na kostkę.
  Wykonanie wszystkich wjazdów z kostki spowoduje wyższe koszty inwestycji.
  Uwzględniając prośby mieszkańców, na wykonanie wszystkich wjazdów w całości z kostki trzeba dołożyć łącznie ok. 50 000 zł czyli po 25 tys. zł gmina i powiat. Wspólnie z Powiatem doszliśmy do wniosku, że trzeba te pieniądze dołożyć.
  Dzisiejsza sesja zwołana została aby wprowadzić i przegłosować zmiany budżetu o 25 tys. zł
  i zwiększyć dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Występa o 25 tys. zł.
  Proszę radnych aby przychylili się do prośby mieszkańców Występy i podjęli obie uchwały.
  Radny Borowiec - w budżecie Powiatu było na tę drogę zabezpieczone 900 tys. zł, w wyniku przetargu droga poszła taniej, więc pieniądze pozostały w Powiecie. Poza tym Pan Starosta zapewniał na naszej sesji Rady Gminy, że jeśli zabraknie środków to dołoży z budżetu Powiatu. Nagle teraz obudzili się i trzeba dołożyć środków.
  Wójt Gminy - wyjaśniał dalej temat.
  Pan Starosta u nas na sesji powiedział, ze jeśli przetarg będzie wyższy niż 900 tys. zł to brakujące środki dołoży z budżetu powiatu.
  Droga Występa po przetargu kosztowała 830 tys. zł. Resztę pieniędzy Pan Starosta zdjął z budżetu już po przetargu i rozdysponował na inne potrzeby, bo takie jest standardowe działanie każdego samorządu w takiej sytuacji.
  Pan Projektant w taki właśnie sposób zaprojektował wjazdy, ale projekt był co najmniej
  2-krotnie konsultowany z mieszkańcami Występy i wtedy był czas na uwagi.
  Wspólnie z Powiatem doszliśmy do wniosku, że należy tę kwotę po połowie dołożyć, stąd dzisiejsza sesja i projekty uchwał.

  Radny Chaba - przypomniał historię budowy drogi.
  W końcu ub. roku Pan Starosta na spotkaniu poinformował mnie, że tej drogi Występa nie będzie, bo nie znalazła się w budżecie ale obiecał pomoc w inny sposób. Jeśli w ciągu roku znajdą się jakieś oszczędności na innych inwestycjach to przeznaczy na tę drogę.
  Znalazły się oszczędności z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, to Powiat znalazł ponad 500 tys. zł. Te pieniądze zostały wprost wyszarpane. Proszę wziąć pod uwagę, że środki nie zostały z drogi Występa, tylko zostały zaoszczędzone w Powiecie w trakcie roku i przeznaczone na nasza drogę. Gdyby Powiat nie znalazł tych pieniędzy, nie byłoby drogi Występa i nic byśmy nie zrobili.
  Sołtys Występy p. Bracha - stwierdził, że droga jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. Wjazdy jednak zaprojektowano różne, nieestetyczne. Ja to zgłaszałem podczas projektowania , ale mój głos zlekceważono. Prosiłem również o chodniki chociażby na rowie których też nie ma.
  Wójt Gminy - dalej tłumaczył sprawę wjazdów.
  Zdarzają się różne sytuacje np. w międzyczasie ktoś podzielił działkę na dwie działki i już będzie potrzebny dodatkowy wjazd i dodatkowy przepust. To są wszystko dodatkowe elementy i dodatkowe środki.
  Radny Chaba - zwracając się do radnego Borowca zapytał, czy będzie również przeciwko remontowi drogi Zalezianka, który jest planowany w przyszłym roku i zapewne Starostwo zwróci się do naszej gminy o dofinansowanie.
  Radny Borowiec - nic o tym nie wiem, skąd ma Pan te wiadomości, przyjdzie czas to zobaczymy.
  Radny Litwiński - uważam, że jest to poprawa infrastruktury drogowej w tej, czy w innej miejscowości, to jest dobro dla wszystkich, wiec poco zbędna dyskusja. Należy wykazać się elastycznością, trzeba to zrobić i koniec, jeśli mamy służyć mieszkańcom tak jak ślubowaliśmy.
  Radny Borowiec - na tę drogę było 900 tys. zł i pieniędzy zostało, więc Powiat zaoszczędził. Wjazdy powinny być właściwie zaprojektowane, należało wszystko przewidzieć w projekcie i zrobić od razu w ramach tych 900 tys. zł.
  Radny Januchta - stwierdził na przykładzie drogi w Zaskalu. Czego nie zrobi się w trakcie budowy drogi, tego nie zrobi się później. Trzeba to zrobić i nie ma sensu przekomarzać się. Jeśli Powiat zaoszczędził pieniądze miał prawo rozdysponować jak chciał. Stajemy przed faktem dokonanym i podejmujmy decyzje rozsądnie.
  Radny Chaba - ponownie sprostował stwierdzenie radnego Borowca. Powiat nie zaoszczędził na nas , bo pieniędzy na drogę Występa nie było w budżecie . To Powiat znalazł pieniądze na nasza drogę i dziękujemy za to Panu Staroście.
  Przewodnicząca Rady - zapytała radnego Borowca czy pamięta jak wyglądało dotychczasowe współfinansowanie budowy innych dróg powiatowych, w większości było
  to 50 : 50 % . Obecnie Powiat dał 550 tys. zł a nasza gmina 350 tys. zł. więc nie należy rozdrapywać ran o 25 tys. zł.
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

  Ad. 6 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XI/50/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 24.09.2015r.
  została podjęta większością głosów
  za- 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 0/ 14 obecnych ( 1 radny nie głosował)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 6 b)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XI/51/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 24.09.2015r.
  została podjęta jednogłośnie
  za- 14 radnych/ 14 obecnych
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 7
  Posiedzenie Rady Gminy dobiegło końca .
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła obrady kolejnej sesji Rady Gminy Łączna w 2015 roku.
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Śliwa  Data wprowadzenia: 2015-10-21 0945
  Data upublicznienia: 2015-10-21
  Art. czytany: 641 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna