A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Znak: ZGK.358.2015 Łączna, dnia 22.12.2015 r.

  Wszyscy Wykonawcy

  ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY
  I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna, na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę Paliwa Opałowego – Ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nr postępowania
  Znak: ZGK.358.2015, Numer ogłoszenia: 327442 – 2015:
  I. Wykluczono Wykonawców, a oferty zostały odrzucone:
  a) Adller Sp.zo.o. 32-200/ Miechów, ul. Sobieskiego 9
  b) F.P.H.U. Bud-Trans Zbigniew Miernik – Ostojów 211A, 26-130/ Suchedniów.
  c) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne WĘGLOBUD Bronisława Prokop , Micigózd, ul. Południowa 14, 26-065/ Piekoszów.
  Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
  Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 11.12.2015 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  a) Brak zaparafowanego projektu umowy.
  b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym zamówieniem,
  - brak zaparafowanego projektu umowy ,
  c) Brak zaświadczenia z właściwego urzedu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających , że nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności nie starsze niż 3 miesiące.

  Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 21.12.2015 roku. Wykonawca
  w wyznaczonym terminie nie złożył brakującego dokumentu, a więc zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Oferent nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie.
  W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
  - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
  - art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  II. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  Firma Handlowo Usługowa „NOWEK” sp. j. 25-620/ Kielce,ul. Kolberga 2.
  Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: cena 100%.
  Do przetargu przystąpiło 12 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę
  i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia (zł) Punktacja
  1. Adller sp.zo.o ,32-200/ Miechów , ul. Sobieskiego 9 Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 123 688,80 92,17
  2. PKS Rzeszów Sp. zo.o. 35-959/Rzeszów, ul. Gen. ST. Maczka 10 Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 124 574,40 91,51
  3. Węglopasz Sp.zo.o. 60-648/Poznań, ul. Piątkowska 149/6 Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 125 892,00 90,55
  4. Firma Handlowo – Usługowa „Nowek” sp. j. 25-620/ Kielce, ul. Kolberga 2 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 114 000.00 100
  5. Firma Handlowo- Usługowa „ Lemar” Leszek Kowal, 27-670/Łoniów, Sulisławie 9. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podległa odrzuceniu 153 504,00 74,27
  6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓRNY ŚLĄSK sp. zo.o. 44-190/Knurów, ul. Przemysłowa 24 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 132 544,80 86,00
  7.
  Bio Energia Silesia Sp.zo.o. , ul. Wojciecha 26, 40-474/Katowice
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu
  129 297,60

  88,17


  8. P.W. Atexs Sp.zo.o , 44-145/ Pilchowice, ul. Gliwicka 3. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 117 784,80 96,79
  9. P.H.U.EKO s.c ul. Młynarska 34, 29-100/Włoszczowa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 116 640,00 97,74
  10. FHU Arkadiusz Adamczyk ,27-225/ Pawłów, Wieloborowice 4 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
  120 429,60 94,73

  11. Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowo-Produkcyjne „WĘGLOBUD” Bronisława Prokop , Micigózd, Ul. Południowa 14, 26-065/Piekoszów Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust.1 pkt5 ustawy Pzp. 128 400,00 88,78
  12. F.P.H.U. „ Bud –Trans” Zbigniew Miernik , Ostojów 211A, 26-130/ Suchedniów, o/ Łączna 76B Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust.1 pkt5 ustawy Pzp. 124 800,00 91,35
  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 04 styczeń 2016 r.
  Bożena Tuśnio p.o.kierownika ZGK Łączna

  Otrzymują:
  - tablica ogłoszeń
  - strona internetowa Zamawiającego
  - wszyscy Wykonawcy


  Data wprowadzenia: 2015-12-22 1005
  Data upublicznienia: 2015-12-22
  Art. czytany: 1539 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna