A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2014
 • Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu bud.) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna

  Łączna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna
  Numer ogłoszenia: 58786 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -XXVI kategoria obiektu budowlanego- w miejscowościach Gózd i Łączna - roboty budowlane ujęte w projekcie budowlano - wykonawczym, budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 10.2.Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie, podlega wykluczeniu z postępowania. 10.3.Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w : Bank Spółdzielczy w Suchedniowie oddział Łączna - NR konta - 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 Na przelewie należy umieścić informację : Wadium - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łączna Gózd, 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26 - 140 Łączna w kasie budynek nr 2, a kserokopię dołączyć do oferty. 10.7 Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. 10.8 Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 10.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych lub po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.11 W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej formie niż w pieniądz musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ( wzór załącznika Nr 1).

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami Wod. - Kan., lub ogólno - budowlane, oraz robotami w zakresie instalacji elektrycznych, załączając odpowiednie uprawnienia oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 % ceny złożonej oferty.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 95
  2 - Gwarancja - 5

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Za zgodą zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą robót na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: - w przypadku zlecenia wykonania zamówień uzupełniających, wówczas Wykonawca jest zobowiązany zaoferować ceny zgodnie z kosztorysem ofertowym, - zmiana terminu zakończenia spowodowane warunkami atmosferycznymi tj. a) klęski żywiołowej, b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, - błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót, - zmiana obowiązującej stawki VAT.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Łączna Sekretariat Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


  Data wprowadzenia: 2014-02-19 1446
  Data upublicznienia: 2014-02-19
  Art. czytany: 2260 razy

  » dokumentacja techniczna 1 - rozmiar: 2392543 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 10 - rozmiar: 48756 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 100 - rozmiar: 24496 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 101 - rozmiar: 23766 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 102 - rozmiar: 23707 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 103 - rozmiar: 23901 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 104 - rozmiar: 23734 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 105 - rozmiar: 23744 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 106 - rozmiar: 23742 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 107 - rozmiar: 23737 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 108 - rozmiar: 23771 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 109 - rozmiar: 24657 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 11 - rozmiar: 268732 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 110 - rozmiar: 23380 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 111 - rozmiar: 23572 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 112 - rozmiar: 23579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 113 - rozmiar: 23714 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 114 - rozmiar: 23637 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 115 - rozmiar: 23578 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 116 - rozmiar: 24236 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 117 - rozmiar: 24217 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 118 - rozmiar: 23627 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 119 - rozmiar: 24230 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 12 - rozmiar: 2375202 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 120 - rozmiar: 24511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 121 - rozmiar: 23645 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 122 - rozmiar: 23784 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 123 - rozmiar: 23765 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 124 - rozmiar: 23554 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 125 - rozmiar: 23673 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 126 - rozmiar: 23535 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 127 - rozmiar: 23548 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 128 - rozmiar: 23877 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 129 - rozmiar: 23877 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 13 - rozmiar: 259649 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 130 - rozmiar: 23789 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 131 - rozmiar: 24189 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 132 - rozmiar: 23558 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 133 - rozmiar: 23517 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 134 - rozmiar: 23571 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 135 - rozmiar: 23570 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 136 - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 137 - rozmiar: 23554 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 138 - rozmiar: 23574 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 139 - rozmiar: 23594 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 14 - rozmiar: 1722226 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 140 - rozmiar: 23612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 141 - rozmiar: 23674 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 142 - rozmiar: 24204 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 143 - rozmiar: 23546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 144 - rozmiar: 23579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 145 - rozmiar: 24512 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 146 - rozmiar: 23970 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 147 - rozmiar: 23580 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 148 - rozmiar: 23527 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 149 - rozmiar: 23525 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 15 - rozmiar: 1726694 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 150 - rozmiar: 25090 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 151 - rozmiar: 24192 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 152 - rozmiar: 23535 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 153 - rozmiar: 23530 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 154 - rozmiar: 23542 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 155 - rozmiar: 23597 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 156 - rozmiar: 23542 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 157 - rozmiar: 24618 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 158 - rozmiar: 23544 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 159 - rozmiar: 23549 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 16 - rozmiar: 1721225 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 160 - rozmiar: 24055 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 161 - rozmiar: 23543 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 162 - rozmiar: 23668 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 163 - rozmiar: 24251 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 164 - rozmiar: 23584 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 165 - rozmiar: 24575 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 166 - rozmiar: 23524 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 167 - rozmiar: 23854 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 168 - rozmiar: 23628 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 169 - rozmiar: 23547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 17 - rozmiar: 1698379 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 170 - rozmiar: 23604 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 171 - rozmiar: 23569 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 172 - rozmiar: 23579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 173 - rozmiar: 23578 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 174 - rozmiar: 23616 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 175 - rozmiar: 23519 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 176 - rozmiar: 23883 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 177 - rozmiar: 23531 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 178 - rozmiar: 24501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 179 - rozmiar: 23520 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 18 - rozmiar: 3014638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 180 - rozmiar: 23523 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 181 - rozmiar: 23544 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 182 - rozmiar: 23530 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 183 - rozmiar: 23539 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 184 - rozmiar: 24832 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 185 - rozmiar: 23988 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 186 - rozmiar: 24009 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 187 - rozmiar: 23861 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 188 - rozmiar: 23904 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 189 - rozmiar: 35492 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 19 - rozmiar: 2986841 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 190 - rozmiar: 35426 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 191 - rozmiar: 35460 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 192 - rozmiar: 35599 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 193 - rozmiar: 35442 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 194 - rozmiar: 34451 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 195 - rozmiar: 34474 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 196 - rozmiar: 34557 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 197 - rozmiar: 35552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 198 - rozmiar: 34572 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 199 - rozmiar: 34501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 2 - rozmiar: 2932515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 20 - rozmiar: 3028932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 200 - rozmiar: 35449 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 201 - rozmiar: 35417 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 202 - rozmiar: 25169 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 203 - rozmiar: 24446 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 204 - rozmiar: 35367 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 205 - rozmiar: 35437 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 206 - rozmiar: 24423 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 207 - rozmiar: 35462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 208 - rozmiar: 35446 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 209 - rozmiar: 35559 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 21 - rozmiar: 2997733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 210 - rozmiar: 24500 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 211 - rozmiar: 24140 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 212 - rozmiar: 34480 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 213 - rozmiar: 24791 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 214 - rozmiar: 35453 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 215 - rozmiar: 34553 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 216 - rozmiar: 34441 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 217 - rozmiar: 24708 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 218 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 219 - rozmiar: 24082 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 22 - rozmiar: 2983805 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 220 - rozmiar: 24121 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 221 - rozmiar: 35511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 222 - rozmiar: 34780 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 223 - rozmiar: 24138 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 224 - rozmiar: 24329 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 225 - rozmiar: 24952 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 226 - rozmiar: 34433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 227 - rozmiar: 24389 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 228 - rozmiar: 34454 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 229 - rozmiar: 24761 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 23 - rozmiar: 40305 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 230 - rozmiar: 34529 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 231 - rozmiar: 34511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 232 - rozmiar: 24515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 233 - rozmiar: 24488 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 234 - rozmiar: 35211 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 235 - rozmiar: 24515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 236 - rozmiar: 35334 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 237 - rozmiar: 34451 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 238 - rozmiar: 35224 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 239 - rozmiar: 35379 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 24 - rozmiar: 39129 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 240 - rozmiar: 35438 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 241 - rozmiar: 35374 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 242 - rozmiar: 24794 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 243 - rozmiar: 35583 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 244 - rozmiar: 35441 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 245 - rozmiar: 35207 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 246 - rozmiar: 34382 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 247 - rozmiar: 34393 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 248 - rozmiar: 35449 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 249 - rozmiar: 24616 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 25 - rozmiar: 44575 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 250 - rozmiar: 24616 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 251 - rozmiar: 35176 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 252 - rozmiar: 35381 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 253 - rozmiar: 35390 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 254 - rozmiar: 34306 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 255 - rozmiar: 25221 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 256 - rozmiar: 24546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 257 - rozmiar: 34296 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 258 - rozmiar: 34514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 259 - rozmiar: 25082 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 26 - rozmiar: 37798 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 260 - rozmiar: 24366 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 261 - rozmiar: 35399 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 262 - rozmiar: 25027 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 263 - rozmiar: 35389 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 264 - rozmiar: 34488 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 265 - rozmiar: 34456 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 266 - rozmiar: 24433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 267 - rozmiar: 24516 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 268 - rozmiar: 34525 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 269 - rozmiar: 34443 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 27 - rozmiar: 35663 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 270 - rozmiar: 24079 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 271 - rozmiar: 24680 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 272 - rozmiar: 34313 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 273 - rozmiar: 25249 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 274 - rozmiar: 34494 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 275 - rozmiar: 34259 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 276 - rozmiar: 34434 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 277 - rozmiar: 24841 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 278 - rozmiar: 34432 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 279 - rozmiar: 24266 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 28 - rozmiar: 39920 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 280 - rozmiar: 34455 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 281 - rozmiar: 34282 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 282 - rozmiar: 34445 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 283 - rozmiar: 34226 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 284 - rozmiar: 34433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 285 - rozmiar: 24111 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 286 - rozmiar: 34500 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 287 - rozmiar: 34280 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 288 - rozmiar: 34449 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 289 - rozmiar: 34438 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 29 - rozmiar: 38355 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 290 - rozmiar: 34433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 291 - rozmiar: 34466 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 292 - rozmiar: 24090 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 293 - rozmiar: 24119 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 294 - rozmiar: 35440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 295 - rozmiar: 34539 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 296 - rozmiar: 34548 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 297 - rozmiar: 34448 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 298 - rozmiar: 34483 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 299 - rozmiar: 34500 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 3 - rozmiar: 2934592 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 30 - rozmiar: 36127 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 300 - rozmiar: 34572 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 301 - rozmiar: 34472 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 302 - rozmiar: 34456 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 303 - rozmiar: 34488 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 304 - rozmiar: 24099 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 305 - rozmiar: 34469 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 306 - rozmiar: 34461 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 307 - rozmiar: 24752 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 308 - rozmiar: 34534 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 309 - rozmiar: 34238 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 31 - rozmiar: 37471 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 310 - rozmiar: 34286 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 311 - rozmiar: 34461 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 312 - rozmiar: 34454 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 313 - rozmiar: 34456 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 314 - rozmiar: 34444 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 315 - rozmiar: 34286 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 316 - rozmiar: 34497 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 317 - rozmiar: 34904 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 318 - rozmiar: 34325 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 319 - rozmiar: 35054 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 32 - rozmiar: 43181 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 320 - rozmiar: 34997 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 321 - rozmiar: 34997 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 322 - rozmiar: 34462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 323 - rozmiar: 34990 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 324 - rozmiar: 34416 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 325 - rozmiar: 34480 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 326 - rozmiar: 34326 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 327 - rozmiar: 34949 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 328 - rozmiar: 25272 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 329 - rozmiar: 34471 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 33 - rozmiar: 36197 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 330 - rozmiar: 34486 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 331 - rozmiar: 34441 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 332 - rozmiar: 34467 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 333 - rozmiar: 34285 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 334 - rozmiar: 34410 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 335 - rozmiar: 35421 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 336 - rozmiar: 34422 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 337 - rozmiar: 34464 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 338 - rozmiar: 34238 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 339 - rozmiar: 34483 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 34 - rozmiar: 38474 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 340 - rozmiar: 35014 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 341 - rozmiar: 34883 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 342 - rozmiar: 34887 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 343 - rozmiar: 59091 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 344 - rozmiar: 49472 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 345 - rozmiar: 50514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 346 - rozmiar: 298124 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 347 - rozmiar: 2392585 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 348 - rozmiar: 1656126 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 349 - rozmiar: 1658245 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 35 - rozmiar: 48073 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 350 - rozmiar: 1667077 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 351 - rozmiar: 25361 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 352 - rozmiar: 25316 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 353 - rozmiar: 25686 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 354 - rozmiar: 1670692 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 355 - rozmiar: 59971 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 36 - rozmiar: 41931 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 37 - rozmiar: 44600 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 38 - rozmiar: 39616 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 39 - rozmiar: 37566 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 4 - rozmiar: 2933370 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 40 - rozmiar: 42715 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 41 - rozmiar: 38728 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 42 - rozmiar: 40382 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 43 - rozmiar: 33366 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 44 - rozmiar: 28328 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 45 - rozmiar: 31221 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 46 - rozmiar: 32179 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 47 - rozmiar: 31041 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 48 - rozmiar: 31476 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 49 - rozmiar: 30500 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 5 - rozmiar: 25293 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 50 - rozmiar: 35107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 51 - rozmiar: 27866 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 52 - rozmiar: 37106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 53 - rozmiar: 30977 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 54 - rozmiar: 30675 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 55 - rozmiar: 29354 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 56 - rozmiar: 30230 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 57 - rozmiar: 31561 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 58 - rozmiar: 27423 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 59 - rozmiar: 31440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 6 - rozmiar: 25650 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 60 - rozmiar: 32112 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 61 - rozmiar: 31517 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 62 - rozmiar: 32255 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 63 - rozmiar: 29534 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 64 - rozmiar: 30407 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 65 - rozmiar: 32215 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 66 - rozmiar: 59310 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 67 - rozmiar: 49506 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 68 - rozmiar: 50551 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 69 - rozmiar: 52404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 7 - rozmiar: 23942 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 70 - rozmiar: 47706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 71 - rozmiar: 49021 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 72 - rozmiar: 57546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 73 - rozmiar: 212209 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 74 - rozmiar: 2216424 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 75 - rozmiar: 2941864 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 76 - rozmiar: 2942501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 77 - rozmiar: 104245 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 78 - rozmiar: 104085 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 79 - rozmiar: 79749 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 8 - rozmiar: 25815 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 80 - rozmiar: 88149 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 81 - rozmiar: 93429 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 82 - rozmiar: 1594209 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 83 - rozmiar: 1536146 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 84 - rozmiar: 79944 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 85 - rozmiar: 70663 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 86 - rozmiar: 79420 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 87 - rozmiar: 100702 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 88 - rozmiar: 262664 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 89 - rozmiar: 2375163 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 9 - rozmiar: 107923 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 90 - rozmiar: 1722263 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 91 - rozmiar: 1726720 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 92 - rozmiar: 1721260 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 93 - rozmiar: 1698404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 94 - rozmiar: 3013316 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 95 - rozmiar: 2986875 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 96 - rozmiar: 3028973 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 97 - rozmiar: 2997765 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 98 - rozmiar: 2983834 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 99 - rozmiar: 23751 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » opis techniczny - rozmiar: 298185 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar 1 - rozmiar: 35176 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar 2 - rozmiar: 35303 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar 3 - rozmiar: 43761 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar 4 - rozmiar: 146765 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 1029120 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna - rozmiar: 651077 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał. 1 do SIWZ - rozmiar: 920576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 do SIWZ - rozmiar: 924672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 do SIWZ - rozmiar: 921088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 4 do SIWZ - rozmiar: 922112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 5 do SIWZ - rozmiar: 925696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 do SIWZ - rozmiar: 991744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna