A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2009 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 29.12.2009 roku

  ZARZĄDZENIE NR 45/2009
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29.12.2009 roku

  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
  14 000 EURO netto


  1. Wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
  2. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst. jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.);


  Z a r z ą d z a m

  § 1


  Procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro
  netto

  1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:
  a) zamówienia o wartości poniżej 1000 euro netto;
  b) zamówienia o wartości powyżej 1000 euro netto a poniżej 6.000 euro netto
  c) zamówienia o wartości powyżej 6000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto
  2. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje każdorazowo do kierownika zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych powyżej 1000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto.
  3. Wniosek , o którym mowa w ust.2 Zarządzenia musi zawierać:
  a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ilościowo- jakościowy);
  b) termin realizacji przedmiotu zamówienia;
  4. Kierownik zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.2 wyraża lub nie wyraża zgody na realizację danego zamówienia.
  5. Po wyrażeniu przez kierownika zamawiającego na realizacje danego zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do jego finalizacji zgodnie z procedurą określoną:
  a) w § 3 dla postępowań o wartości poniżej 1000 euro netto;
  c) w § 4 dla postępowań o wartości powyżej 1000 euro netto a poniżej 6000 euro netto;
  b) w § 5 dla postępowań o wartości powyżej 6000 euro netto a poniżej14000 euro netto;
  6. Niewyrażenie zgody przez kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia powoduje zaniechanie realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień powyżej 1000 euro netto a poniżej 14000 euro netto.  § 2

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 1.000 euro netto
  a poniżej 14000 euro netto

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest złożenie do kierownika zamawiającego wniosku, o którym mowa w § 2 w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych to jest:
  Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  c) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  d) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za realizację zamówienia.


  § 3

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia poniżej 1.000 euro netto

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest rozeznanie telefoniczne wśród wykonawców którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy usługi lub roboty budowlane i wybranie najkorzystniejszej propozycji cenowej z uwzględnieniem uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów a następnie udzielenie zamówienia.


  § 4

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 1.000 euro netto a poniżej 6.000 euro netto

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest rozeznanie telefoniczne wśród wykonawców którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy usługi lub roboty budowlane i wybranie najkorzystniejszej propozycji cenowej z uwzględnieniem zasad zawartych w § 3 pkt. 1 niniejszego zarządzenia.
  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Uzyskanie zaakceptowanego przez kierownika zamawiającego wniosku (zał. Nr 1do powyższego zarządzenia ) .
  4. Pracownik merytoryczny po uzyskaniu zgody kierownika udziela zamówienia przez zamówienie pisemne.

  § 5

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 6.000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto

  1. Przeprowadzenie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie ( telefonicznie ,faksem lub pisemnie ) do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnią konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty ( co najmniej 2 wykonawców), (zał. Nr 2 do powyższego zarządzenia ).
  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Pracownik merytoryczny po uzyskaniu zgody kierownika na wniosku ( zał. Nr 3 do powyższego zarządzenia ), udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę poprzez przygotowanie umowy określającej warunki realizacji zamówienia.
  4. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację, bez obowiązku poinformowania o danym zamówieniu inspektora ds. zamówień publicznych celem wprowadzenia do rejestru zamówień do 14.000 euro.

  § 6

  1. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym/budżetowym spoczywa na kierowniku zamawiającego.
  2. Faktury/rachunki wystawia wybrany wykonawca za realizację zamówienia, na podstawie zamówienia/umowy,

  § 7

  Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia do 14.000 euro stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 8

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.
  2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

  § 9

  1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się kierownikowi zamawiającego.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  § 10

  Z dniem 29.12.2009 r. traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Łączna Nr 37/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku oraz Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r.


  Łączna dn. ……………………
  Załącznik nr 3
  do Zarządzenia nr 45/2009
  Wójta Gminy Łączna


  ……………………………………… ………………………..dnia…………
  ………………………………………
  Wnioskodawca

  Znak sprawy…………………….

  WNIOSEK
  do kierownika zamawiającego
  o dokonanie udzielenia zamówienia dla wartości powyżej 6.000 euro netto i poniżej 14.000 euro netto

  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2.Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………
  Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi …………….euro netto.
  Średni kurs złotego do euro na 2010 i 2011rok służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i wynosi 3,839 zł za 1 EURO


  3.Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia

  …………………………………………………………………………………………………


  ……………………………………
  Podpis i pieczęć pracownika
  Merytorycznego

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie zamówienia*.
  ………………………………………….
  Data i podpis Kierownika
  zamawiającego


  * niepotrzebne skreślić
  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia nr 45/2009 Wójta Gminy Łączna


  Łączna, dnia ……………..r.
  ………………………………………..
  ( pieczęć zamawiającego)

  Znak sprawy …………………..

  Dokumentacja z przeprowadzonego
  rozpoznania cenowego
  o wartości przekraczającej 6.000 euro netto a nieprzekraczającej 14.000 euro netto

  zgodnie z art.4.ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p.zm.) ustawy nie stosuje się

  1.W celu zamówienia
  ……………………………………………………………………………………………..….,

  …………………………………………………………………………………………………
  które jest dostawą /usługą/robotą budowlaną * , przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2.Dla zamówień powyżej 6.000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto w dniu ……………..r. zaproszono do złożenia oferty w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców.
  3.W terminie do dnia ……………….. do godz. ………. przedstawiono poniższe oferty:

  Lp.
  Nazwa i adres wykonawcy
  Cena netto Cena brutto Uwagi
  4.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………..
  ( podpis i pieczęć pracownika
  merytorycznego)
  Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

  ……………………………………………….
  ( data i podpis Kierownika zamawiającego)

  *niepotrzebne skreślić

  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia nr 45/2009
  Wójta Gminy Łączna

  ………………………..dnia…………
  ………………………………………
  Wnioskodawca

  Znak sprawy…………………….

  WNIOSEK
  do kierownika zamawiającego
  o dokonanie udzielenia zamówienia dla wartości powyżej 1.000 euro netto i poniżej 6.000 euro netto.

  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2.Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………
  3. Rozeznanie cenowe telefoniczne lub pisemnie.

  Lp.
  Nazwa i adres wykonawcy
  Cena netto Cena brutto Uwagi
  3. Zaproponowany wykonawca dostaw, usług, robót budowlanych.
  ………………………………………………………………………………………………….

  4. Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ……………. euro netto.
  Średni kurs złotego do euro na 2010 i 2011rok służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i wynosi 3,839 zł za 1 EURO


  5. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia
  …………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………
  Podpis i pieczęć pracownika
  Merytorycznego

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie zamówienia*.


  ………………………………………….
  Data i podpis Kierownika Zamawiającego
  * niepotrzebne skreślić


  Data wprowadzenia: 2011-01-10 0922
  Data upublicznienia: 2011-01-10
  Art. czytany: 1886 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna