A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , położonej w obrębie Czerwona Górka , msc. Podzagnańszcze gm. Łączna

  Ogłoszenie o przetargu
  Wójt Gminy Łączna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , położonej w obrębie Czerwona Górka , msc. Podzagnańszcze gm. Łączna, oznaczonej numerem działki 676/1 o pow. 700m2, właściciel Gmina Łączna – w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz. 2108).
  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Cena wywoławcza wynosi 6500,00zł.( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych ) + 22% podatku VAT. Wadium zostało ustalone na kwotę 1 000,00zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych ). Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Łączna 67852000072003003023640001 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie O/Łączna. Wpłaty należy dokonać do dnia 25.11.2008r. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Wpłacone wadium podlega: - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. - - zwrotowi - uczestnikom , którzy przetargu nie wygrają. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości . Przy zakupie nieruchomości przez osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 25 listopada 2008r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna. Na kopercie proszę nie podawać danych osobowych , umieścić tylko napis „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podzagnańszczu „. Część jawna przetargu odbędzie się 28 listopada 2008r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60 , 26-140 Łączna. Pisemna oferta powinna zawierać : 1. Imię nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. 2. Datę sporządzenia oferty. 3. Oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ( cena powinna zwierać 22% podatku VAT. 5. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, pokój nr 6 lub telefonicznie – 041 2548964.

  Wójt Gminy
  Mgr inż. Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2008-10-28 1459
  Data upublicznienia: 2008-10-28
  Art. czytany: 2162 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna