A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska.
  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków,
  c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
  b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
  d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  e) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,
  f) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
  g) preferowane posiadanie uprawnień budowlanych i umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
  Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
  analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  A. W zakresie ochrony środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
  1. Ochrona środowiska
  ▪ opracowywanie programów ochrony środowiska na terenie Gminy Łączna
  ▪ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
  2. Gospodarka odpadami
  ▪ kontrola nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości,
  ▪ organizacja oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania Gminy
  ▪ realizowanie przepisów porządkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
  porządku na terenie Gminy
  ▪ realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej
  3. Ochrona zwierząt
  ▪ organizowanie ochrony dla bezdomnych zwierząt
  ▪ koordynowanie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy
  ▪ współpracowanie z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska

  B. Planowanie, gospodarka przestrzenna i budownictwo
  ▪ współpraca z Wójtem w zakresie planowania i realizacji inwestycji gminnych
  ▪ koordynowanie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
  terenu gminy, bieżące czuwanie nad rozwojem gminy zgodnie z zapisami planu
  ▪ przygotowywanie dla potrzeb Wójta projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z
  zakresu budownictwa
  ▪ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego
  ▪ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

  C. W zakresie rolnictwa:
  ▪ współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chorób,
  szkodników w uprawach oraz nadzór nad ich zwalczaniem
  ▪ współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji
  profilaktyki weterynaryjnej
  ▪ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew dla osób fizycznych i prawnych
  ▪ realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych
  i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
  c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 28 lipca 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2008-07-11 2238
  Data upublicznienia: 2008-07-11
  Art. czytany: 2653 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna