A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2009
 • Uchwała Nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009 r

  Uchwała Nr XXV/10/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 19 lutego 2009 r
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2009 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust.2, 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 10.800.000 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 10.800.000 zł
  b) dochody majątkowe 0
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.200.000 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 9.710.000 zł
  w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.932.722 zł
   dotacje 274.087 zł
   wydatki na obsługę długu 240.000 zł
  b) wydatki majątkowe 4.490.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.


  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.907.100 zł,
  2) pożyczek w kwocie - 1.400.000 zł,
  3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 92.900 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 4.192.900 zł, rozchody w wysokości 792.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 80.000 zł,
  2) celową w wysokości - 2.000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

  § 5
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7
  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
  1) zakładów budżetowych: przychody – 901.050 zł, wydatki – 900.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  § 8
  1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  1) z tytułu dopłaty do cen wody. - 80.000 zł;
  2) z tytułu dopłaty do cen ścieków - 65.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.


  2. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
  3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 644.087 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
  § 9
  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 7.000 zł,
  2) wydatki - 0 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 12.
  § 10
  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;

  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.307.100 zł;

  3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 792.900 zł;

  § 11

  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  4a) do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
  6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
  7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 12
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 13
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy

  ………………………………………………..


  Data wprowadzenia: 2009-08-12 1434
  Data upublicznienia: 2009-08-12
  Art. czytany: 1223 razy

  » Załącznik do uchwały. - rozmiar: 14328832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna