A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 września 2015r.

  Protokół Nr XII/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 września 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,30

  Ad. 1
  Dnia 30 września 2015r. odbyło się kolejne w kadencji XII-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Prezes PCC Silicium p. Piotr Juś
  - Urbanista, Architekt p. Lucyna Zdybiowska
  - pracownik PCC Silicium , Geolog p. Kinga Sawicka
  - sołtysi gminy Łączna oraz mieszkańcy wg listy obecności.

  Szczególnie gorąco Przewodnicząca Rady powitała nowo wybranego Sołtysa Klonowa p. Bogdana Bielę.
  Na liście obecności podpisy złożyło 15-tu radnych czyli wszyscy, tj. 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Artura Osmana , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono. Proponowany porządek obrad stał się więc obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2015r.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  b) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
  c) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  d) dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna;
  - z dnia 10 lipca 2015r.
  - z dnia 24 września 2015r.
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 10 lipca 2015r. do dnia 30 września 2015r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  Uczestniczyłem:
  13 lipca - w spotkaniu z Marszałkiem Kotowskim w Urzędzie Marszałkowskim,
  15 lipca - w spotkaniu w MZK Kielce dot. możliwości zabezpieczenia transportu publicznego na terenie naszej gminy,
  20 lipca – w spotkaniu z przedstawicielami Echoinvestment dot. możliwości inwestowania na Występie,
  23 lipca – w Powiatowych obchodach Dnia Policji w Skarżysku-Kam.
  - w spotkaniu z przedstawicielem Centrum Wody z Jasła w sprawie funkcjonowania SUW w Klonowie,
  24 lipca – w spotkaniu z Prezesem Agencji Artystycznej „Joanna” z Kielc w sprawie organizacji dożynek gminnych,
  27 lipca – w spotkaniu w WFOŚiGW w Kielcach,
  28 lipca - w wyjazdowym posiedzeniu Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Gminnej Bibliotece w Łącznej
  - w konferencji „Świętokrzyskie w geoportalu” zorganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach,
  31 lipca – w spotkaniu z projektantem p. Arkadiuszem Szczerkiem w sprawie projektu boiska w Goździe,
  18 sierpnia – w spotkaniu z Prezesem Agencji Artystycznej JOANNA w sprawie organizacji tegorocznych dożynek,
  24 sierpnia – w spotkaniu z Prezesem PCC Sillicium dot. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bukowa Góra, 27 sierpnia – w spotkaniu na gruncie z przedstawicielami GDDKiA i mieszkańcami Gozdu o stosunki wodne na niektórych nieruchomościach, - w spotkaniu z projektantami nowej strategii LDG Wokół Łysej Góry i mieszkańcami gminy Łączna w Bibliotece w Łącznej, - w spotkaniu z nowym przewoźnikiem firmą Traveller Bus z Kielc, dyrektorami szkół i opiekunkami w sprawie organizacji i bezpieczeństwa dowozu dzieci w nowym roku szkolnym, 28 sierpnia – w spotkaniu w UMiG Suchedniów w sprawie starodroża e7 i propozycji zmiany kategorii tej drogi, 31 sierpnia – w spotkaniu z p. Grzegorzem Kasprowiczem w sprawie projektu zagospodarowania terenu w Czerwonej Górce wokół Biblioteki, - w podpisaniu umowy stażowej w PUP Skarżysko –Kam. 1 września - w spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie drogi w Występie 3 września - w posiedzeniu ZGGS w Bielinach, 4 września - w Urzędzie, w spotkaniu z Dyr. ZDP p. S. Czyżem w sprawie drogi w Występie 7 września – w podpisaniu aneksu do umowy w sprawie przesunięcia wpłaty na 2016r. ostatniej raty kredytu w WFOŚiGW w Kielcach, - w spotkaniu sołeckim z mieszkańcami Łącznej, 21 września – w spotkaniu z p. Edytą Górlicką dyr. Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam. w sprawie nawiązania współpracy, - w posiedzeniu Rady LGD Wokół Łysej Góry w Masłowie w sprawie kryteriów podziału dotacji, 23 września – w spotkaniu z p. Zarzycką Prezes firmy Sindbad w Kielcach w sprawie komunikacji lokalnej na terenie naszej gminy, - z p. Krzysztofem Lisowskim w sprawie odnawialnych źródeł energii, 28 września –w Urzędzie Miasta Skarżysko, w naradzie z Prezydentem w sprawie polityki komunikacyjnej miasta i spółki MKS w Skarżysku-Kam.
  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji ds. referendum dla celów głosowania
  korespondencyjnego,
  - w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum,
  - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum
  w czasie przerwy w losowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami,
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy Łączna na 2015r.,
  - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Klonów,
  - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli zrzutu ścieków płynnych
  na nieruchomościach w gminie Łączna,
  - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016,
  - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Łącznej,
  - w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Łącznej,

  W ostatnich dniach podpisałem umowy :
  W dniu 20.07.2015 r. , na kwotę 28 000 zł brutto, umowa z firmą Greenlynx, dotycząca opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

  Ponadto we wrześniu brałem udział w spotkaniach z WFOŚIGW i Nadleśnictwem Zagnańsk, które dotyczyły projektu z zakresu skanalizowania ruchu turystycznego w celu ochrony obszarów Natura 2000. Na ten cel będzie możliwość pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rezultacie Gmina zadeklarowała przystąpienie do realizacji koncepcji projektu grupowego, przygotowanej przez Nadleśnictwa, jednostki samorządu terytorialnego i Świętokrzyski Park Narodowy. Gmina Łączna zgłosiła również wstępny zakres rzeczowo-finansowy obejmujący na zaproponowanych trasach m.in. montaż ławek, wiat typu altana, tablic informacyjnych, placów edukacyjno - ruchowych.
  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy nadrzędne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach administracyjnych gminy Łączna, zostało wyłożone do publicznej wiadomości w dniach od 22 września 2015 r. do 22 października 2015r Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna o godzinie 1330.
  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015 r.
  Wstępny termin podjęcia uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna przewidywany jest na drugą połowę listopada br.
  Przeprowadzono procedurę przygotowawczą celem ogłoszenia przetargu, sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w obrębie Jęgrzna, Podłazie gmina Łączna o łącznej
  pow. 0,2615 ha.
  W miesiącu wrześniu br. koszty związane z oświetleniem drogi ekspresowej S7 zostały przekazane GDDKiA w Kielcach.
  Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP na dzień 25 października br. zarządzono wybory do Sejmu i do Senatu RP. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 2 października podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wszelkie informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych i mieszkańców zamieszczane są zwyczajowo na stronie BIP Urzędu w zakładce WYBORY.
  W miesiącu wrześniu dokonano kontroli legalności odprowadzania nieczystości stałych i płynnych w 6 gospodarstwach w miejscowości Klonów i 1 w miejscowości Kamionki. Kontrola w gospodarstwach w msc Klonów wykazała nieprawidłowości i naruszenia zasad ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m. i n. brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Właściciele tych gospodarstw zobowiązali się do wyposażenia nieruchomości w specjalne zbiorniki. Wobec 2 gospodarstw zostanie zlecona ocena techniczna szczelności szamb przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej.
  W przypadku kontroli w msc. Kamionki wezwano właściciela do podłączenia nieruchomości do kanalizacji, zgodnie z przepisami ustawy.
  Ponadto na bieżąco wzywa się mieszkańców do okazywania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z budynków mieszkalnych.

  W dniu 16 września br. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka w Zaleziance o zarejestrowanie niepublicznego przedszkola „Mali odkrywcy”. Pismem z dnia 25 września wezwałem Stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o opinię właściwej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz aktualny odpis z KRS-u.
  Ponadto:
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego a pracownicy robót publicznych :
  - karczowali krzewy wzdłuż drogi gminnej w Ostrowie,
  - czyścili rowy i przepusty wzdłuż dróg gminnych,
  - sprzątali śmieci w najbardziej zaśmieconych punktach gminy,
  - we współpracy z ZGK poprawiali stan nawierzchni dróg.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o kilka informacji.
  Został zmieniony rozdział środków dla Lokalnych Grup Działania. Pierwsza zasada, to że połowa środków przeznaczanych przez LGD, będzie adresowana do przedsiębiorców. Będzie to miało wpływ również na środki dla gminy. Niezrealizowanie 50 % środków może mieć wpływ na wielkość środków dla samorządów. Dla LGD „Wokół Łysej Góry” przypada 8 mln zł. z czego 50 % dla przedsiębiorców.
  Obecnie LGD opracowuje dokument, po przyjęciu którego, będzie można rozpocząć ogłaszanie naboru wniosków w gminach.
  Jest propozycja aby w każdej z gmin ma była osoba pomagająca pisać wnioski dla wszystkich.
  Odnośnie komunikacji MKS Skarżysko - od 2017r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące finansowania transportu publicznego.
  Dotacja roczna do linii nr „11” Skarżysko-Łączna wynosiła 13 tys. zł. i będzie zwiększona do 14 tys. zł/rocznie. W niektórych gminach ta dotacja jest bardzo duża, dlatego gminy przyjęły wspólne stanowisko, że nie podpiszą porozumień z Miastem Skarżysko w tej sprawie. Co będzie dalej, czy będzie kursować „11” nie wiem, ale gdyby nawet została zlikwidowana, nie powinno to bardzo przeszkadzać naszym mieszkańcom ponieważ od 1 października br. ruszy nowa linia Pana Witkowskiego na trasie Zagórze-Zaskale-Podłazie-Podzagnańszcze- Kamionki -Jęgrzna – Kielce. Będziemy czynić starania aby mieszkańcy Łącznej mogli również dojechać do Skarżyska. Od 2017 roku Urząd Marszałkowski uruchamia nowe regularne linie na trasie Kielce-Skarżysko-Kam.
  Pan Wójt przeprosił za błędną informację przekazaną na sesji Rady Gminy 24.09.br. o dofinansowaniu do planu gospodarki niskoemisyjnej i sprostował.
  Dofinansowanie z WIOŚ na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej otrzymało 16 gmin a nie 50 jak powiedziałem. Lista rezerwowa na której znaleźliśmy się obejmuje 29 gmin. Kwota na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w naszej gminie to 28 tys. zł i koszt ten będzie można uznać jako koszt kwalifikowany z dofinansowania unijnego.
  Na tym Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.  Ad. 6
  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2015r.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - stwierdziła, że sprawozdanie radni otrzymali i było omawiane na Komisji, dlatego poprosiła o pytania do sprawozdania.
  Radny Borowiec - zapytał o dział 700 – zakup energii w trzech byłych szkołach, o które to budynki szkół chodzi oraz kwota 325 zł za telefon, kto korzysta z tych telefonów.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - na te pytania otrzymał już Pan pisemną odpowiedź ale powtórzę. Zakup energii dotyczy budynków szkół w Klonowie , w Zagórzu i budynku po szkole w Czerwonej Górce do maja br.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku , kto jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2015r.
  Informacja została przyjęta większością głosów. ( za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 / 15 ).

  W tym momencie Przewodnicząca Rady przywitała obecnych na sali przedstawicieli PCC Silicium z Prezesem PCC Panem Piotrem Juś , po czym oddała mu głos.
  Prezes PCC Silicium p. Piotr Juś - zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o podjęcie proponowanej uchwały po to aby można było dalej prowadzić działalność wydobywczą kopalni. Sytuacja kopalni jest trudna gdyż pogorszyła się sytuacja na rynku kruszyw, jeśli chodzi o jakość i dochodowość. Mamy problemy ekonomiczne i wydobywcze.
  Zmuszeni jesteśmy maksymalnie przyspieszyć do około 2 lat aby kopalnia dalej mogła funkcjonować. Do dyspozycji Państwa jest Pani inż. Kinga Sawicka , która zajmuję się sprawami geologii i ochrony środowiska kopalni oraz Pani Lucyna Zdybiowska Urbanista, Architekt .
  Pan Prezes zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Nyga - była kiedyś mowa o uciążliwościach zakładu czyli o hałasie i zapyleniu, i o pomiarach w tym zakresie. Czy coś się zmieniło w technologii wydobycia kwarcytu.
  Pan Prezes Juś - w sprawie wydobycia od 2009 r. stopniowo schodzimy z produkcją z zakładu przeróbczego na wyrobisko. Większość produkcji bo w granicach 70 % odbywa się w wyrobisku . Jeśli chodzi o sam kwarcyt przemysłowy na potrzeby Huty Łaziska złoże jest jakościowo gorsze i dlatego dochodowość jest niższa.
  Radna Siewierska - prosiła o przybliżenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.
  Pani Lucyna Zdybiowska Architekt - sprecyzowała do czego zmierzać będzie dziś przedstawiona uchwała.
  Kopalnia PCC Silicium działa w granicach obszaru górniczego ustalonego w koncesji i terenu górniczego w obrębie którego jest dopuszczalne oddziaływanie kopalni.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego uchwalony został w 2011 roku. W tym planie był zapis, że istnieje możliwość udokumentowania poprzez badania geologiczne, dalszej części złoża na powiększenie już istniejącego złoża.
  W międzyczasie wykonaliśmy szereg badań, a wyniki tych badań zatwierdził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przez ustalenie granic nowego udokumentowanego złoża.
  Istnieje prawny obowiązek uwzględniania granic złoża w Studium uwarunkowań oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  W zakresie Studium , obowiązek ten jest obecnie realizowany gdzie granice złoża są określone. Istnieje nadal obowiązek nanieść granice złoża w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  W związku z tym prosimy o podjęcie uchwały o przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  Jeżeli będzie uchwalona zmiana planu zagospodarowania przestrzennego przedsiębiorca może wystąpić o koncesję. Wszelkie uwarunkowania inwestor musi spełnić. Wszystkie ograniczenia muszą zmieścić się w terenie górniczym. Istotne jest to, że złoże udokumentowane zajmuje terem leśny a przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne odbywa się tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to jest druga przyczyna konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.
  Radny Borowiec - zapytał kiedy była uchwalona strefa obszaru górniczego Bukowej Góry.
  Pani Architekt Zdybiowska - w 2009 roku natomiast w 2011 roku została opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Równolegle trwa ponowne opracowanie Studium dla gminy, ponieważ ustalenia Studium stanowią podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Radna Siewierska - zapytała czy zmiana planu na pewno nie spowoduje zmiany terenu ochronnego, co mogłoby spowodować jakiekolwiek utrudnienia dla mieszkańców Zagórza
  Pani Architekt - zmiana planu spowoduje zwiększenie powierzchni terenu wydobywczego natomiast nie narusza terenu górniczego ochronnego, który pozostaje bez zmian.
  Radny Januchta - pracownicy PCC Silicium są pełni obaw o dalsze losy zakładu a jednocześnie o swoje miejsca pracy.
  Prezes PCC - mamy trudną sytuację ekonomiczną (pod kreską), jest trudna sytuacja na rynku kruszyw w całej Polsce. Przez kilka miesięcy nie powinno być redukcji, natomiast co będzie później trudno mi powiedzieć. Robimy wszystko aby działalność zakładu utrzymać.
  Radny Śliwa - z internetu dowiedział się, że nasza kopalnia jest największym złożem na świecie. Zapytał Pana Prezesa czy jest to prawda i czy wobec tego do 2030 macie spokojną pracę.
  Prezes PCC Pan Juś – nic mi o tym nie wiadomo, że jesteśmy największym złożem na świecie ani nawet w Europie. Złoże jest duże poprzerastane, niejednorodne. Eksploatacja takiego złoża jest bardzo trudna i kosztowna . Ponieważ kopalnia jest w lesie dużym obciążeniem dla nas są opłaty leśne. Zasoby to może kilkanaście mln ton maksymalnie 20 ton
  Niemniej jednak funkcjonować trzeba.
  Radny Osman - czy w 2009 roku wiedzieliście , że koszty wydobycia będą duże i sytuacja będzie tak trudna. Czy uchwała spowoduje zmniejszenie kosztów wydobycia, jak nasza decyzja wpłynie na kondycję zakładu i co w zamian za to zyska gmina czy np. zatrudni Pan Prezes naszych ludzi. Zdaniem śp. Posła Gosiewskiego zakład został sprzedany za kwotę 19 mln zł , wiec już na starcie zyskaliście około 9 mln zł.
  Jak nasza decyzja wpłynie na łatwość wydobycia nowego wyrobiska a co za tym idzie na kondycję zakładu.
  Prezes PCC - w 2009 roku podjąłem pracę i ja takich pieniędzy nie widziałem, więc nie jest to prawdą . Posłowie różne rzeczy piszą, to jest polityka.
  Odnośnie uchwały - brak uchwały zamyka nam dalszą działalność za 2-3 lata, a my chcemy funkcjonować i działać dalej. Na rozpoznanie jakości kwarcytu wydaliśmy duże pieniądze.
  Co będzie mieć w z tego gmina - kopalnia będzie dalej funkcjonować, będzie płacić podatki, ludzie będą pracować. Innych deklaracji dzisiaj składać nie mogę, ale chcielibyśmy nadal pracować.
  Pani Architekt Zdybiowska - podejmując uchwałę Rada Gminy nie decyduje, nie przesądza o wydobywaniu złoża i warunkach. Powoduje tylko spełnienie przepisów szczególnych. Złoże jest udokumentowane i trzeba po prostu go nanieść, taki jest obowiązek.
  Ta uchwała umożliwi przystąpienie do sporządzenia opracowań planu zagospodarowania przestrzennego i dopiero zatwierdzenie planu będzie dawało możliwość wystąpienia o koncesję. Koszty sporządzenia miejscowego planu w całości pokrywa przedsiębiorca.
  Radny Kałuziński - zapytał jakie mamy roczne przychody z kopalni.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - podatek od nieruchomości wynosi 670 tys. zł /rocznie natomiast opłata eksploatacyjna wynosi ponad 400 tys. zł/rocznie.
  Pan Prezes - uzupełnił , że łącznie w 2014 roku wpłaciliśmy 1 145 000 zł. natomiast w tym roku do 1 września przekazaliśmy do Urzędu Gminy kwotę 708 tys. zł.
  Radny Osman - zapytał w jakim % zostanie powiększony obszar górniczy, wydobywczy.
  Pani Geolog Sawicka - powiększymy obszar górniczy czyli wydobywczy o ok. 9 ha.
  Nie powiększamy terenu górniczego . Wydobycie możemy prowadzić tylko w obrębie obszaru górniczego. Obszar górniczy jest to obszar, w obrębie którego możemy prowadzić eksploatację odkrywkową w głąb i wszerz, natomiast teren górniczy jest to teren w obrębie którego mogą wystąpić odczuwalne skutki wydobycia czyli oddziaływanie.
  Radny Osman - 9 ha, po przeliczeniu to ile jest mln ton.
  Pani Sawicka - ani ja ani nikt nie jest w stanie tego powiedzieć , bo jest to uzależnione od warunków geologicznych.
  Radny Osman - czy powiększenie obszaru górniczego o 9 ha zmieni wartość nominalną Zakładu na wyższą.
  Prezes PCC - nie czuję się kompetentny odpowiedzieć na to pytanie, bo od tego są rzeczoznawcy. Wartość Zakładu jest wartością rynkową , tzn. zależna jest od koniunktury na rynku a przede wszystkim na rynku kruszyw. Decyzja ta pozwoli jednak na dalsze funkcjonowanie firmy.
  Radny Borowiec - jakie jest roczne wydobycie w kopalni, czy wystarczy złoża na 20 lat.
  Pan Prezes - rocznie około 1 mln ton, chcielibyśmy aby wystarczyło złoża przynajmniej na 20 lat. Dzisiaj jednak do końca nie wiemy jakie jest złoże głęboko w ziemi. Na to wpływa szereg czynników.
  Radny Śliwa - jeśli ktoś kupował zakład zdawał sobie sprawę z kosztów. Mnie się wydaje, że zakład dobrze funkcjonuje , sądząc po ilości TIR-ów jadących z ładunkiem.
  Prezes PCC - nie jest tak jak to wygląda, na rynku jest zła koniunktura, mniej się buduje dróg, mniej kolei. Kruszywo dziś jest dużo tańsze w skali całego kraju, dlatego przychody spadają . Szereg kopalni upadło. Ja nie jestem właścicielem kopalni , ja jestem od zarządzania kopalnią.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - zapytał w którym kierunku planujemy poszerzenie złoża o 9 ha , na co Pani Sawicka odpowiedziała, że w kierunku północnym.
  Radny Januchta - prosił o wyjaśnienie rozbieżności. Obecny plan gwarantuje wydobycie do 2030 r. dziś tutaj mówimy o 2-3 latach , o co chodzi.
  Pani Sawicka - chcemy się poszerzyć , ale aby się poszerzyć i móc zejść w głąb musimy mieć miejsce, w obecnych granicach obszaru górniczego jest to niemożliwe.
  Radny Śliwa - jest to bardzo ważna decyzja dlatego zaproponował zrobić sesję wyjazdową na Bukową Górę.
  Pani Architekt Zdybiowska - to nie jest ważna decyzja. Jest to prawny obowiązek gminy, uwzględnienia granic udokumentowanego złoża w Studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Takie złoże zostało już udokumentowane decyzją Pana Marszałka.
  Jeśli gmina nie dopełni tego obowiązku, opracowanie wykona Wojewoda w trybie nadzorczym i obciąży gminę kosztami. W tej chwili Rada Gminy podejmuje uchwałę spełniającą wymogi ustawowe i jest to sprawa formalna. Samo Studium nie daje podstaw do wydawania decyzji.
  Po uchwaleniu przez Radę Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , przedsiębiorca wystąpi o koncesję , co umożliwi wydobycie.
  Pan Piec mieszkaniec Zagórza - stwierdził, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego istnieje , proszę się tylko do niego stosować. Tam są pewne uwarunkowania. Czy Rada Gminy zna uchwałę odnośnie Studium uwarunkowań.
  Pani Zdybiowska - w odpowiedzi stwierdziła , że cała gmina oprócz studium ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku dla terenu górniczego została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bukowa Góra II i jest nowy plan.
  Teraz proponujemy zmianę do poprzedniej zmiany terenu górniczego , to jest nasz obowiązek. Nie dyskutujemy dziś na temat Studium. Wnosimy o podjęcie uchwały w celu spełnienia warunków formalnych. Rada Gminy uchwalając poprzednie opracowania znała ich treści.
  Innych pytań nie zgłoszono, dlatego Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję na ten temat i podziękowała przedstawicielom PCC Silicium za przybycie i udział w dyskusji.

  Ad. 7
  Pytania, wnioski, postulaty.
  Radny Nyga - jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił wniosek z posiedzenia Komisji wyjazdowej z dnia 21 września 2015r.
  - w projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczyć środki na projekt oraz budowę nowej nitki wodociągowej od ujęcia wody na Czerwonej Górce do Zagórza.
  - zabezpieczyć środki na remont zbiornika Jamno
  Radna Żaczek - zgłosiła kilka wniosków:
  1/ czy przeprowadzone zostały rozmowy w sprawie wydłużenia linii busa szkolnego w Klonowie i bezpieczeństwa dzieci w busach, prosiła o informację
  2/ prosiła o umieszczenie w budżecie środków na termomodernizację budynku szkoły w Goździe ,
  3/ o przeprowadzenie remontu na sali gimnastycznej tj. dach, orynnowanie, elewacja
  4/ informację jak przebiegają podłączenia do kanalizacji Łączna i Gózd
  5/ koszt wodociągu Łączna 350 tys. zł - skąd takie wyliczenia
  6/ jakie fiszki złożyliśmy do strategii LGD.
  Odpowiedzi kolejno udzielali kolejno : Sekretarz Gminy, Wójt Gminy i Kierownik ZGK.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odbyły się rozmowy z przewoźnikiem uczniów w sprawie przedłużenia linii w Klonowie i pasów bezpieczeństwa. Przewoźnik musi zrobić rozeznanie przynajmniej przez miesiąc. W sprawie pasów bezpieczeństwa , nie ma pasów dla małych dzieci , są pasy dla ludzi dorosłych i takie mogą być a czy zdadzą egzamin dla maluchów nie wiemy. Wrócimy do tematu około połowy października.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - do strategii LGD zgłosiliśmy następujące fiszki:
  - na kanalizację Występa-Zalezianka
  - kanalizację Podzagnańszcze wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
  - wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego
  - na budowę drogi Czerwona Górka i Zajamnie
  - zagospodarowanie terenu i budowa amfiteatru przy budynku Biblioteki Publicznej
  - budowa boisk szkolnych
  - doposażenie OSP Łączna na samochód strażacki + system powiadamiania
  - infrastruktura rowerowa, ścieżki rowerowe
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - odnośnie przyłączy kanalizacyjnych Łączna i Gózd.
  Podpisanych mamy 69 umów , a 165 umów jest złożonych.
  Wodociąg Łączna o długości 1200 m biegnie w większości przez działki, dlatego dużą część kosztów trzeba przeznaczyć na odtworzenie nawierzchni działek. Sam wodociąg zmieściłby się w kwocie 200-250 tys. zł.
  Radny Kałuziński - jakie konsekwencje będzie miało cofnięcie pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK.
  Wójt Gminy - cofnięcie pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK odnosi się do zakresu pełnomocnictwa, które dotyczy gospodarowania finansami zakładu.
  Przyczyny takiej decyzji to niezapłacone faktury na kwotę 133 tys. zł. oraz brak nadzoru w ostatnich miesiącach i pewnych konsekwencji w gospodarowaniu środkami publicznymi.
  Nad finansami zakładu będę czuwał osobiście ze Skarbnikiem Gminy.
  Radny Śliwa złożył kilka wniosków. I tak:
  1/ w związku z występującą bakterią coli w wodzie w Klonowie - uważam, że powinniśmy napisać projekt o dofinansowanie unijne , wziąć pieniądze , wejść w porozumienie z Gminą Masłów i wykonać wodociąg z Barczy do Klonowa. Wtedy na pewno będzie taniej i spokój raz na zawsze.
  2/ kilku chłopców z Klonowa gra w piłkę w gminie Masłów, bo tu mają bliżej i okazuje się że odnoszą sukcesy. Proszę aby uhonorować dyplomem przedstawicieli gminy za to, że pomogli nam i przyjęli naszych chłopców. Chodzi o Pana Zarzyckiego oraz Wójta Gminy Masłów Pana Lato.
  3/ w Klonowie stoi budynek po byłej szkole a młodzież nie ma co robić. Można by zrobić w tej szkole świetlicę i zatrudnić choć na ¼ etatu nauczycielkę.
  4/ zapytał czy wolno budować przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków
  5/ na wczorajszej komisji przedstawiciel Echoinvestment stwierdził, że chcieliby wybudować osiedle 100 domów jednorodzinnych a wcześniej mówili, że 300 . Domy będą włączone do naszego kanału sanitarnego, czy nasza oczyszczalnia to wytrzyma.
  Wójt Gminy - propozycja przygotowania projektu i realizacji inwestycji budowy wodociągu Barcza-Klonów jest dziwna. W jaki sposób mam przygotować wniosek na obcym terenie. Nie widzę też możliwości aby wodociągi kieleckie czy Gmina Masłów miały jakieś uzasadnienie ekonomiczne współfinansowania tej inwestycji.
  Wodociąg Klonów powinien funkcjonować prawidłowo jak każdy inny a bakterii coli nie może być i do tego doprowadzę.
  Decyzja o inwestycjach należy jednak do Rady Gminy. Jeśli taki wodociąg znajdzie się w budżecie gminy to ja go na pewno zrealizuję.
  Odnośnie bakterii coli w wodociągu Klonów należałoby się zastanowić czy nie warto byłoby wybudować lokalną oczyszczalnię ścieków na terenie Klonowa. Załatwiłoby to problem czystości wody, środowiska, powietrza na wiele lat.
  W sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków - w starym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma takiego zapisu i to nastręcza problemy.
  W nowych dokumentach planistycznych przygotowywanych obecnie dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Odnośnie dyplomów - nie ma problemu aby takie dyplomy przygotować , proszę tylko podać dla ilu osób i nazwiska.
  W sprawie świetlicy w szkole w Klonowie nie chodzi o środki na ¼ etatu , tylko formuła w jakiej to ma być realizowane. Na co damy środki jeśli nic nie funkcjonuje.
  Są to kwestie formalne nad którymi trzeba się zastanowić.
  Budowa osiedla przez Echoinvestment - porozumienie chciałbym podpisać ponieważ przez to zwiększy się ilość mieszkańców oraz wpływy do budżetu gminy. Oprócz tego Łączna włączona zostanie do aglomeracji. Poza tym będą miejsca pracy dla naszych ludzi, wzrośnie handel w miejscowych sklepach itp. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków są to inwestycje, które przynoszą zyski. Oczyszczalnię ścieków zawsze można rozbudować.


  Radny Czerwiński - zgłosił 3 sprawy.
  1/ po raz kolejny poruszył temat wiat przystankowych dla dzieci szkolnych w Goździe w kierunku na Skarżysko;
  2/ prosił o interwencję do komitetu wyborczego, który okleja plakatami wyborczymi wyremontowany przystanek w Łącznej w kierunku Kielc ;
  3/ w dzisiejszym porządku obrad mamy projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, który dotyczy uchwały Nr V/30/2011. Tymczasem istnieje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, który stwierdza nieważność tej uchwały. Radny przekazał rozstrzygnięcie Wójtowi Gminy i prosił o wyjaśnienie czy jest to częściowe uchylenie czy całkowite .
  Wójt Gminy - odpowiedział. Wiaty przystankowe w Goździe w tym roku na pewno będą.
  Oklejanie przystanków, nawet gdyby pojawił się napis zabraniający naklejania, nie mamy pewności że zostanie uszanowany. Mimo to zainterweniujemy do komitetu wyborczego.
  Z rozstrzygnięciem Wojewody muszę się zapoznać. Nie ma częściowego uchylenia uchwały albo się uchwałę uchyla albo się nie uchyla.

  Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie kontynuowano dalej p. 7 pytania, wnioski, postulaty.
  Radna Odrzywolska - zgłosiła 4 wnioski.
  1/ W imieniu mieszkańców prosiła o wycięcie drzew, lipy i gruszy w pasie drogowym nad posesjami nr 32 i 34 w Goździe. Drzewa są uszkodzone i zagrażają bezpieczeństwu.
  2/ prosiła o poprawienie kostki na chodniku w Goździe nad posesjami nr 51-55
  3/ należy udrożnić przed zimą duże przepusty pod drogą e7 bo w 50 % są niedrożne.
  4/ złożone zostały fiszki na dwa boiska, czy w tym jest boisko w Goździe.
  Wójt Gminy - w sprawie drzew do wycinki rozmawiałem z właścicielami posesji, grusze mogą wyciąć sami mieszkańcy bez pozwolenia , natomiast jesion jest w pasie drogowym i musimy mieć decyzję z Zarządu Dróg Powiatowych, bo to drzewo nie jest uszkodzone. Czy dostaniemy decyzję o wycince tego drzewa nie wiem. Nie możemy prowadzić takiej polityki, aby pozwalać na wycinkę każdego drzewa.
  W sprawie poprawienia chodnika skieruję tam pracownika i rozeznamy problem.
  Przepusty sprawdzimy.
  Odnośnie boiska w Goździe – były to wnioski do strategii LGD . Obiecałem młodzieży z Gozdu, że wystąpię o dofinansowanie budowy tego boiska . Projekt na to boisko już mamy.
  Z posiadanych wiadomości wiem, że preferowane będą projekty budowy sieci boisk . Będę proponował Radzie Gminy aby znalazła się realizacja projektu budowy boiska w Goździe a może i w Łącznej. Tylko czy w naszym budżecie znajdziemy środki na te cele.
  Sołtys Występy p. Bracha - w marcu prosiłem o zmianę czasu włączania oświetlenia ulicznego na godz. 4 rano, oraz o naprawę oświetlenia ponieważ przez dość długi czas lampy błyskają zanim się zapalą. Nadal tego nie wykonano, lampy zapalają się o godz. 4,30 i nadal błyskają.
  Prosiłem też o tablicę informacyjną na krzyżówce .
  Radny Chaba - odniósł się do wniosków Pana Sołtysa.
  Tablica informacyjna przy starodrożu e7 jest zamontowana , natomiast na krzyżówce tablica będzie zamontowana w najbliższym czasie.
  Radna Żaczek - zgłosiła kilka wniosków mieszkańców:
  1/ prosiła o kosz na przystanek koło Ziółka;
  2/ potrzebna jest wiata przystankowa nad posesją Pana Januchty w Goździe;
  3/ należy poprawić zdewastowaną balustradę przy chodniku w Łącznej koło przystanku na Kielce;
  4/ zgłosiła brak oświetlenia w Łącznej nad posesją nr 20 ;
  5/ potrzebna jest tablica ogłoszeń na placu ZGK ;
  6/ prosiła o poprawienie nawierzchni drogi od zalewu do miejscowości Jaśle kruszywem ;
  Radny Wisowaty - zgłosił kilka wniosków dotyczących drogi powiatowej.
  - nie wyczyszczono nadal przepustu w Kamionkach na skrzyżowaniu z drogą gminną do cmentarza
  - wyczyszczenia wymagają przepusty nad posesjami nr 13 – 15
  - nad posesją nr 9 obsunął się nasyp do rowu
  - działka nad posesją nr 15 , którą chodzą dzieci do szkoły jest bardzo zarośnięta, zaśmiecona, zbierają się tam grupy dzieci i młodzieży . Proszę o uprzątniecie tej działki.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że skierujemy pismo do właścicieli działki.
  Sołtys Kamionek p. Flasińska - zapytała czy istnieje możliwość nacisku na mieszkańców aby sprzątali swoje działki, aby wykaszali nieużytki.
  Wójt Gminy - nie mamy żadnej możliwości przymusu mieszkańców aby uprzątali swoje działki. Taką możliwość ma Policja, ale musi właściciel zamieszkiwać u nas.
  Radna Siewierska - w imieniu mieszkańców zgłosiła kilka wniosków.
  - o uwzględnienie w budżecie 2016 roku wydatków na projekt modernizacji wodociągu Zagórze, gdyż jest bardzo awaryjny;
  - poprawienie nawierzchni drogi do Zajamnia;
  - potrzebna jest wiata przystankowa na początku Zagórza ;
  - w związku ze zmianą organizacji ruchu na krzyżówce w Zagórzu prosiłam o lustro.
  Lustra nie ma, natomiast namalowano linię bezwzględnego zatrzymywania się , co nieznacznie poprawiło sytuację ale mimo to ponownie wystąpię o lustro.
  Radny Śliwa - pytał czy ZGK jest przygotowany do zimy, czy jest nowy ciągnik, który Pan Wójt obiecywał kierownikowi, na co Pan Wójt - zaprotestował, że nigdy nie obiecywał kierownikowi ciągnika.
  Radny Śliwa - dalej kontynuował wypowiedź.
  - wobec tego prosił o umieszczenie w budżecie 2016 roku środków na zakup ciągnika;
  - budynek szkoły w Klonowie jest nieogrodzony bo ukradli ogrodzenie ;
  - zapytał czy EKO-Kwiat - może zabierać śmieci ze szkoły w Klonowie.
  Radny Barański - prosił o naprawienie dużego przepustu przy drodze powiatowej nad posesją nr 9, chodzi o wykonanie bocznych murków oporowych, ponieważ z boku przepustu ziemia jest wymywana , obsuwa się i spada do rowu.
  Druga sprawa to od pewnego czasu w kilku domach na Czerwonej Górce tj. nr 8,9,10,11 przedostają się zapachy z kanalizacji. Należałoby sprawdzić co się dzieje, bo do tej pory było dobrze.
  Nowy Sołtys Klonowa p. Bogdan Biela - zabrał głos w sprawie sołectwa Klonów.
  Na wstępie zapewnił , ze Klonów się nigdzie nie wybiera, dlatego proszę pamiętać przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok, że Klonów zostaje w Gminie Łączna.
  Trzeba postarać się pomóc mieszkańcom Klonowa.
  1/ pierwsza rzecz to woda – dla mnie jest to rzecz niezrozumiała aby w dobie nowoczesnych technologii nie można było opanować prawidłowej jakości wody,
  2/ jeśli chodzi o informację o wodzie niezdatnej do picia, informacja mnie jest błyskawiczna, oprócz tablicy ogłoszeń poprzez podawanie kartki papieru z taką informacją.

  3/ czy wodę możemy mieć z Masłowa czy inaczej, jest to sprawa Rady Gminy
  4/ w najbliższej przyszłości trzeba zrobić dalsze 700 m drogi gminnej.
  5/ bardzo potrzebna jest komunikacja publiczna do Kielc dla ludzi starszych lub młodych bo 15 osób młodzieży dojeżdża codziennie z Barczy do Kielc i chodzą przez las co jest i nieprzyjemne i niebezpieczne.
  Radny Borowiec - wnioskował o podawanie tematyki obrad komisji, bo przychodzimy i słuchamy firm o zbywaniu swoich towarów , ja nie chcę tego słuchać bo ja mam się gdzie tego dowiedzieć.
  Drugie pytanie to kiedy mieszkańcy będą mieli plan zagospodarowania przestrzennego bo chcieliby się budować a nie mogą. Większe zyski gmina będzie miała z naszych mieszkańców którzy będą budować u nas domy niż z dewelopera, który wybuduje 100 domów.
  Wójt Gminy - warunkiem podstawowym do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest przyjęcie Studium Uwarunkowań.
  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w tej chwili dotyczy trzech obrębów i dokumenty przygotowuje ( są na ukończeniu) ten sam Urbanista.
  Rada Gminy może zdecydować o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych, innych obrębów a ja to zrealizuję. Jeśli chodzi o Występę i Zaleziankę przy drogach aktualny plan umożliwia budowę, nie ma natomiast drugiej linii zabudowy. Istotnie, dochodzą do nas głosy mieszkańców z różnych miejscowości oczekujących na zmiany planu, dlatego zmiany planu dla kolejnych obrębów trzeba przygotowywać.
  Jeśli chodzi o tematykę komisji, chciałbym aby informacja dotarła do mieszkańców, bo mieszkańcy nie mają o tym wiedzy. Jest to coś co może dać szansę mieszkańcom, skorzystania w przyszłości z dotacji na budowę baterii fotowoltaicznych. Takie informację mają tylko przybliżyć mieszkańcom temat , nic się tu nie narzuca nikomu, to jest tylko informacja.
  Radny Osman - na wstępie podziękował za przystanek w Podzagnańszczu.
  Inwestor Echinvestment , który zamierza budować osiedle w Występie oczekuje na media, a ja myślę o kanalizacji Podzagnańszcze, gdzie projekt jest. Czy nie zostanie nasz projekt odłożony na dalszy plan w związku z realizacją mediów dla osiedla Występa.
  Co do aglomeracji - pytałem dlaczego nowa kotłownia przy szkole jest na ekogroszek a nie na gaz. Nitka gazociągu mogłaby nas przybliżyć do aglomeracji kieleckiej. Pamiętam, że na jednym spotkaniu, przedstawiciele Spółki Gazowej oznajmili , że dokumenty dotyczące nitki gazowniczej do nowej szkoły utknęły w gminie.
  Chciałem zapytać czy inwestycja Echoinvestment oddali inwestycję kanalizacji w Podzagnańszczu.
  Wójt Gminy - na to pytanie powinni odpowiedzieć radni Występy i Zalezianki.
  Uważam że kanalizacje należy wykonywać wszędzie. Kanalizowanie gminy musimy realizować ponieważ gminy mają pewien czas na skanalizowanie aglomeracji , bo inaczej będziemy płacić kary.
  Jestem zdania, że te dwie inwestycje należy i chcemy wykonać tj. kanalizacja Występa-Zalezianka i kanalizacja Podzagnańszcze.
  Odnośni nitki gazowej , gmina nasza wykonała wszystkie dokumenty i poprosiła tylko o zmianę daty na umowie i Pan Prezes Spółki Gazowniczej nie wyraził zgody.
  Radny Śliwa - podziękował sołtysowi Klonowa za wystąpienie w sprawie Klonowa i prosił aby pamiętać o Klonowie.  Sołtys Klonowa p. Biela - zgłosił brak znaku „STOP” na drodze powiatowej od Występy przez starodrożem e7 .
  Radny Wytępy p. Chaba - składałem wniosek aby droga powiatowa od Występy była z pierwszeństwem przed drogą e7, ale nadal żadnego znaku nie ma.
  Brakuje też kosza na śmieci na przystanku w kierunku Kielc w Występie.
  Zgłosił, że notorycznie dewastowane są pojemniki na odzież używaną postawione na skrzyżowaniu dróg Występa- Klonów – Psary. Robi się tam wysypisko śmieci. Należałoby zaapelować do PCK aby częściej opróżniali pojemniki.
  Wójt Gminy - w odpowiedzi poinformował, że interwencja do PCK już poszła.
  Przewodnicząca Rady - jakieś 2 miesiące temu na drodze gminnej u nas na tzw. wygonie Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał jakieś prace i do dziś teren nie został uporządkowany, kiedy to będzie posprzątane bo to bardzo źle wygląda.
  Kierownik ZGK - obiecał interwencję.
  Przewodnicząca Rady - zwróciła się z pytaniem do radnego Śliwy .
  Dnia 10 lipca br. na sesji Rady Gminy, zarzucił mi Pan, że źle się odezwałam do mieszkanki Klonowa w rozmowie telefonicznej i nadal podtrzymywał Pan swoje stanowisko.
  Pan nie pytał, Pan krzycząc zaatakował moją osobę.
  Na dowód tego mówił Pan , że mieszkanka ma nagranie tej rozmowy, z czego się ucieszyłam i prosiłam o nagranie. Wiedział Pan , że dziś będziemy te sprawę wyjaśniać. Co Pan Radny rozeznał w tej sprawie, czy nagranie miał Pan udostępnione.
  Radny Śliwa – nadal podtrzymuję swoje zdanie, gdyż mieszkanka mówi, że tak Pani powiedziała ale niestety dziś jej nie ma. Nagrania mi nie udostępniła bo powiedziała, że dzieci jej skasowały.
  Przewodnicząca Rady - ja z tym się bardzo źle czuję, bo nic takiego nie miało miejsca. Gdyby ta Pani była prawdomówna to dziś by się tu pojawiła w celu wyjaśnienia.
  Wobec tego odłożymy tę sprawę do następnej sesji, bo ja tego nie mogę tak zostawić.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna
  Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że przedstawiciele PCC Silicium wyjaśnili już chyba wszelkie kwestie w tym temacie.
  Mieszkaniec Zagórza p. Piec - uchwała z 2003 r. nakazuje, że wydobycie nie może się odbywać z obszaru północno-wschodniego ze względu na Świętokrzyski Park oraz ze względu na bliskość zabudowań Zagórza. Nie wiem co zrobi dziś Rada Gminy, bo to jest pod kątem Pana Prezesa, nastawienie się na zysk a mieszkańcom na uciążliwość.
  Radny Czerwiński - zapytał co z rozstrzygnięciem nadzorczym.
  Wójt Gminy - rozstrzygnięcie nie ma żadnego znaczenia przy przyjęciu tej uchwały.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna

  Uchwała Nr XII/52/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 8 radnych, przeciw – 5 radnych, wstrzymał się - 0 / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji, czy są jeszcze pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/53/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  (za - 0 , przeciw – 12 radnych, wstrzymał się - 1 / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała nie została podjęta.

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  Radny Osman - zapytał dlaczego Rada Gminy nie została poinformowana, że Pani Wojewoda uchyliła poprzednią naszą uchwałę dnia 13 stycznia 2015r.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - rzeczywiście Pani Wojewoda uchyliła większość uchwał członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Przyczyna uchylenia była po stronie Związku , gdyż chodziło o Statut Związku, który nie był do końca dopracowany.
  W poprzedniej uchwale powoływaliśmy się na Statut, który nie obowiązywał, dlatego po usunięciu usterek i przyjęciu właściwego Statutu, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przysłał projekty uchwał do członków Związku z prośbą o wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli.
  Radny Borowiec - wobec tego § 3 obecnej uchwały nie powinno być , bo skoro uchwała z grudnia 2014r. została uchylona przez Wojewodę to jej po prostu nie ma.
  Wójt Gminy - tak, ale taki projekt uchwały nam przysłali ze ZGGŚ , uzgodniony z ich prawnikiem i do tej uchwały nie wprowadzaliśmy żadnych poprawek. Taka uchwała została nam przedłożona.
  Radny Czerwiński - chodzi tylko o to , że Pan Wójt nie poinformował Rady Gminy o uchyleniu tej uchwały przez Wojewodę.
  Wójt Gminy - nie udzielę dziś żadnej informacji, bo muszę sprawdzić to w dokumentach .
  Radny Osman - zapytał czy Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich eliminuje członka z Rady Gminy.
  Przewodnicząca Rady - odpowiedziała, że było to wyjaśniane na wczorajszej komisji.
  Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/54/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 8 radnych , przeciw – 4 radnych, wstrzymał się - 1 / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji, czy są jeszcze pytania.

  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/55/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji, czy są jeszcze pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/56/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji, czy są jeszcze pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/57/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się- 5 radnych / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji, czy są jeszcze pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XII/58/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 .09.2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się- 5 radnych / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna;
  - z dnia 10 lipca 2015r.
  Radny Czerwiński - w celu uściślenia protokołu z dnia 10 lipca 2015r.
  Zgłaszałem zdanie odrębne do protokołu z poprzedniej sesji, a nie prosiłem o sprostowanie wypowiedzi pani Magdaleny Kowalik, jak zostało napisane.
  Zdanie odrębne nie podlega głosowaniu a myśmy to głosowali.
  Zdanie odrębne do dzisiejszego protokołu :
  Nie zgadzam się z zapisem poprawka do protokołu Nr X/2015 Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lipca 2015r.
  Innych uwag do w/w protokołu nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 10 lipca 2015r.
  Protokół Nr X/2015 Rady Gminy Łączna z posiedzenia dnia 10 lipca 2015r. został przyjęty większością głosów. ( za- 8 radnych, przeciw – 3, wstrzymał się -2 / 13 obecnych)

  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna;
  - z dnia 24 września 2015r.
  Wójt Gminy - na stronie 3 tego protokołu jest oczywista pomyłka słowna . Nie powinien być skrót NFOŚ tylko WFOŚ.
  Protokół został przegłosowany z poprawką.
  Protokół Nr XI/2015 Rady Gminy Łączna z posiedzenia dnia 24 września 2015r. został przyjęty większością głosów. (za – 10, przeciw – 1, wstrzymał się – 2/ 13 obecnych)

  Ad. 11

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła XII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Artur Osman
  Data wprowadzenia: 2015-10-21 0946
  Data upublicznienia: 2015-10-21
  Art. czytany: 758 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna