A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UWAGA ! ZMIANA OGŁOSZENIA Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
 • Regulamin organizacyjny
 • Rok 2003
 • KONTROLA WEWNĘTRZNA

  KONTROLA WEWNĘTRZNA

  Załącznik nr 4

  KONTROLA WEWNĘTRZNA

  § 1
  Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
  a) legalności,
  b) gospodarności,
  c) rzetelności,
  d) celowości,
  e) terminowości,
  f) skuteczności.
  § 2
  Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości. Ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.
  § 3
  W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
  1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
  2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment ich działalności,
  3. wstępne – obejmujące kontrolę zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
  4. bieżące – obejmujące czynności w toku,
  5. sprawdzające – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postepowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.
  § 4
  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
  2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
  § 5
  Kontroli dokonują:
  1. Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk,
  2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.
  § 6
  1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 14 dni od daty jego zakończenia, protokół pokontrolny,
  2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
  a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
  b) imię i nazwisko kontrolujących (kontrolującego),
  c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
  f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  g) datę i miejsce podpisania protokołu,
  h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy,
  i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
  § 7
  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.
  § 8
  Protokół sporządza się w ........ egzemplarzach, które otrzymują ................................................
  ................................................................................. .


  Data wprowadzenia: 2004-01-19 1022
  Data upublicznienia: 2004-01-19
  Art. czytany: 3629 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Brzeziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna