A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2014
 • Przetarg: Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach wyjazdów edukacyjnych organizowanych w 2014r. w projekcie Wyrównywanie szans w Gminie Łączna

  Łączna: Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach wyjazdów edukacyjnych organizowanych w 2014r. w projekcie Wyrównywanie szans w Gminie Łączna
  Numer ogłoszenia: 69974 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach wyjazdów edukacyjnych organizowanych w 2014r. w projekcie Wyrównywanie szans w Gminie Łączna.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Zakopanego organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Szkoły Podstawowej w Goździe Usługa noclegowa Uczestnicy: 53 osoby, w tym 47 uczniów Szkoły Podstawowej w Goździe, 5 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Zakopane, woj. małopolskie Termin realizacji: 8 maja 2014r.- 10 maja 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (8 maja 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (9 maja 2014r) i śniadania i obiadu w trzecim dniu wyjazdu (10 maja 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Dzień 1 Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Część 2: świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Starego Sącza organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Szkoły Podstawowej w Łącznej Usługa noclegowa Uczestnicy: 50 osób, w tym 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej, 4 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Stary Sącz, woj. małopolskie Termin realizacji: 4 czerwca 2014r.- 6 czerwca 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (4 czerwca 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (5 czerwca 2014r) i śniadania i obiadu w dniu wyjazdu (6 czerwca 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Część 3: świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Szczawnicy organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Gimnazjum w Łącznej Usługa noclegowa Uczestnicy: 50 osób, w tym 45 uczniów Gimnazjum w Łącznej, 4 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Szczawnica woj. małopolskie Termin realizacji: 28 maja 2014r - 30 maja 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (28 maja 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (29 maja 2014r) i śniadania i obiadu w dniu wyjazdu (30 maja 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Dzień 1 Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Usługi noclegowe i gastronomiczne są świadczone na potrzeby projektu pt. Wyrównywanie szans w Gminie Łączna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.06.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi noclegowe i gastronomiczne są świadczone na potrzeby projektu pt. Wyrównywanie szans w Gminie Łączna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Zakopanego organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Szkoły Podstawowej w Goździe.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa noclegowa Uczestnicy: 53 osoby, w tym 47 uczniów Szkoły Podstawowej w Goździe, 5 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Zakopane, woj. małopolskie Termin realizacji: 8 maja 2014r.- 10 maja 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (8 maja 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (9 maja 2014r) i śniadania i obiadu w trzecim dniu wyjazdu (10 maja 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Dzień 1 Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.05.2014.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Starego Sącza organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Szkoły Podstawowej w Łącznej.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa noclegowa Uczestnicy: 50 osób, w tym 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej, 4 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Stary Sącz, woj. małopolskie Termin realizacji: 4 czerwca 2014r.- 6 czerwca 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (4 czerwca 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (5 czerwca 2014r) i śniadania i obiadu w dniu wyjazdu (6 czerwca 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.06.2014.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego do Szczawnicy organizowanego w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna dla Gimnazjum w Łącznej.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa noclegowa Uczestnicy: 50 osób, w tym 45 uczniów Gimnazjum w Łącznej, 4 opiekunów, kierowca Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania noclegów i wyżywienia w mieście Szczawnica woj. małopolskie Termin realizacji: 28 maja 2014r - 30 maja 2014r. (2 noclegi) Usługa gastronomiczna Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia obiadu i kolacji w dniu przyjazdu (28 maja 2014) śniadania, obiadu i kolacji w drugim dniu (29 maja 2014r) i śniadania i obiadu w dniu wyjazdu (30 maja 2014r). Zamawiający wymaga realizacji usługi gastronomicznej wg poniższego jadłospisu: Dzień 1 Obiad: zupa pomidorowa, filet z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: pizza, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 2 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: zupa jarzynowa, schabowy w panierce, ziemniaki, zestaw surówek, kompot Kolacja: zapiekanki, wędlina, ser żółty, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata Dzień 3 Śniadanie: kiełbaski na gorąco, wędlina, ser żółty, ser biały, jajka, pomidory, ogórki, dżem, masło, herbata, płatki, mleko Obiad: rosół, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki, zestaw surówek, kompot.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Data wprowadzenia: 2014-03-03 1426
  Data upublicznienia: 2014-03-03
  Art. czytany: 1267 razy

  » formularz ofertowy - rozmiar: 299008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » oświadczenie 1 - rozmiar: 420864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » oświadczenie 2 - rozmiar: 425984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » oświadczenie 3 - rozmiar: 292352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 417280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna